Báo cáo: Kết quả Quan trắc Môi trường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Báo cáo: Kết quả Quan trắc Môi trường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến. Báo cáo Kết quả Quan trắc Môi trường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến gồm các nội dung chính như: giới thiệu chung về nhiệm vụ quan trắc, giới thiệu chương trình quan trắc, nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-cao-ket-qua-quan-trac-moi-truong-dinh-ky-lan-i-nam-2017-cong-ty-tnhh-thuong--svobuq.html

Nội dung


Báo cáo Kết quả Quan tr ắc Môi tr ường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH
Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..............................................................................3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ..................................................................................4
DANH MỤC HÌNH ẢNH .............................................................................................5
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ........................................6
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ..................................................................................................7
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ QUAN TRẮC ............................ 7
1.2 GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .......................................... 7
1.2.1 Giới thiệu chung...................................................................................... 7
1.2.2 Địa điểm hoạt động ................................................................................. 8
1.2.3 Tính chất và quy mô hoạt động ............................................................. 8
1.2.4 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu ..................................................... 9
1.2.5 Các hoạt động phát sinh chất thải ......................................................... 9
1.2.5.1 Ô nhiễm nước thải .................................................................................. 9
1.2.5.2 Ô nhiễm chất thải rắn .......................................................................... 10
1.2.5.3 Ô nhiễm khí thải ................................................................................... 10
1.2.6 Đơn vị tham gia phối hợp..................................................................... 11
CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC ............................12
2.1. TỔNG QUAN VỊ TRÍ QUAN TRẮC .......................................................... 12
2.1.1. Phạm vi thực hiện .................................................................................... 12
2.1.2. Kiểu quan trắc ....................................................................................... 12
2.1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội....................................................... 12
2.2. THÔNG SỐ QUAN TRẮC THEO ĐỢT ..................................................... 13
2.3. THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM ........... 13
2.4. PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN MẪU ... 14
2.5. PHƯƠNG PHÁP ĐO TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH TRONG
PHÒNG THÍ NGHIỆM ....................................................................................... 16
2.6. MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM QUAN TRẮC ............................................................... 17
2.7. THÔNG TIN LẤY MẪU ............................................................................... 17
2.8. CÔNG TÁC QA/QC TRONG QUAN TRẮC ............................................. 18
2.8.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc ................................................... 18
Trang 1

Báo cáo Kết quả Quan tr ắc Môi tr ường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH
Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến

2.8.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị ............................................................ 19
2.8.3. QA/QC tại hiện trường ........................................................................... 19
2.8.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm ............................................................ 20
2.8.5 Hiệu chuẩn thiết bị ................................................................................... 22
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC ..............23
CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT QUAN TRẮC
........................................................................................................................................24
4.1. KẾT QUẢ QA/QC HIỆN TRƯỜNG ........................................................... 24
4.2. KẾT QUẢ QA/QC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM................................ 25
4.2.1 QA/QC trong tính toán kết quả, ghi chép số liệu phân tích.............. 25
4.2.2 QA/QC trong báo cáo kết quả ............................................................. 25
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................27
5.1. KẾT LUẬN ..................................................................................................... 27
5.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................... 27
PHỤ LỤC 1. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG
TY .................................................................................................................................29
PHỤ LỤC 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỢT ....................................30
PHỤ LỤC 3. PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU ....................................32

Trang 2

Báo cáo Kết quả Quan tr ắc Môi tr ường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH
Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ASTN

: Ánh sáng tự nhiên

BOD

: Nhu cầu oxy sinh hóa

COD

: Nhu cầu oxy hóa học

CTNH

: Chất thải nguy hại

CTSH

: Chất thải sinh hoạt

CTR

: Chất thải rắn

NĐ-CP

: Nghị định Chính Phủ

NTSH

: Nước thải sinh hoạt

NVL

: Nguyên vật liệu

PCCC

: Phòng cháy chữa cháy

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

SS

: Chất rắn lơ lửng

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TN&MT

: Tài nguyên và Môi trường

TNHH MTV

: Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

TP.HCM

: Thành phố Hồ Chí Minh

TT-BTNMT

: Thông tư của bộ Tài Nguyên và Môi Trường

WHO

: Tổ chức y tế thế giới

TMDV

: Thương mại dịch vụ

Trang 3

Báo cáo Kết quả Quan tr ắc Môi tr ường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH
Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Danh mục thành phần, thông số quan trắc ............................................................. 12
Bảng 2.2 Thông tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm .............................................. 13
Bảng 2.3 Phương pháp lấy mẫu hiện trường, bảo quản và vận chuyển mẫu ......................... 15
Bảng 2.4 Phương pháp đo tại hiện trường ............................................................................. 15
Bảng 2.5 Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm .................................................... 15
Bảng 2.6 Danh mục điểm quan trắc ....................................................................................... 16
Bảng 2.7 Điều kiện lấy mẫu ................................................................................................... 16
Bảng 2.8 Thủ tục kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm .................................................... 19

Trang 4

Báo cáo Kết quả Quan tr ắc Môi tr ường định kỳ lần I năm 2017 Công ty TNHH
Thương Mại Sản Xuất Dệt May Thêu Nhuộm Hoa Tiến

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 Vị trí địa lý của Công ty............................................................................................ 8
Hình 1.2 Quy trình sản xuất ..................................................................................................... 8
Hình 2.1 Vị trí địa lý của Công ty.......................................................................................... 12

Trang 5

1116710

Tài liệu liên quan


Xem thêm