Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.18 M | File type: PDF
of x

Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam. Trong những năm gần đây, số lượng thư viện đại học Việt Nam được đầu tư từ các nguồn: ngân sách nhà nước, từ vốn vay Ngân hàng thế giới, từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài gia tăng đáng kể. Những thư viện này được tổ chức, hoạt động theo mô hình thư viện hiện đại nên đã làm thay đổi diện mạo của thư viện đại học và đáp ứng được khá tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên theo học chế tín chỉ. Bài viết này trình bày các biện pháp tăng cường và nâng cao hiêu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-bien-phap-tang-cuong-va-nang-cao-hieu-qua-dau-tu-thu-vien-dai-hoc-viet-nam-jsj9tq.html

Nội dung


Chia se kinh nghiïm CAC BIÏN PHAP TÙNG CÛÚNG VA NÊNG CAO HIÏU QUA ÀÊU TÛ THÛ VIÏN ÀAI HOC VIÏT NAM PGS TSKH Bui Loan Thuy, CN Ngö Thõ Bñch Phûúng Trûúng Àai hoc KHXH&NV Tp. Hö Chñ Minh rong nhûng nùm gên àêy, sö lûúng thû chñnh cua nha trûúng; Tùng cûúng giam sat viïn àai hoc Viït Nam àûúc àêu tû tû chùt che tònh hònh sû dung, khai thac cac hang cac nguön: ngên sach nha nûúc, tû vön muc àa àûúc àêu tû; Tùng cûúng hiïu qua sû vay Ngên hang thï giúi, tû nguön tai trú cua cac dung cú sú vêt chêt, trang thiït bõ cua thû viïn; tö chûc, ca nhên trong nûúc va nûúc ngoai gia tùng àang kï. Nhûng thû viïn nay àûúc tö chûc, hoat àöng theo mö hònh thû viïn hiïn àai nïn àa lam thay àöi diïn mao cua thû viïn àai hoc va àap ûng àûúc kha töt nhu cêu hoc têp, nghiïn cûu cua sinh viïn, giang viïn theo hoc chï tñn chó. Trong böi canh àöi múi giao duc àai hoc hiïn nay, viïc àêu tû va nêng cao hiïu qua àêu tû cho thû viïn àai hoc ngay cang la möt yïu cêu cêp thiït la vên àï cêp thiït. Nïu thû viïn àai hoc àûúc lanh àao cac trûúng chu quan chu trong àêu tû se bao àam hö trú töt cho viïc hoc têp chu àöng, hoc têp co chiïu sêu, co chêt lûúng cua sinh viïn, tao möi trûúng tû hoc thên thiïn, thoai mai, hö trú kha nùng tû kham pha tri thûc, kha nùng nhên biït quan hï giûa kiïn thûc cu va múi, kha nùng lûu giû kiïn thûc lêu dai va kha nùng sang tao, vên dung kiïn thûc àï giai quyït vên àï cho àöng àao sinh viïn - têng lúp trñ thûc tûúng lai cua àêt nûúc. Mùc du möi trûúng àai hoc àïu co nhûng àùc thu riïng va kha nùng tai chñnh khac nhau nhûng khi àêu tû vao thû viïn àïu co nhûng àiïm chung nhû: tranh àêu tû dan trai, àêu tû phai co trong têm, trong àiïm, theo tûng giai àoan, co lö trònh ro rang. Àï àêu tû vao thû viïn àai hoc àat hiïu qua cao cên nùm àûúc cac hoat àöng cú ban phat triïn thû viïn vï bï nöi va chiïu sêu. Trïn cú sú ào thûc hiïn möt sö biïn phap cu thï, phu húp vúi àùc àiïm cua tûng trûúng nhû: Xac àõnh ro rang muc tiïu àêu tû; Àöi múi cú chï àêu tû; Sû dung nguön vön àêu tû phai phu húp vúi thûc tï va kha nùng tai THÖNG TIN vaâTÛ LIÏU - 5/2015 Tùng cûúng hö trú kha nùng khai thac, sû dung nguön tai nguyïn thöng tin cua giang viïn, sinh viïn; Àöi múi cöng tac nhên sû trong àiïu kiïn quy lûúng, àõnh biïn nhên sû bõ khöng chï; Tùng cûúng giao duc y thûc sû dung tiït kiïm, khai thac triït àï cac nguön lûc hiïn co; Tùng cûúng hoat àöng quang ba, marketing àï thu hut ngûúi dung àïn sû dung thû viïn, khai thac triït àï cac nguön lûc àa àûúc àêu tû. Xac àõnh ro rang muc tiïu àêu tû Biïn phap àêu tiïn àï tùng cûúng va nêng cao hiïu qua àêu tû vao thû viïn àai hoc la xac àõnh ro rang muc tiïu àêu tû. Thöng thûúng khi àêu tû cho möt thû viïn ngûúi ta thûúng nghô àïn àêu tû xêy dûng cú ban: xêy dûng múi hoùc mú röng tru sú, cú sú vêt chêt, mua sùm trang thiït bõ chuyïn dung; àêu tû phat triïn nguön tai nguyïn thöng tin; àêu tû nêng cao trònh àö cho can bö quan ly va nhên viïn thû viïn. Àöi vúi àêu tû xêy dûng múi toa nha thû viïn nïu tuên thu theo chuên kiïn truc thû viïn thò thû viïn se la nhûng toa nha theo kiïn truc hiïn àai, thên thiïn vúi möi trûúng, vúi àùc trûng la tên dung àûúc töi àa anh sang tû nhiïn àï chiïu sang bïn trong thû viïn, tiït kiïm àiïn, dï dang tòm kiïm sach va ài lai trong thû viïn möt cach thoai mai. Ú Viït Nam, xêy dûng cú ban bao giú cung la hang muc sû dung rêt nhiïu tiïn vön, vêt tû va lao àöng. Vò vêy, viïc ngùn chùn lang phñ, thêt thoat, sû dung khöng àung muc àñch co y nghôa hït sûc quan trong, la möt trong nhûng yïu tö khùng àõnh àêu tû co hiïu qua hay khöng. Khi phat hiïn nhûng sai pham dên àïn àêu tû kem hiïu qua cên phai: 41 Chia se kinh nghiïm - Kiïm àiïm, rut kinh nghiïm cung vúi tiïn hanh töng kiïm tra, ra soat dû an àêu tû, phat hiïn cac hang muc àêu tû bõ thêt thoat àï xû ly kõp thúi; - Cai tö bö may quan ly, àiïu hanh dû an, sùp xïp nhên sû húp ly; - Phên tñch trach nhiïm cua tûng ca nhên trong cac khêu triïn khai: ai chõu trach nhiïm chñnh, ai liïn àúi trach nhiïm, ai thiïu trach nhiïm liïn quan àïn viïc gêy thêt thoat, lang phñ àï xû ly thêt nghiïm. Xû phat böi thûúng, phat hanh chñnh àöi vúi nhûng sai pham nho, truy cûu trach nhiïm hònh sû àöi vúi nhûng sai pham gêy hêu qua nghiïm trong, yïu cêu khùc phuc hêu qua; - Kiïm tra lai quy trònh giam sat qua trònh thûc hiïn àa chùt che chûa, cùt giam nhûng chi phñ khöng cên thiït. Nïu muc tiïu àêu tû la cai tao, tu sûa möt cú sú vêt chêt àa co sùn thò phai àat àûúc yïu cêu vï bao àam tùng chö ngöi àoc, tao cho ngûúi sû dung thû viïn cam giac àûúc àoc sach trong möt khöng gian röng rai, thoang mat. Co thï sû dung cac vach ngùn húp ly àï co khöng gian mïm va linh hoat, khi cên thiït co thï tai bö trñ kho sach va thiït bõ hö trú möt cach dï dang trong khi mûc chi phñ bo ra la thêp nhêt, nhûng tru sú thû viïn khang trang, bao àam vï thêm my, thu hut àûúc nhiïu ban àoc àïn vúi thû viïn. Nïu muc tiïu àêu tû la tùng cûúng cú sú vêt chêt va trang thiït bõ hiïn àai, co kha nùng àap ûng cac yïu cêu àa dang va ngay cang cao cua ngûúi sû dung thò phai têp trung kinh phñ vao cú sú ha têng ky thuêt cöng nghï thöng tin va phên mïm thû viïn manh, àöng bö va hiïn àai co kha nùng quan ly, lûu trû va phên phöi kho tai nguyïn thöng tin ca dang thûc truyïn thöng va hiïn àai ngay cang tùng cua thû viïn, àam bao kha nùng kït nöi liïn thû viïn vúi cac thû viïn tiïn tiïn trong va ngoai nûúc. Tuy theo cêu truc thiït kï cua tûng thû viïn àï ài àïn quyït àõnh co cên thiït trang bõ ca cöng tû va hï thöng 42 camera àï àam bao an ninh, an toan cho kho tai liïu giêy hay khöng hay chó chon hoùc hï thöng camera hoùc cöng tû. Nïu muc tiïu àêu tû la phat triïn ca vï sö lûúng va chêt lûúng nguön tai nguyïn thöng tin àiïn tû, xêy dûng cú sú dû liïu sö (cú sú dû liïu giao trònh, bai giang àiïn tû, àï tai nghiïn cûu khoa hoc cac cêp, khoa luên töt nghiïp àai hoc, luên vùn thac sô, luên an tiïn sô), cac bö sûu têp sö phuc vu nghiïn cûu va àao tao theo cac chuyïn nganh thò phai tñnh toan ky viïc trang bõ hï thöng sö hoa tai liïu nöi sinh bùng cac thiït bõ sö hoa thöng thûúng hay chuyïn dung vò gia thanh cua cac thiït bõ sö hoa chuyïn dung rêt cao. Nïu muc tiïu àêu tû la con ngûúi, cu thï la can bö quan ly va àöi ngu chuyïn viïn thû viïn thò phai tñnh toan cung möt àöng lûúng phai chi tra, cac thû viïn phai tuyïn chon àûúc ngûúi co nùng lûc; manh dan thanh loc nhûng nhên viïn trò tuï, lam viïc khöng àat hiïu qua cao. Co thï ào hiïu qua àêu tû vao nhên lûc la sö lûúng nhên viïn co trònh àö chuyïn mön va ngoai ngû àûúc nêng cao dên, tñnh chuyïn nghiïp cao, trung thanh vúi nha trûúng. Co thï cai thiïn chï àö àai ngö, tùng lûúng, tùng mûc thûúng ma khöng phai qua qua nhiïu cuöc hop, khöng phai bùn khoùn nhiïu khi ra quyït àõnh tùng lûúng, nêng bêc trûúc thúi han, hoùc phong tùng cac danh hiïu thi àua cac cêp. Muön lam àûúc àiïu nay, trong cac quy àõnh tuyïn dung, àao tao nêng cao trònh àö cên co cac thöng tin minh bach yïu cêu vï trònh àö chuyïn mön nghiïp vu, trònh àö cöng nghï, trònh àö ngoai ngû, nhûng phêm chêt, ky nùng nghï nghiïp àï co thï lam viïc trong thû viïn hiïn àai, tao ra cac san phêm thöng tin thû viïn co chêt lûúng cao va thûc hiïn àûúc cac dõch vu thöng tin àa dang. Àöi múi cú chï àêu tû Àöi vúi thû viïn cac trûúng àai hoc, àùc biït la thû viïn cac trûúng àai hoc cöng lêp, àêu tû cho thû viïn la möt hang muc chi tiïu chñnh thûc va tûúng àöi lún trong ngên sach nha THÖNG TIN vaâTÛ LIÏU - 5/2015 Chia se kinh nghiïm trûúng. Do cú chï “xin - cho” àang kha phö biïn hiïn nay ú nûúc ta àöi vúi cac thû viïn hoat àöng bùng ngên sach nha nûúc nïn cac thû viïn àïu ú thï bõ àöng khi àûúc àêu tû. Cên thay àöi cú chï “xin - cho” nay bùng viïc cac thû viïn chu àöng trong viïc lêp cac dû an nêng cao nùng lûc cua thû viïn trònh lïn lanh àao nha trûúng. Vï mùt quan ly nha nûúc cên sûa àöi, bö sung Àiïu lï trûúng àai hoc va Quy chï mêu vï tö chûc va hoat àöng thû viïn trûúng àai hoc theo hûúng cu thï hoa chi tiït hún cac àiïu khoan liïn quan àïn kinh phñ cho cac thû viïn hoat àöng, quy àõnh ty lï % kinh phñ àûúc cêp cho thû viïn, quy àõnh ro vï trach nhiïm àêu tû cua cac cú quan chu quan. Cac thû viïn cên àûúc chu àöng hún trong viïc sû dung kinh phñ hang nùm trïn cú sú dû toan kinh phñ àa àûúc Ban giam hiïu phï duyït bùng cach giam bút möt sö thu tuc hanh chñnh thûúng lam anh hûúng àïn tiïn àö va nùng suêt cöng viïc. Vúi nhûng khoan chi cho cac hoat àöng thûúng xuyïn nhû: bö sung tai liïu, bao quan tai liïu, tö chûc höi thao, höi nghõ, cöng tac phuc vu ban àoc,… cên àûúc nha trûúng àam bao cung cêp àêy àu, àung kï hoach àa àûúc phï duyït. Trong àöi múi cú chï àêu tû, chñnh sach àêu tû cho thû viïn àai hoc chiïm möt võ trñ rêt quan trong. Trong chñnh sach cên thï hiïn quan àiïm àêu tû co trong àiïm va cac hûúng cên ûu tiïn têp trung kinh phñ. Vñ du: - Têp trung kinh phñ cho cac nganh àao tao trong àiïm cua nha trûúng, ûu tiïn kinh phñ bö sung tai liïu theo àï cûúng chi tiït cac mön hoc, Àöi vúi bö sung tai liïu ngoai vùn do co gia thanh cao nïn chó cên bö sung 01 ban va ài theo hûúng tùng cûúng quan hï trao àöi húp tac quöc tï vúi thû viïn cac trûúng àai hoc nûúc ngoai co quan hï vúi trûúng, quan hï vúi cac quy chêu A, ngên hang thï giúi,… àöng thúi mua quyïn truy cêp cac cú sú dû liïu ngoai vùn dung chung cho hï thöng thû viïn àai hoc trïn ca nûúc qua àêu möi la Cuc Thöng tin KH&CN quöc gia hoùc Trung têm Thöng tin KH&CN THÖNG TIN vaâTÛ LIÏU - 5/2015 Tp. Hö Chñ Minh va tên dung khai thac nguön tai liïu ngoai vùn khöng lö miïn phñ trïn mang. - Têp trung kinh phñ cho phat triïn cú sú ha têng cöng nghï thöng tin va tiïn hanh tû àöng hoa thû viïn. Cac thû viïn cên xac àõnh ro cac bûúc tû àöng hoa, cöng àoan nao cên ûu tiïn tû àöng hoa. Vñ du, phai tû àöng hoa khêu xû ly tai liïu trûúc, sau ào la khêu tra cûu, röi àïn khêu lûu thöng tai liïu…. - Têp trung kinh phñ trang bõ may chu co cêu hònh cûc manh, dung lûúng bö nhú cao, töc àö xû ly nhanh, trang bõ phên mïm quan trõ thû viïn hiïn àai, àat chuên quöc tï, dï mú röng, nêng cêp. - Têp trung kinh phñ cho viïc sö hoa cac giao trònh cú ban, tai liïu tham khao chñnh cua cac mön hoc bêc àai hoc va cao hoc. Tùng kinh phñ cho àêu tû phat triïn nhên lûc bùng cach cai thiïn chï àö àai ngö, chï àö àao tao, tùng quy lûúng àï can bö àûúc thùng tiïn trong nghï nghiïp va yïn têm lam viïc lêu dai. Sû dung nguön vön àêu tû phu húp vúi thûc tï va kha nùng tai chñnh cua nha trûúng Viïc sû dung nguön vön àêu tû phu húp vúi thûc tï va kha nùng tai chñnh cua nha trûúng la möt biïn phap rêt hiïu qua trong viïc tùng cûúng va nêng cao hiïu qua àêu tû vao thû viïn àai hoc. Àöi vúi chi phñ xêy dûng cú ban phai ra soat cac dû an àang thûc hiïn àêu tû àöi vúi tûng hang muc cöng trònh, tûng khoan chi phñ, kiïn quyït cùt, giam vön àöi vúi cac hang muc chûa thûc sû cên thiït hoùc hiïu qua sû dung thêp, cac khoan chi phñ con co thï tiït kiïm àûúc; ûu tiïn, têp trung vön cho cac dû an, cac hang muc cöng trònh kït thuc àêu tû, nhanh chong àûa vao sû dung phat huy hiïu qua àêu tû. Àöi vúi cac hang muc thû viïn chuên bõ àêu tû, khi thûc hiïn phai co sû tñnh toan, cên nhùc tñnh kha thi va thúi gian thûc hiïn theo hûúng têp trung, dût àiïm. Trûúng húp, khöng àam bao nguön vön àï dû an thûc hiïn theo tiïn àö thò tam dûng hoùc àûa vao kï hoach cho nhûng nùm sau. Trong cöng tac àêu thêu cên quan ly 43 Chia se kinh nghiïm chùt che, cöng khai, minh bach àöi vúi cac goi thêu lún, nho àï àam bao canh tranh lanh manh, tiït kiïm va hiïu qua kinh tï. Thûc hiïn àêy àu, àung quy trònh nghiïm thu àï àam bao sö lûúng, chêt lûúng. Àöi vúi chi phñ thûúng xuyïn, trïn cú sú dû toan àûúc giao, thû viïn cên tñnh toan, cên àöi àï bö trñ kinh phñ cho phu húp (kï ca cac nhiïm vu phat sinh); Quan ly chùt che chi tiïu, tiït kiïm töi àa chi phñ àiïn, nûúc, àiïn thoai, vùn phong phêm, chi phñ ài lai, chi phñ tiïp khach, höi nghõ, höi thao, triïn lam…. Ra soat, tên dung nhûng tai san hiïn co àï àiïu chuyïn trong nöi bö; han chï töi àa mua sùm múi trang thiït bõ; cên àöi va bö trñ trong dû toan àûúc giao àam bao cho nhu cêu sûa chûa trang thiït bõ nho àam bao hoat àöng bònh thûúng cua thû viïn. Tùng cûúng giam sat chùt che tònh hònh sû dung, khai thac cac hang muc àa àûúc àêu tû Viïc kiïm tra, giam sat thûúng xuyïn tònh hònh sû dung, khai thac cac hang muc àa àûúc àêu tû se giup lanh àao thû viïn giai quyït töt cac vên àï sau: Xac àõnh hang muc nao àûúc àêu tû töt, khai thac hiïu qua hún; La cú sú àanh gia hiïu qua àêu tû va chuên bõ cac kï hoach tiïp theo cho thû viïn; Àanh gia àöi ngu nhên viïn thû viïn vï tinh thên tû giac, y thûc trach nhiïm, tiït kiïm cung nhû thai àö, nùng lûc trong cöng viïc tû ào se co nhûng biïn phap khùc phuc nhûng han chï, thiïu sot trong qua trònh hoat àöng; Xac àõnh àûúc nhûng anh hûúng cua möi trûúng thû viïn àïn sinh viïn, vùn hoa ûng xû, y thûc sû dung thû viïn cua ngûúi sû dung àöi vúi thû viïn, tû ào se co nhûng àiïu chónh phu húp hoùc tùng cûúng cac hoat àöng tuyïn truyïn, tao nïn möt möi trûúng hoc têp tñch cûc, hûu ñch, thên thiïn. Muön giam sat chùt che tònh hònh sû dung, khai thac cac hang muc àa àûúc àêu tû cac thû viïn cên phai: - Theo doi thûúng xuyïn va àõnh ky tònh hònh 44 thûc hiïn kï hoach nhùm àam bao thûc hiïn àung muc tiïu, àung tiïn àö, khöi lûúng thûc hiïn, bao àam chêt lûúng cao àöi vúi cac san phêm va dõch vu cua thû viïn trong khuön khö cac chi phñ àa àûúc xac àõnh. Cêp nhêt tònh hònh va kït qua giai quyït cac vûúng mùc, phat sinh vï chi phñ. - Kiïm tra thûúng xuyïn viïc chêp hanh cac quy àõnh vï tai chñnh trong cöng tac bö sung tai liïu, mua sùm vùn phong phêm, trang thiït bõ cua thû viïn, phat hiïn kõp thúi nhûng sai sot àï chên chónh. - Àanh gia nhùm xac àõnh mûc àö àat àûúc theo muc tiïu, chó tiïu cu thï so vúi kï hoach theo tûng khoang thúi gian nhêt àõnh. Phên tñch nguyïn nhên anh hûúng àïn kït qua àêu tû, nhûng vûúng mùc, phat sinh múi do yïu tö khach quan cung nhû àï xuêt cac giai phap nêng cao hiïu qua àêu tû trong ky hay giai àoan kï hoach sau. Phat hiïn va chên chónh kõp thúi nhûng sai sot, yïu kem, bao àam viïc quan ly tai san cung nhû nhên lûc àung quy trònh, tiït kiïm chi phñ, phu húp vúi àiïu kiïn thûc tï. Trïn cú sú nay rut ra cac bai hoc kinh nghiïm cho cöng tac quan ly. Tùng cûúng hiïu qua sû dung cú sú vêt chêt, trang thiït bõ cua thû viïn Tùng cûúng hiïu qua sû dung cú sú vêt chêt, trang thiït bõ cua thû viïn la möt trong nhûng yïu tö quan trong giû cho moi hoat àöng cua thû viïn ön àõnh, sau khi àûúc àêu tû cú sú vêt chêt, trang thiït bõ cua thû viïn se töt hún, àêy àu hún. Àiïu quan trong àöi vúi hiïu qua sû dung cú sú vêt chêt, trang thiït bõ la khai thac sû dung ú mûc töi àa nhûng keo dai àûúc tuöi tho cua cú sú vêt chêt, trang thiït bõ. Do thûc tï sû dung may moc thiït bõ va cú sú vêt chêt tai thû viïn àai hoc mang tñnh cöng cöng nïn nhu cêu sû dung thûúng kha cao, àùc biït vao cac mua thi, trong khi ào y thûc cua sinh viïn Viït Nam vï bao vï tai san cöng lai chûa cao nïn viïc quan ly cú sú vêt chêt, trang thiït bõ cên hït sûc chu y. Cac thû viïn nïn ban hanh quy chï vï quan ly, khai thac, sû dung va bao quan THÖNG TIN vaâTÛ LIÏU - 5/2015 Chia se kinh nghiïm cú sú vêt chêt, trang thiït bõ. Trong quy chï cên àï ra cac quy àõnh vï: - Quan ly cú sú vêt chêt, sû dung trang thiït bõ: cac qui àõnh vï àõnh mûc sû dung, àõnh mûc mua sùm múi, sûa chûa, bao trò, khêu hao tai san va cac chï àö khac liïn quan àïn cú sú vêt chêt, trang thiït bõ. Lêp bang kï tai san cö àõnh va danh sach tai san re tiïn, chong hû hong; Tö chûc thöng kï, kiïm kï àõnh ky, àanh gia lai gia trõ tai san, xû ly cac vên àï liïn quan àïn hû hong cú sú vêt chêt, trang thiït bõ.. - Tö chûc khai thac, sû dung cú sú vêt chêt, trang thiït bõ vúi y thûc tiït kiïm cao nhêt, triït àï chöng lang phñ àiïn, nûúc, vùn phong phêm, tên dung diïn tñch thû viïn àï tö chûc töt cac hoat àöng dõch vu. Giû gòn ban ghï, kï sach, may tñnh, cac thiït bõ chiïu sang, may lanh va cac thiït bõ cung cêp dõch vu ú trang thai sùn sang phuc vu. - Mua sùm múi trang thiït bõ: Lêp dû tru mua sùm trang thiït bõ hang nùm. Trong trûúng húp co nhu cêu múi phat sinh phai giai trònh ly do chñnh àang, tuyït àöi tranh tònh trang thiït bõ cên lai khöng co, thiït bõ àûúc cung cêp lai khöng sû dung àïn gêy lang phñ. - Bao vï, duy tu, bao dûúng va sûa chûa: phai tö chûc bao vï töt cú sú vêt chêt, tai san va giû gòn trêt tû an toan àï àam bao cho cac hoat àöng cua thû viïn. - Co àêy àu cöng cu, trang thiït bõ phong chay chûa chay va co biïn phap phong chöng chay nö, thiïn tai, mûa bao bao vï an toan cho ngûúi va tai san. - Giû gòn vï sinh möi trûúng. - Àanh gia, kiïm tra thûc tï, kiïm kï sö lûúng, chêt lûúng cac trang thiït bõ theo àõnh ky. Thûúng xuyïn ra soat viïc quan ly va sû dung cac thiït bõ cung nhû nhu cêu sû dung thûc tï. - Thöng kï àêy àu hö sú, sö sach, kiïm tra tai san àõnh ky hang quy, hang nùm. - Giao trach nhiïm quan ly, sû dung va bao quan tai san cho tûng ca nhên; hang thang kiïm THÖNG TIN vaâTÛ LIÏU - 5/2015 tra, bao cao, sûa chûa, bao dûúng kõp thúi. - Cên àöi, tiït kiïm chi àï bö sung cú sú vêt chêt, thiït bõ ky thuêt, nhûng trang thiït bõ àûúc cêp nhûng khöng àûa vao sû dung cên co biïn phap thu höi, àiïu chuyïn àïn cac bö phên khac co nhu cêu. - Giao duc nêng cao y thûc trach nhiïm cua ngûúi sû dung, àêy manh cöng tac tuyïn truyïn vï hiïu qua sû dung thiït bõ. Tû ào àûa viïc sû dung hiïu qua, tiït kiïm, àung muc àñch thiït bõ ài vao nï nïp va trú thanh yïu cêu mang tñnh bùt buöc. Tùng cûúng hö trú kha nùng khai thac, sû dung nguön tai nguyïn thöng tin cua giang viïn, sinh viïn Nguön tai nguyïn thöng tin cua cac thû viïn àai hoc hiïn nay ú Viït Nam tuy con bõ han chï vï vön tai liïu in ên nhûng ú cac trûúng àai hoc àa co thû viïn àiïn tû thò nguön tai liïu àiïn tû kha phong phu. Àï nguön tai nguyïn hiïn co khöng bõ lang phñ vï chi phñ àêu tû do chûa àûúc khai thac triït àï, cac thû viïn cên hö trú ngûúi sû dung trong viïc khai thac nguön tai nguyïn thöng tin. Sû hö trú vï kiïn thûc thöng tin cua thû viïn àùc biït co y nghôa àöi vúi nhûng ngûúi múi àïn thû viïn lên àêu (thûúng la sinh viïn nùm thû nhêt hoùc ban àoc bïn ngoai) àï ho dï dang tiïp cên nhanh chong, chñnh xac vúi tai liïu, thöng tin cên thiït theo nhu cêu. Cac thû viïn cên hûúng dên cach thûc tòm tai liïu, cach tra cûu cú sú dû liïu, tra cûu cac nguön tin bö ñch trïn Internet tai thû viïn (trûc tiïp hoùc trûc tuyïn), àï ngûúi sû dung co thï tòm àûúc thöng tin mong muön nhanh nhêt va àêy àu nhêt. Àï hö trú ngûúi dung möt cach thiït thûc, hï thöng mang cua cac thû viïn phai co töc àö àûúng truyïn cao, ngûúi sû dung thû viïn co thï khai thac nguön tai nguyïn cua thû viïn moi luc, moi núi trong khuön viïn trûúng va ngay tai nha. Bïn canh ào, phat triïn cac ûng dung cho cac thiït bõ sö nhû: àiïn thoai di àöng, may tñnh bang, may tñnh xach tay… va xêy dûng 45 ... - tailieumienphi.vn 1016801

Tài liệu liên quan


Xem thêm