Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới với các nội dung chính được trình bày như sau: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-7-dh-thuong-mai-koqbuq.html

Nội dung


_T TM H D CHƯƠNG VII U M TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương Mại 1 I. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HCM VỀ VĂN HÓA D _T TM H II. TTHCM VỀ ĐẠO ĐỨC U M III. TTHCM VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI KẾT LUẬN 2 I. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HCM VỀ VĂN HÓA 1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới a. Định nghĩa văn hóa H D U M _T TM “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo, phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. 3 a. Định nghĩa văn hóa Nguồn gốc của văn hóa _T TM H D Ý nghĩa Định nghĩa thể hiện U M Mục tiêu và động lực của văn hóa Cấu trúc của văn hóa 4 Xây dựng tâm lý Xây dựng luân lý _T TM H D b. Quan điểm về xây dựng một nền văn hoá mới Xây dựng xã hội U M Xây dựng chính trị Xây dựng kinh tế 5

1119042

Tài liệu liên quan


Xem thêm