Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Quản trị tài sản ngắn hạn do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh với nội dung chính là: Quản trị nợ phải thu, quản trị tiền mặt, quản trị tồn kho.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-tri-tai-chinh-chuong-1-ths-dang-thi-quynh-anh-inpbuq.html

Nội dung


Bài giảng Quản trị tài chính

NOÄI DUNG

CHÖÔNG 1

1. QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU

QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN

2. QUẢN TRỊ TIỀN MẶT
3. QUẢN TRỊ TỒN KHO

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh
Khoa Tài chính – Trường ĐHNH TP.HCM

1. QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU
 Nợ phải thu là số tiền khách hàng nợ công ty do

công ty đã bán chịu hàng hóa hoặc dịch vụ cho họ.
 Đây là hình thức tín dụng thương mại
 Thể hiện qua chính sách bán chịu của công ty

Tieâu chuaån baùn chòu

Chính sách bán chịu

Tiêu chuẩn bán chịu
Điều khoản bán chịu
Rủi ro bán chịu
Quản trị thu tiền

Quy trình ñaùnh giaù uy tín khaùch haøng

 Là những tiêu chuẩn tối thiểu về uy tín và sức mạnh

tài chính để khách hàng được mua chịu hàng của
doanh nghiệp.
 Các tiêu chuẩn về mặt tài chính bao gồm các tiêu
chuẩn về tỷ số nợ, tỷ số khả năng trả lãi, tỷ số thanh
toán hiện hành, tỷ số thanh toán nhanh…

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Từ chối bán chịu

Nguồn thông 
tin

•Báo cáo tài 
chính
•Báo cáo xếp 
hạng tín 
dụng
•Kiểm tra của 
NH

Đánh 
giá uy 
tín 
khách 
hàng

Có 
uy 
tín

Quyết 
định 
bán 
chịu

1

Bài giảng Quản trị tài chính

Phân tích tín dụng khách hàng mua chịu
 Cách 1: đánh giá khách hàng thông qua quá trình mua

bán trong quá khứ, qua các tổ chức xếp hạng tín dụng,
qua ngân hàng…
 Cách 2: Sử dụng quy tắc 5c:
 Character (tư cách tín dụng)
 Capacity to pay (năng lực trả nợ)
 Capital (vốn)
 Collateral provided by the customer (tài sản đảm bảo)
 Condition of the customer business (điều kiện kinh tế)

Quyết định chính sách bán chịu
Tiêu chuẩn
bán chịu
QĐ chính
sách bán chịu

- Nới lỏng
- Thắt chặt
Thời hạn bán
chịu

Điều khoản
bán chịu

2.2 Quyeát ñònh ñieàu khoaûn baùn chòu
 Điều khoản bán chịu gồm: tỷ lệ chiết khấu, thời hạn chiết

khấu và thời hạn bán chịu.

2    /    10        net   50

Tỷ lệ chiết
khấu

Baùn chòu
Taêng doanh thu
Taêng lôïi nhuaän

Taêng khoaûn phaûi thu
Taêng chi phí lieân quan ñeán khoaûn phaûi thu
Chi phí cô hoäi do ñaàu tö
khoaûn phaûi thu

So saùnh lôïi
nhuaän vaø chi
phí gia taêng

VÍ DUÏ 1

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Thời hạn bán
chịu

Muïc tieâu quaûn trò khoaûn phaûi thu

Tỷ lệ chiết
khấu

Tỷ lệ biến phí trên doanh thu bình quân của công ty ABC là 70%.
Hiện tại công ty hoạt động chưa hết công suất nên sự gia tăng doanh
thu không đòi hỏi gia tăng chi phí cố định. Doanh thu hằng năm của
công ty hiện tại là 3 triệu $.
Thời gian thu tiền bán chịu hiện tại là 30 ngày, tỷ lệ doanh thu bán
chịu là 40%; 60% doanh thu còn lại khách hàng phải trả tiền ngay.
Công ty đang xem xét tới việc nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu. Việc nới
lỏng tiêu chuẩn bán chịu sẽ thu hút thêm khách hàng mới nhờ vậy
doanh thu kỳ vọng sẽ tăng 20%, đồng thời làm giảm số lượng khách
hàng phải trả tiền ngay, do vậy tỷ lệ doanh thu bán chịu dự kiến sẽ
tăng lên và đạt tới 70%. Thời gian thu tiền bán chịu dự kiến vẫn là 30
ngày, chi phí cơ hội của vốn là 20%. Phân tích xem công ty ABC có
nên nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu hay không?

Thời hạn
chiết khấu

Quyeát ñònh chính saùch
baùn chòu hôïp lyù

VÍ DUÏ 1
Khoản mục

Chính sách Chính sách

mới
chênh lệch

Doanh thu
Chi phí sản xuất
Lợi nhuận
Chiết khấu phải trả
Kỳ thu tiền bq
Các khoản phải thu
CFí tài trợ khoản phải thu
Lãi suất

2

Bài giảng Quản trị tài chính

VÍ DUÏ 2
Công ty Thăng Long có chính sách tín dụng với điều khoản
“Net 30”, doanh thu hàng năm của công ty là 432 tỷ đồng, tỷ
lệ doanh thu bán chịu là 70%, chi phí biến đổi bằng 80%
doanh thu, thời gian thu tiển bán chịu bình quân là 40 ngày,
tổn thất nợ khó đòi bằng 3% tính trên doanh thu theo giá vốn,
chi phí đòi nợ bằng 0,2% doanh thu, chi phí sử dụng vốn là
15%, giá trị tài sản lưu động (không kể nợ phải thu) để tạo ra
doanh thu là 250 tỷ đồng.
Công ty đang xem xét hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để tăng
doanh thu. Theo tính toán việc hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng sẽ
thu hút thêm khách hàng mới nhờ vậy doanh thu sẽ tăng
thêm 72 tỷ đồng, thời gian thu tiền bán chịu của khách hàng
mới là 50 ngày, tỷ lệ nợ khó đòi bằng 5% trên doanh thu theo
giá vốn, chi phí đòi nợ bằng 0,4% doanh thu.

VÍ DUÏ 2
Khoản mục

Chính sách

Chính sách mới chênh lệch

Doanh thu
Lợi nhuận
Kỳ thu tiền bq
Các khoản phải thu
CFí tài trợ khoản
phải thu
Lãi suất

Chính sách thu tiền
Là những cách thức mà doanh nghiệp sử dụng để thu
được tiền bán hàng cũng như xử lý các khoản nợ đã quá
hạn như: gửi thư cho khách hàng, gọi điện nhắc nhở,
chuyển việc thu hồi nợ cho các trung gian thu hộ, khởi
kiện

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

VÍ DUÏ 2
Do tiêu chuẩn bán chịu được nới lỏng nên nhiều khách hàng
hiện tại đang phải trả tiền ngay sẽ được quyền mua chịu, nên
tỷ lệ doanh thu bán chịu của khách hàng cũ sẽ tăng lên tới
90%, do vậy thời gian thu tiền bán hàng của khách hàng cũ
sẽ là 36 ngày.
Hiện tại công ty chưa sử dụng hết công suất nên việc tăng
doanh thu không làm tăng định định phí và tài sản cố định
nhưng tài sản lưu động ( không kể nợ phải thu) phải tăng
thêm là 42 tỷ đồng. Các điều kiện khác không thay đổi. Theo
bạn Thăng Long có nên hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng hay
không?

Taùc ñoäng cuûa thay ñoåi chính saùch baùn chòu coù söï aûnh
höôûng cuûa ruûi ro baùn chòu
Taêng kyø
thu tieàn bq

Nôùi loûng
chính
saùch baùn
chòu
Taêng
doanh thu

Taêng khoaûn
phaûi thu

Taêng toån
thaát do nôï
khoâng theå
thu hoài
Taêng lôïi
nhuaän

Taêng chi phí
ñaàu tö khoaûn
phaûi thu

Taêng lôïi
nhuaän ñuû buø
ñaép taêng chi
phí vaø toån
thaát khoâng?

Quản trị nợ phải thu
 Những ai được mua chịu?
 Mức mua chịu của mỗi khách hàng là bao nhiêu?
 Lượng bán chịu cho mỗi khách hàng không quá
10 -15% vốn tự có của doanh nghiệp
 Xác định thời hạn bán chịu (càng ngắn càng tốt)
 Cử một người trong ban giám đốc phụ trách về
vấn đề bán chịu

3

Bài giảng Quản trị tài chính

2. QUẢN TRỊ TIỀN MẶT
 Lyù do coâng ty giöõ tieàn maët
 Quyeát ñònh soá dö tieàn maët toái öu
 Quaûn trò thu chi tieàn maët
 Ñaàu tö tieàn maët taïm thôøi nhaøn roãi

Chi phí giöõ tieàn maët

Lyù do coâng ty giöõ tieàn maët
 Giöõ tieàn maët cho muïc ñích giao dòch
 Giöõ tieàn maët cho muïc ñích döï phoøng
 Giöõ tieàn maët cho muïc ñích ñaàu cô

Toång chi phí giöõ tieàn maët
Chi phí giöõ tieàn maët

Chi phí cô hoäi

Chi phí giao dòch

Toång chi phí

Laø chi phí maát ñi do giöõ tieàn maët

Laø chi phí lieân quan ñeán vieäc
chuyeån ñoåi taøi saûn ñaàu tö thaønh
tieàn maët saün saøng cho chi tieâu

Chi phí giao dòch
0

Quyeát ñònh soá dö tieàn maët muïc tieâu

Chi phí cô hoäi

C*

Soá löôïng tieàn maët

Moâ hình Baumol
 Những giả định của mô hình
 Doanh nghiệp định kỳ nhận được một lượng tiền mặt

Soá dö tieàn maët muïc tieâu
(soá dö tieàn maët toái öu) laø
soá dö tieàn maët ôû ñoù toång
chi phí ôû möùc toái thieåu

nhất định, nhưng đồng thời cũng phải liên tục chi tiền ra
theo một tỷ lệ ổn định.
 Nhu cầu tiền mặt trong một thời kỳ của công ty có thể dự

báo trước chính xác
 Khi số dư tiền mặt ban đầu giảm xuống bằng 0 hay ở mức

an toàn tối thiểu thì số dư tiền mặt lập tức được tăng lên
do bán chứng khóan với khối lượng xác định nhằm đạt
được số dư tiền mặt ban đầu.

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

4

Bài giảng Quản trị tài chính

Moâ hình Baumol
Tổng chi phí = chi phí cơ hội + chi phí giao dịch
TC = (C/2)r + (T/C)F
C: mức tồn quỹ ban đầu
C/2 : Số dư tiền mặt bình quân = (C + 0)/2
r: Chi phí cơ hội của vốn do nắm giữ tiền mặt (%/năm)

Moâ hình Baumol
C*: toàn quyõ toái öu

C* 

2.T .F
r

T: tổng nhu cầu tiền mặt trong kỳ
T/C: số lần bán chứng khoán
F: chi phí cố định cho mỗi lần giao dịch mua bán CK

Ví duï
Coâng ty cheá bieán thuûy saûn xuaát khaåu MM&Co. leân
keá hoaïch chi tieàn maët theo tuaàn. Baét ñaàu tuaàn leã 0
coâng ty coù soá dö tieàn maët laø 600 trieäu ñoàng vaø soá chi
döï kieán buø ñaép haøng tuaàn laø 300 trieäu ñoàng. Heát
tieàn chi tieâu coâng ty seõ buø ñaép baèng caùch baùn tín
phieáu kho baïc vaø chòu chi phí coá ñònh khoaûng 1
trieäu ñoàng moãi laàn giao dòch. Neáu thöøa tieàn chi tieâu
coâng ty coù theå göûi NH vôùi laõi suaát 0,65%/ thaùng.
Coâng ty coù theå söû duïng moâ hình Baumol ñeå xaùc
ñònh soá dö tieàn maët toái öu nhö theá naøo?

ÖÙng duïng moâ hình Baumol
 Coâng ty phaûi chuaån bò gì?
 Öôùc löôïng toång soá tieàn maët caàn buø ñaép moãi naêm
 Öôùc löôïng chi phí giao dòch khi baùn chöùng khoaùn ngaén

haïn
 Öôùc löôïng laõi suaát ngaén haïn ñeå xaùc ñònh chi phí cô hoäi

 Ñieàu kieän thò tröôøng: phaûi coù thò tröôøng tieàn teä saün

saøng cung caáp chöùng khoaùn ngaén haïn vaø giaûi quyeát
thanh khoaûn khi caàn thieát

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

ÖÙng duïng moâ hình Baumol
 Loaïi hình coâng ty naøo thích hôïp?
 Coâng ty chi tieàn maët nhieàu hôn laø thu tieàn maët
 Ví duï coâng ty thu mua vaø cheá bieán haøng xuaát khaåu: xuaát

khaåu thuûy saûn, xuaát khaåu noâng saûn, may xuaát khaåu coù söû
duïng gia coâng, nghieân cöùu tieáp thò,…

Öu ñieåm moâ hình Baumol
 Giuùp nhaø quaûn trò ñöa ra quyeát ñònh veà khoái löôïng

tieàn maët trong moái töông quan vôùi chi phí thaáp
nhaát
 Deã daøng caäp nhaät, do chỉ caàn thay ñoåi soá lieäu môùi

vaøo moâ hình ñeå coù ñöôïc keát quaû môùi phuø hôïp vôùi
tình hình thöïc teá.
 Coù theå söû duïng moâ hình ñeå phaân tích ñoä nhaïy cho

bieán laõi suaát (K) vaø bieán chi phí giao dòch (F).

5

1117708

Tài liệu liên quan


Xem thêm