Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về đầu tư dài hạn, các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư, hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-tri-tai-chinh-chuong-2-ths-dang-thi-quynh-anh-jnpbuq.html

Nội dung


Bài giảng Quản trị tài chính

Noäi dung
1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư dài hạn

CHƯƠNG 2

2. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư

HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN

3. Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư

ĐẦU TƯ

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư dài hạn

1 Khaùi nieäm, phaân loaïi döï aùn ñaàu tö

1.1 Khái niệm

Ñaàu tö laø vieäc huy ñoäng caùc nguoàn löïc nhaèm bieán
caùc lôïi ích döï kieán thaønh hieän thöïc trong moät
khoaûng thôøi gian ñuû daøi trong töông lai.

1.2 Phân loại dự án đầu tư
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

Döï aùn ñaàu tö laø moät taäp hôïp caùc hoaït ñoäng kinh teá
ñaëc thuø vôùi caùc muïc tieâu, phöông phaùp vaø phöông
tieän cuï theå ñeå ñaït tôùi moät traïng thaùi mong muoán.

Phân loại dự án đầu tư

Phân loại dự án đầu tư
Caên
cöù
vaøo
moái
quan
heä
cuûa
döï aùn

Döï aùn ñaàu tö môùi TSCÑ
Theo
mục
đích
của
dự aùn

Döï aùn thay theá

Döï aùn môû roäng
9

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Döï aùn ñoäc laäp

Döï aùn phuï thuoäc

Döï aùn loaïi tröø
10

1

Bài giảng Quản trị tài chính

QUY TRÌNH PHAÂN TÍCH VAØ QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ

Xác định
dự án

Đánh giá
Dự án

Lựa chọn tiêu chuẩn
quyết định

3. Caùc tieâu chuẩn ñaùnh giaù döï aùn ñaàu tö
3.1 Thôøi gian hoaøn voán (Pay back period)
3.2 Giaù trò hieän taïi roøng (Net present value)

Từ chối

Ra quyết
định
Chấp nhận

Thực hiện
dự án

Tieâu chuẩn thôøi gian hoaøn voán (PP)
Thôøi gian hoaøn voán laø khoaûng thôøi gian ngaén nhaát caàn thieát ñeå döï
aùn thu hoài ñöôïc voán ñaàu tö ban ñaàu
a. Phöông phaùp thôøi gian hoaøn voán giaûn ñôn
Phöông phaùp naøy ñöôïc tính baèng caùch laáy voán ñaàu tö ban ñaàu tröø
ñi thu nhaäp roøng cuûa döïa aùn cho ñeán khi thu hoài heát voán.

3.3 Tyû suaát sinh lôøi noäi boä (Internal Rate of return)
3.4 Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä coù hieäu chænh
(MIRR)
3.5 Chæ soá doanh lôïi (Profitability Index)

Thôøi gian hoaøn voán giaûn ñôn
Naêm

0

1

2

3

4

NCF

- 500

200

200

200

250

Luõy keá

- 500

- 300

- 100

100

b. Thôøi gian hoaøn voán chieát khaáu (Discount Pay back Period)
Laø khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå thu hoài voán ñaàu tö coù tính ñeán
chi phí söû duïng voán hay coù tính ñeán yeáu toá giaù trò theo thôøi gian
cuûa tieàn.

Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)

NPV = - CFo + PV

Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)
Naêm

0

1

2

3

4

NCF

-500

200

200

200

250

CF1
CF2
CFn
NPV  CF0 

 .... 
1  r (1  r ) 2
(1  r ) n
r: laõi suaát chieát khaáu cuûa döï aùn
CF0 , CF1, CF2… CFn: doøng tieàn töï do töø naêm 0,1,2 …n

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

2

Bài giảng Quản trị tài chính

Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)
NPV=0

Từ chối

+
0

-

Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)
 Ý nghĩa NPV
 Quan hệ giữa NPV và lãi suất chiết khấu
 Ưu điểm
 Nhược điểm

Chấp nhận

Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)
Tyû suaát sinh lôøi noäi boä laø tyû leä chieát khaáu maø taïi ñoù giaù trò
hieän taïi roøng cuûa döï aùn baèng 0

NPV  CF0 

CF
CF2
CFn
1

 .... 
0
1  r (1  r)2
(1  r)n

Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)
Naêm

0

1

2

3

4

NCF

-500

200

200

200

250

0  500 

NPV1
IRR  r1 
( r2  r1 )
NPV1  NPV 2

200
200
200
250(1  r) (1  r ) 2 (1  r ) 3 (1  r ) 4

Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)

Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)

 Nguyên tắc lựa chọn

 Vấn đề 1: Dòng tiền của dự án là vay hay cho vay

 Ưu điểm IRR

 Vấn đề 2: IRR đa trị

 Nhược điểm IRR

 Vấn đề 3: Lãi suất ngắn hạn có thể khác lãi suất dàihạn
 Mâu thuẫn giữa NPV và IRR khi lựa chọn dự án

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

3

Bài giảng Quản trị tài chính

 Vấn đề 1: Dòng tiền của dự án là vay hay cho vay
Dự án

0

1

IRR

NPV với r=10%

A

-1.000

+1.200

20%

90,9

B

+1.000

-1.200

20%

-90,9

 Vấn đề 2: IRR đa trị

 Vấn đề 2: IRR đa trị
Công ty khai thác khoáng sản Y đang xem xét một dự án khai thác
titan với vốn đầu tư ban đầu là 22 tỷ đồng và dòng tiền hàng năm thu
được là 15 tỷ đồng trong 4 năm. Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc,
công ty phải chi ra 40 tỷ đồng để khắc phục môi trường sống cho
người dân trong vùng. IRR của dự án trên được tính như sau:

Vấn đề 3: Lãi suất ngắn hạn có thể khác lãi suất dài hạn

IRR = 6% hoặc IRR =28%.

Khi NPV vaø IRR ñöa ñeán hai keát quaû traùi ngöôïc nhau

Vấn đề 4: Mâu thuẫn giữa NPV và IRR

NPV

Dự án

0

1

2

3

NPV (10%)

IRR
610

X

-1.200

1.000

500

100

197,4

23%

Y

-1.200

130

600

1.080

225,5

Y

NPVY > NPVX

18%

400

NPVY < NPVX

0

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

X

12% 18%

23%

i

4

Bài giảng Quản trị tài chính

Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä coù hieäu chænh (MIRR)
Tyû suaát sinh lôïi noäi boä coù hieäu chænh laø tyû suaát sinh
lôïi laøm cho hieän giaù cuûa doøng tieàn chi ra cho ñaàu tö
döï aùn baèng vôùi hieän giaù giaù trò tôùi haïn (terminal
value) cuûa doøng tieàn thu veà töø döï aùn.
CF0 

TV
(1  MIRR ) n

3. Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư

Tieâu chuẩn chæ soá doanh lôïi (PI)

PI 

PV CF0  NPV
NPV

 1
CF0
CF0
CF0

Nguyeân taéc löïa choïn
Tröôøng hôïp caùc döï aùn ñaàu tö ñoäc laäp nhau: PI > 1
Tröôøng hôïp caùc döï aùn ñaàu tö loaïi tröø nhau: PImax >1

Dòng tiền của dự án đầu tư
Dòng tiền ra

Doøng tieàn cuûa döï aùn ñaàu tö laø baûng
döï toaùn thu chi trong suoát thôøi gian
hoaït ñoäng cuûa döï aùn goàm nhöõng
khoaûn thöïc thu (inflow) vaø thöïc chi
(outflow) cuûa döï aùn tính theo töøng
naêm.

- Chi đầu tư ban đầu
- Chi đầu tư khi dự án
hoạt động

Dòng tiền vào

- Doanh thu từ bán sản
phẩm
- Thu thanh lý TSCĐ…

Dòng tiền ròng
(NCF)

= Dòng vào – Dòng ra

Caùc nguyeân taéc xaây döïng doøng tieàn
Giả định
Giả định 1: Toàn bộ doanh thu và các khoản chi phí (bao
gồm cả thuế thu nhập) được thu, chi bằng
tiền ngoại trừ khấu hao TSCĐ

Sử dụng dòng tiền thay vì lợi nhuận kế toán
Chỉ xét đến dòng tiền tăng thêm
Không tính chi phí chìm vào dòng tiền

Giả định 2: Mọi khoản thu, chi bằng tiền đều xuất hiện
vào cuối năm.

Phải tính đến chi phí cơ hội vào dòng tiền

Chú ý: Thời gian khấu hao tài sản cố định có thể khác thời
gian hoạt động của dự án

Không khấu trừ chi phí sử dụng vốn vào dòng
tiền của dự án

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

5

1117709

Tài liệu liên quan


Xem thêm