Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Đề cương học phần Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (English for Banking and Finance)

Đề cương học phần Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (English for Banking and Finance) được biên soạn nhằm hỗ trợ giảng viên nắm được phân bố chương trình, lịch trình giảng dạy môn học này từ đó xây dựng các tiết học hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:47:40 PM +00:00

The stability of retail banks’ deposit at the early stages of Covid-19 pandemic: A preliminary evidence from Euro area

In this paper we analyze trends of euro area retail banks’ deposit at the early stages of Covid19. It emerges that overnight and total deposits placed by households and non-financial corporations in the major euro area countries (Germany, France, Italy and Spain) are “sluggish” and “sticky” even in an extraordinary period characterized by unexpected shocks due to the ongoing pandemic. All this for the benefit of solidity of the European banking and financial system and, more broadly, of the systemic risk.

12/29/2020 6:33:24 PM +00:00

The impact of innovation on banking performance: Evidence from Lebanese banking sector

This study examines the impact of innovation on performance of the Lebanese banks during 7 years period from 2009 to 2015. Based on a sample of seventeen Lebanese owned commercial banks, a Weighted Least Squares model was employed to investigate the relationship between two banking innovations, namely mobile banking and investment in computer software and banks’ performance as measured by Return-On-Assets and Return-On-Equity.

12/29/2020 6:33:10 PM +00:00

The effects of exchange rate volatility on exports in COMESA: A panel gravity model approach

In the recent past, exchange rate volatility has become a matter of concern for developing and emerging economies partly due to monetary policy actions of advanced economies and partly due to domestic policy actions. This study examines the effects of exchange rate volatility on exports, using a panel gravity model covering the period 1997 to 2019, to estimate pooled, fixed and random effects models for a panel of 19 COMESA member countries. Applying two alternative measures of exchange rate volatility, empirical results reveal that exchange rate volatility tends to depress both intra and extra-COMESA trade.

12/29/2020 6:33:03 PM +00:00

Shadow prices of non-performing loans for Chinese banks in the post-crisis era

This paper examines how non-performing loans (NPLs) affect Chinese commercial banks before, during, and after the 2008 global financial crisis as well as the subsequent 2008--2010 stimulus.

12/29/2020 6:32:56 PM +00:00

Disruptions and digital banking trends

This paper updates the digital banking transformation in fintechs and incumbent banking institutions to show that access to future fintech trends will grow significantly in coming years. The combined findings suggest that digitalised-mobile-banking transitions emphasize the capabilities of banking infrastructure for data sharing, connectivity, stability and cybersecurity and standardisation of internal and external APIs as progress continues within the regulatory framework of data protection as part of the privacy act and open-banking directives.

12/29/2020 6:32:35 PM +00:00

Did aggressive business growth strategies lead to bank failures? Lessons from the late 2000s great recession

This article traces back to pre-2007 conditions to scrutinize operating strategies and decisions of banks that either survived through or failed during the last recession. Using the sustainable growth paradigm, this analysis isolates components of operating strategies under either an aggressive or a conservative growth stance to shed light on the type of business decisions that eventually led to either survival or failure when economic conditions became highly volatile. The distinction between the surviving and failed banks’ growth decisions becomes more apparent in their profitability, earnings retention, and financial leverage decisions.

12/29/2020 6:32:29 PM +00:00

A study of Taiwanese banks’ home loan life insurance attached to home loans

This paper used Taiwanese banks 417 customers who applied for housing guarantee loans from between 2014-2018. The chi-square test shows that gender and occupation significantly influence the purchase of home loan life insurance. The logistic regression analysis indicates that occupation significantly influences the purchase of home loan life insurance. This study may provide a basis for banking practitioners to develop future customers in the insurance industry.

12/29/2020 6:32:16 PM +00:00

Đánh giá khả năng xảy ra khủng khoản nợ dựa trên bền vững nợ công tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu xem xét nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ công tại Việt Nam dựa trên mức độ bền vững nợ công theo mô hình Cây nhị phân. Kết quả cho thấy, nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ còn thấp nhưng để đảm bảo bền vững nợ, Chính phủ cần tăng cường kiểm soát vĩ mô, kiểm soát hiệu quả các khoản vay nợ và nâng cao kỷ luật tài khóa cũng như cơ chế phối hợp chính sách nhằm tránh khủng hoảng nợ công có thể xảy ra trong tương lai.

12/29/2020 6:31:57 PM +00:00

Phương pháp nhận diện rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này tổng hợp cơ sở lý luận về các phương pháp sử dụng để nhận diện rủi ro danh mục cho vay để đánh giá thực trạng sử dụng các phương pháp nhận diện rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

12/29/2020 6:31:37 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng: Minh họa cụ thể từ việc khảo sát khách hàng cá nhân tại Techcombank - chi nhánh Vĩnh Long

Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng: Minh họa cụ thể từ việc khảo sát khách hàng cá nhân tại Techcombank - chi nhánh Vĩnh Long.

12/29/2020 6:08:25 PM +00:00

Tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tín dụng là hoạt động chủ yếu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thu nhập và phát triển ngân hàng. Bài viết nghiên cứu tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thông qua dữ liệu từ báo cáo tài chính của 27 Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2013-2019.

12/29/2020 3:47:09 PM +00:00

Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm

Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tác động thúc đẩy trong khi hệ số rủi ro tín dụng có tác động làm giảm hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này.

12/29/2020 3:47:03 PM +00:00

So sánh các phương pháp phân tích và kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ trong tín dụng khách hàng cá nhân: Trường hợp của ngân hàng hợp tác (CO-OP BANK)

Bài viết áp dụng và so sánh 3 phương pháp phân tích và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ trong tín dụng khách hàng cá nhân là: Phân tích phân biệt (Multiple Discriminant Analysis - MDA), hồi quy Logit và Probit. Dữ liệu được sử dụng là các khoản cấp tín dụng cá nhân tại ngân hàng Co-opBank, Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2018, với mẫu nghiên cứu gồm 4.451 quan sát, trong đó nhóm không vỡ nợ là 3.996 và nhóm vỡ nợ là 455 quan sát.

12/29/2020 3:39:56 PM +00:00

Tăng cường khả năng cạnh tranh dịch vụ của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước của Việt Nam

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động tới tất cả các ngành, các lĩnh vực trong đó có ngành ngân hàng, là một trong những ngành đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Việc số hoá mang lại những thách thức đối với dịch vụ ngân hàng đặc biệt đối với các NHTM có vốn nhà nước (NHTMNN). Sự gia tăng năng lực cạnh tranh dịch vụ đối với các NHTMNN của Việt Nam là tất yếu và cần thiết.

12/29/2020 3:36:31 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam

Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, trên cơ sở khảo sát 33 doanh nghiệp Việt Nam về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình BSC tại các DNVN, nghiên cứu đã tìm ra ba nhân tố tác động đến việc áp dụng thành công của mô hình BSC gồm: Nhận thức về BSC, sự tham gia quản lý từ phía nhà lãnh đạo và vai trò của bộ phận tài chính.

12/29/2020 3:28:38 PM +00:00

Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nhằm mục đích phân tích tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Để đo lường chỉ số lợi nhuận, biến phụ thuộc ROA được xem xét trong khi biến giải thích chính là tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm cùng các biến trễ của nó. Nhiều phân tích thống kê đã được tiến hành trên dữ liệu ngân hàng từ năm 2008 đến năm 2017 trên mẫu nghiên cứu đã loại trừ những ngân hàng sáp nhập, hợp nhất hay hoạt động yếu kém, bị mua lại.

12/29/2020 3:24:01 PM +00:00

Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Kinh doanh ngoại tệ là một trong những hoạt động cơ bản của NHTM, đóng góp tỷ lệ đáng kể trong thu nhập của các NHTM. Trước áp lực thị trường, sự gia tăng dòng vốn đầu tư, việc nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các NHTM Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

12/29/2020 3:22:53 PM +00:00

Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới

Bài viết này sẽ nghiên cứu về kinh nghiệm áp dụng QTTG của một số ngân hàng điển hình trên thế giới với phương pháp thu thập dữ liệu chủ yếu là tra cứu tài liệu về các ngân hàng đã áp dụng thành công QTTG nhằm mục đích nghiên cứu là tìm ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam.

12/29/2020 3:22:08 PM +00:00

Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tổng hợp các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công, đánh giá phương pháp xây dựng trần nợ công của Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

12/29/2020 3:18:42 PM +00:00

Mối quan hệ giữa năng lực quản trị và phát triển bản thân với hiệu quả quản lý của nhân sự phụ trách kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố cấu phần của năng lực quản trị và phát triển bản thân đối với vị trí nhân sự phụ trách kinh doanh trong các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam; từ đó kiểm chứng sự tác động của chúng tới hiệu quả quản lý.

12/29/2020 3:15:38 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng trình bày khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng; sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa về từng hình thức cấp tín dụng.

12/29/2020 2:56:27 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng gồm các kiến thức về nội dung, ý nghĩa của quy trình tín dụng, đồng thời giới thiệu các phương pháp phân tích tín dụng đang được sử dụng phổ biến hiện nay tại các Ngân hàng thương mại.

12/29/2020 2:56:20 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn nghiên cứu các loại nguồn tiền được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh dẫn khác nhau, đặc điểm và các phương pháp quản lý chúng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề ra.

12/29/2020 2:56:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng, chức năng và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế ngày nay; đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

12/29/2020 2:56:06 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng với các nội dung khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa từng hình thức cấp tín dụng.

12/29/2020 2:53:06 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại; nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng; quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại; các phương pháp và chỉ số tài chính quan trọng trong hoạt động phân tích tín dụng.

12/29/2020 2:52:56 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản được biên soạn nhằm giúp người học nắm được kiến thức về các khoản mục tài sản và đặc điểm; quản lý tài sản; công thức áp dụng.

12/29/2020 2:52:49 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu.

12/29/2020 2:52:42 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng; các nhân tố tác động tới hoạt động của ngân hàng.

12/29/2020 2:52:33 PM +00:00