Xem mẫu

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG<br /> DỰ ÁN XÂY DỰNG NĂNG LỰC NHẰM LOẠI BỎ HÓA CHẤT<br /> BẢO VỆ THỰC VẬT POP TỒN LƯU TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> HIỆN TRẠNG<br /> Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT<br /> BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ<br /> KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> HIỆN TRẠNG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC...................................................................................................5<br /> .<br /> CHƯƠNG I<br /> ĐẶC ĐIỂM CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT............................9<br /> 1. Khái niệm về hóa chất BVTV.............................................................9<br /> 2. Phân loại hóa chất BVTV....................................................................10<br /> 2.1 Phân loại theo các gốc hóa học....................................................10<br /> 2.2 Phân loại theo công dụng.............................................................12<br /> 2.3 Phân loại theo nhóm độc.............................................................13<br /> 2.4 Phân loại theo thời gian hủy........................................................14<br /> 3. Ảnh hưởng của hóa chất BVTV tồn lưu đến môi trường....................15<br /> 3.1 Ô nhiễm môi trường đất..............................................................16<br /> 3.2 Ô nhiễm môi trường nước...........................................................17<br /> 3.3 Ô nhiễm môi trường không khí...................................................18<br /> 3.4 Ảnh hưởng của hóa chất BVTV lên con người và động vật.......18<br /> CHƯƠNG II<br /> LỊCH SỬ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THÀNH CÁC KHU VỰC TỒN LƯU<br /> .<br /> HÓA CHẤT BVTV THUỘC NHÓM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY......24<br /> 1. Tình hình sử dụng hóa chất BVTV tại Việt Nam................................24<br /> 2. Lịch sử sử dụng và sản xuất hóa chất BVTV POP..............................26<br /> 2.1 Sử dụng DDT trong y tế và quân đội...........................................26<br /> 2.2 Sử dụng DDT trong nông nghiệp................................................28<br /> 2.3 Sản xuất hóa chất BVTV POP.....................................................29<br /> 3. Tình hình nhập lậu hóa chất BVTV....................................................30<br /> <br /> 5<br /> <br />