Bài thuyết trình Xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: 14.20 M | File type: PDF
of x

Bài thuyết trình Xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay. Bài thuyết trình Xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay trình bày về quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-xay-dung-con-nguoi-viet-nam-giai-doan-hien-nay-e9pauq.html

Nội dung


Nhóm 4
LOGO

XÂY DỰNG
CON NGƯỜI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

THÀNH VIÊN
1

LÊ QUANG

2

PHẠM THỊ KIM

3

PHẠM BẢO

4

PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG

5
4

NGUYỄN THỊ VÂN

NAM
NGA

OANH

ANH

XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CON NGƯỜI

Quan điểm của
Chủ nghĩa

Xây dựng
con người

Mác-Lênin

Việt Nam


Tư tưởng

trong giai đoạn

Hồ Chí Minh
về con người

hiện nay

NỘI DUNG
1

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ
Chí Minh
1
1.1

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin

1

4

1.2
2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay
2.1

Con người Việt Nam trong lịch sử

5
4
2.2 Con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

XÃ HỘI

1071840

Tài liệu liên quan


Xem thêm