Báo cáo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội & con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Báo cáo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội & con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Động lực vật chất và động lực tinh thần: Coi trọng động lực kinh tế: phát triển SX, kinh doanh, làm cho mọi người giàu có Quan tâm động lực tinh thần: phát triển VH, KH, GD. Quan tâm lợi ích chính đáng, thiết thân của dân, bồi dưỡng sức dân, giải quyết hài hòa các lợi ích. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-chu-nghia-xa-hoi-con-duong-qua-do-len-cnxh-o-vie-to5utq.html

Nội dung


 1. Chương III Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội & con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 2. a. Mục tiêu của chương III Hồ Chí Minh lựa chọn con đường CNXH là đúng đắn Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và đặc trưng của CNXH Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên CNXH
 3. B. Chương III có 4 đề tài trọng tâm * Đ12. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam? * Đ13. TTHCM về bản chất và đặc trưng của CNXH? Đ14. QĐ của HCM về Mục tiêu & động lực của CNXH. Đ15. TTHCM về con đường và biện pháp quá độ lên CNXH .
 4. Đề tài 12: Tính tất yếu của CNXH ở VN 12.1 12.2 12.3 XD CNXH Phù hợp với CNXH là mới giải quy luật phát bước phát phóng DT, triển của xã triển tất giải phóng hội yếu sau khi GC và giải giành được phóng con độc lập theo người một con đường cách triệt CMVS để
 5. Đề tài 13: Tư tưởng HCM về bản chất và đặc trưng của CNXH 13.1 13.2 Phương pháp Về đặc trưng tiếp cận CNXH bản chất của CNXH
 6. Đ 13.1: Phương pháp tiếp cận CNXH Tiếp cận từ khát vọng giải phóng dân tộc Tiếp cận từ phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân văn Tiếp cận từ văn hóa
 7. Đ 13.2: Về đặc trưng bản chất của CNXH Đ 13.2.1 Đ 13.2.3 Đ 13.2.2 Đ 13.2.4 Đó là một Đó là Đó là một Đó là một chế độ một xã chế độ chế độ XH hội phát không còn chính trị có nền người bóc triển cao kinh tế do nhân lột người về văn phát triển dân làm hóa, đạo chủ cao đ ức
 8. VÒ c hÝnh trÞ PHIM “BẦU CỬ QUỐC HỘI 1946”
 9. VÒ kinh tÕ
 10. VÒ x· hé i
 11. VÒ v¨n hãa – ®¹o ®ø c
 12. Đề tài 14: QĐ của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH Đ 14.1 Mục tiêu của CNXH Đ 14.2 Động lực của CNXH
 13. Đ 14.1: Mục tiêu của CNXH Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể Xây dựng một nước  Về chính trị Việt Nam hòa bình,  Về kinh tế thống nhất, độc lập,  Về văn hóa – xã dân chủ, giàu mạnh hội và góp phần xứng  Về con người đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
 14. Đ 14.2: Động lực của CNXH Con người là động lực quan trọng nhất của CNXH. Động lực vật chất và động lực tinh thần:  Coi trọng động lực kinh tế: phát triển SX, kinh doanh, làm cho mọi người giàu có  Quan tâm động lực tinh thần: phát triển VH, KH, GD.  Quan tâm lợi ích chính đáng, thiết thân của dân, bồi dưỡng sức dân, giải quyết hài hòa
 15. Đ 14.2: Động lực của CNXH (tt) Kết hợp sức mạnh cá nhân với tập thể Kết hợp sức mạnh trong nước và quốc tế. Nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng
 16. Nh÷ng ®é ng lùc c ña CNXH. Nh÷ng (Hå ChÝ Minh to µn tËp , tËp 6 tr 162 ) (Hå -Hå ChÝ Minh toµn tËp, NXB CTQG, Hå Hµ Né i, 2000, tËp 5, tr.410 -
 17. ® ng lùc c ña c hñ ng hÜa x· hé i vÒ vËt é c hÊt.
 18. ® ng lùc c ña CNXH vÒ c hÝnh trÞ, tinh é thÇn. thÇn. Ph¸t huy q uy Òn lµm c hñ c ña ng ­ê i lao ®é ng P h¸t
 19. Đề tài 15: Tư tưởng HCM về con đường và biện pháp quá độ lên CNXH Đ 15.1 Con đường Đ 15.2 Phương châm Đ 15.3 Biện pháp
 20. Đ 15.1 Con đường Con đường Đ 15.1.1 Đ 15.1.2 Qúa độ lên Con đường CNXH không CM không qua giai đoạn ngừng phát triển TBCN
345339

Tài liệu liên quan


Xem thêm