Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

The impact of csr perception on customer loyalty: Empirical research of Vietnamese banks

This paper aims to assess the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) perception on Customer loyalty, specifically in the Vietnam banking sector. The paper uses the mediate factor of Corporate prestige between CSR and Customer loyalty, and verifies through 102 samples of customers using banking services.

10/21/2021 1:48:15 AM +00:00

Rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã chỉ ra rằng, cùng với rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động là một trong những rủi ro chính mà các hệ thống ngân hàng phải đối mặt. Bài viết đã phân tích thực trạng rủi ro hoạt động tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường quản lý rủi ro hoạt động tại các NHTM Việt Nam.

10/21/2021 1:47:15 AM +00:00

Nghiên cứu về tác động của quy mô đến mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu tác động của quy mô ngân hàng đến mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình nghiên cứu trên dữ liệu bảng của 28 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2017

10/21/2021 1:47:00 AM +00:00

Hiệu quả kinh doanh các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước không nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối ở Việt Nam

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên (random effect model) để ước lượng tỷ suất sinh lời của tổng tài sản của các ngân hàng này và kết quả cho thấy tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng mạnh đến khả năng sinh lời. Ngoài ra, trong khi quy mô và mức độ vốn hóa có tác động cùng chiều thì rủi ro tín dụng và mức độ đầu tư vào công nghệ thông tin lại có tác động ngược chiều lên khả năng sinh lời của ngân hàng.

10/21/2021 1:46:53 AM +00:00

Quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tại 21 Ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua kết quả phỏng vấn chuyên sâu và bảng hỏi. Bên cạnh đó, bài viết tiến hành mô phỏng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại 01 Ngân hàng thương mại Việt Nam theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

10/21/2021 1:46:40 AM +00:00

Nhìn lại ba thập kỷ đổi mới chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986, nền kinh tế Việt Nam từng bước chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

10/21/2021 1:46:33 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của các vụ việc tiêu cực đến các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài nghiên cứu cố gắng tìm ra ảnh hưởng đối với các ngân hàng sau các vụ việc tiêu cực. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các ngân hàng Việt Nam đều bị ảnh hưởng sau các vụ bê bối lớn mặc dù ảnh hưởng lên danh tiếng của các ngân hàng sau các sự kiện này là chưa rõ ràng.

10/21/2021 1:46:20 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân - nghiên cứu tại Hà Nội

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm định mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Hà Nội. Trước tiên, phương pháp định tính được dùng để đề xuất mô hình lý thuyết; Sau đó, từ dữ liệu khảo sát 270 khách hàng cá nhân ở Hà Nội, phương pháp định lượng được sử dụng để kiểm định mô hình.

10/21/2021 1:41:47 AM +00:00

Dự báo xu thế nợ công hàm ý chính sách quản lý nợ công tại Việt Nam

bài viết sử dụng mô hình động để dự báo xu hướng nợ công của Việt Nam tới năm 2030, theo một số kịch bản. Cuối cùng là hàm ý chính sách về quản lý nợ công nhằm hướng tới mục tiêu tăng tính bền vững của nợ công tại Việt Nam.

10/21/2021 1:40:40 AM +00:00

Thao túng số liệu để báo cáo mức lợi nhuận ổn định tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – bằng chứng từ độ dao động của lợi nhuận và luồng tiền

Xét về lý thuyết, các nhà quản trị nói chung và trong các Ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng luôn mong muốn báo cáo một mức lợi nhuận ổn định và do đó luôn có khả năng họ sử dụng các thủ thuật kế toán để đạt được mục đích này. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực chứng về vấn đề này tại các nước đang phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng cho được chú ý và chưa có những kết luận nhất quán.

10/21/2021 1:38:29 AM +00:00

Ứng dụng mô hình KMV-Merton và Altman Z-score để xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HSX và HNX

Nghiên cứu sử dụng mô hình KMV-Merton và Altman Z-score để xếp hạng tín dụng của 535 công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Hà Nội (HXN). Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính (BCTC), lãi suất trái phiếu Chính phủ và giá cổ phiếu từ tháng 01 – 12/2018.

10/21/2021 1:38:06 AM +00:00

Giao dịch của khách hàng với ngân hàng bán lẻ thực tế, xu hướng của thế giới và Việt Nam

Bài viết rà soát kênh giao dịch và dịch vụ khách hàng sử dụng khi giao dịch với ngân hàng bán lẻ trên thế giới. Bài viết xem xét kỳ vọng của khách hàng vào ngân hàng, yếu tố ảnh hưởng tới việc thỏa mãn, lòng tin của khách hàng và tác động tới các quyết định của khách hàng trong quan hệ với ngân hàng bán lẻ trên thế giới. Khách hàng Việt Nam cũng sử dụng tất cả các kênh mà khách hàng trên thế giới sử dụng khi giao dịch với các ngân hàng bán lẻ.

10/21/2021 1:37:38 AM +00:00

Ước tính tác động của các yếu tố lên thời gian sống sót của khoản vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại bằng mô hình LAPLACE

Bài viết này sử dụng mô hình Laplace được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010), là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. Kết quả hồi quy theo phân vị cho thấy tác động của nhiều biến giải thích như tuổi tác, học vấn, tài sản hay vị trí việc làm lên thời gian sống sót của khoản vay là khác nhau theo thời gian và trên các phân vị. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 5:54:32 PM +00:00

Tác động của hoạt động ngoại bảng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mục tiêu của bài viết này nghiên cứu về tác động của các hoạt động ngoại bảng đến tỷ suất sinh lời tại 31 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2018. Bài viết sử dụng phương pháp ước lượng lượng mô men tổng quát hệ thống hai bước (2-steps SGMM) đối với dữ liệu bảng không cân để xem xét mối quan hệ này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:42:04 PM +00:00

Tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nội dung đề tài nghiên cứu tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 06 năm 2009 đến 2019. Bài viết sử dụng phương pháp SRISK đế đo lường rủi ro hệ thống, đồng thời sử dụng phương pháp hồi quy bảng không cân bằng đế đánh giá tác động của các công cụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:39:02 PM +00:00

Phát hiện gian lận thẻ tín dụng bằng học máy

Bài viết này tập trung phát hiện gian lận thẻ tín dụng bằng các phương pháp của học máy là mô hình mạng nơ ron nhân tạo và mô hình máy vectơ hỗ trợ và so sánh mức độ hiệu quả của hai phương pháp với bộ dữ liệu Paysim. Kết quả cho thấy mô hình mạng nơ ron nhân tạo phát hiện với độ chính xác cao hơn (99%). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:28:04 PM +00:00

Một số đánh giá về cáo buộc thao túng tiền tệ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam

Đề tài này nêu lên thực tế những năm vừa qua cho thấy hoạt động điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nằm trong khuôn khổ chính sách tiền tệ nhất quán nhằm thực hiện mục tiêu là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:05:16 PM +00:00

Hành vi tránh thuế và chi phí sử dụng nợ - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Nội dung bài viết nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mức độ tác động của hành vi tránh thuế đến chi phí sử dụng vốn của các công ty niêm yết Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 125 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian 2010-­2016. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua mô hình tác động cố định và ngẫu nhiên. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 5:00:12 PM +00:00

Dòng tiền, chất lượng lợi nhuận và nắm giữ tiền mặt - Trường hợp tại Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của dòng tiền, chất lượng lợi nhuận ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp. Sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng bao gồm hồi quy OLS, FEM, REM, và OLS-Robust với tập dữ liệu nghiên cứu bao gồm các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008- 2019, kết quả thực nghiệm cho thấy dòng tiền có quan hệ thuận chiều với mức độ nắm giữ tiền mặt, đồng thời đã chỉ ra sự bất cân xứng trong độ nhạy dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt.

10/20/2021 4:55:38 PM +00:00

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam

Bài viết này tập trung phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp và rút ra một số hàm ý giải pháp trong việc tập trung thu hút nguồn vốn FDI góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu FDI và tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2001-2019 được trích rút từ niên giám thống kê, Cục đầu tư nước ngoài và Ngân hàng thế giới để thực hiện phân tích bình phương tối thiểu OLS. Kết quả cho thấy, FDI là dòng vốn có tác động tích cực đối với tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam trong những năm vừa qua.

10/20/2021 4:55:23 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ Báo cáo tài chính của 133 doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2009 - 2019. Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy GLS. Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố kinh tế nội tại của doanh nghiệp như cấu trúc vốn, cơ cấu tài sản, khả năng thanh khoán, quy mô doanh nghiệp là các yếu tố vi mô tác động đến cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp.

10/20/2021 4:52:47 PM +00:00

Thành tựu trong chính sách tín dụng dành cho sinh viên Việt Nam

Nội dung chính của bài viết trình bày chương trình tín dụng sinh viên được thử nghiệm vào năm 1994 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg quy định cụ thể về tín dụng đối với sinh viên. Thủ tướng giao Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) triển khai chương trình này kể từ năm 2007. Nghiên cứu này thực hiện trong thời gian 3 năm, từ năm 2015-2017, nhằm phân tích những kết quả đạt được, từ đó nêu một số khuyến nghị nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thiện chính sách tín dụng sinh viên trong giai đoạn tới.

10/20/2021 6:19:56 AM +00:00

Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank Đồng Nai

Nội dung bài viết Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Agribank Đồng Nai). Kết quả cho thấy, trong những năm vừa qua, hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank Đồng Nai đã đạt nhiều thành tựu khi quy mô cho vay và số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tăng trưởng qua từng năm, chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được đảm bảo, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm hàng năm, thu nhập và tỷ suất sinh lời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng đều qua các năm.

10/20/2021 6:19:10 AM +00:00

Some legal issues about credit cards in Vietnam - Compare with US law provisions

Credit card service is a relatively special type of service. In essence, the specialness of this type of business is expressed in the fact that credit institutions have combined their two basic operations, including payment activities and credit granting activities into one type of service.

10/20/2021 4:07:57 AM +00:00

Tác động của lãi suất ngân hàng đến thị trường bất động sản Việt Nam

Lãi suất ngân hàng là một trong các nhân tố có tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản Việt Nam. Bài viết phân tích tác động của lãi suất ngân hàng đến thị trường bất động sản Việt Nam thời gian vừa qua.

10/20/2021 3:58:18 AM +00:00

Rào cản đối với người tiêu dùng trẻ về việc chấp nhận và sử dụng Mobile Banking - Nghiên cứu tình huống tại thành phố Thanh Hóa

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm duyệt các rào cản làm hạn chế việc chấp nhận và sử dụng Mobile Banking của người tiêu dùng trẻ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nghiên cứu tình huống bằng điều tra bảng hỏi đối với 250 người tiêu dùng trẻ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tác giả đã cho thấy niềm tin, nhận thức rủi ro, ảnh hưởng xã hội và hiệu quả mong đợi là những nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến ý định sử dụng Mobile Banking, ảnh hưởng xã hội và ý định có ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:33:52 AM +00:00

Quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp ngành tài chính ngân hàng trên địa bàn Hà Nội

Trong phạm vi nghiên cứu của bài viết, tác giả tìm hiểu một số lý thuyết về quản trị nhân tài, thực trạng quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp ngành tài chính ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm quản trị nhân tài hiệu quả trong các doanh nghiệp này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:33:32 AM +00:00

Phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong giao dịch thẻ ngân hàng và ngân hàng điện tử

Bài viết chỉ ra những rủi ro trong giao dịch thẻ ngân hàng và ngân hàng điện tử thông qua những vụ việc cụ thể, từ đó đưa ra phương pháp phòng tránh tội phạm công nghệ cao đối với người dân và giải pháp phòng chống tội phạm đối với cơ quan Nhà nước và ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:32:20 AM +00:00

Phát triển ngân hàng số - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này làm rõ (i) khái niệm “Ngân hàng số ” và tác động của “Ngân hàng số ” đến ngân hàng và khách hàng, (ii) kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra, (iii) phân tích thực trạng triển khai Ngân hàng số của các NHTM Việt Nam và (iv) đề ra một số giải pháp/ khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:31:07 AM +00:00

Phát triển hoạt động tài chính vi mô hướng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam đến năm 2020

Bài viết bàn về việc để tài chính vi mô có thể phát triển tương xứng với tiềm năng và là “trợ thủ đắc lực” cho tài chính toàn diện tại Việt Nam thì cần phải có nhiều giải pháp và chương trình hành động cụ thể hơn nữa từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như từ chính bản thân các tổ chức tài chính vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:30:47 AM +00:00