Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 42 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 trình bày về Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đo lường nhu cầu thị trường, phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-ngan-hang-bai-3-ths-nguyen-thuy-dung-ffubuq.html

Nội dung


BÀI 3:
ĐO LƯỜNG VÀ LỰA CHỌN
THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO

NGÂN HÀNG

NHẮC LẠI BÀI CŨ
Nêu quá trình quyết định việc sử dụng
dịch vụ ngân hàng của KHCN?
Nhận thức
nhu cầu
Đánh giá sau
khi mua

Tìm kiếm
thông tin
Quyết định
mua

Đánh giá các
lựa chọn

NỘI DUNG BÀI 3
3.1

Đo lường nhu cầu thị trường
3.2

Phân đoạn thị trường
3.3

Chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng

3.1 Đo lường nhu cầu thị trường
3.1.1 Sự cần thiết của đo lường nhu cầu thị
trường
- Giúp ngân hàng trong việc lập kế hoạch
chiến lược
- Giúp ngân hàng phân bổ các nguồn lực
marketing một cách hiệu quả

3.1 Đo3: Đo lường và chọn thịthị trường
Chương lường nhu cầu trường mục tiêu
cho ngân lường
3.1.2 Đo hàng thị trường

2. Đo lường thị trường

Địa lý

Sản phẩm

Toàn TG
Toàn TG
Quốc gia
Vùng
Khu vực
K.Hàng

Toàn bộ SP
SP ngành
SP của công ty
Danh mục SP
Chủng loại SP
Một SP cụ thể
Ngắn hạn
Ngắn hạn

Trung hạn
Trung hạn

5

Dài hạn
Dài hạn
5

1123897

Tài liệu liên quan


Xem thêm