Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 và 9 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 và 9 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 và 9 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te-chuong-8-va-9-ths-dang-thi-quynh-anh-bnpbuq.html

Nội dung


Bài giảng LTTCTT

Tài liệu đọc thêm

Chöông 8 và Chương 9
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH
CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

1. Trần Thị Quế Giang (2015), Các tổ chức tài chính phi
ngân hàng, bài giảng FETP.
2. Huỳnh Thế Du và cộng sự (2013), Hệ thống tài chính
Việt Nam, bài giảng FETP.

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

Nội dung

1. Thị trường tài chính
2. Các định chế tài chính trung gian

1. Thị trường tài chính
 Cô sôû khaùch quan hình thaønh vaø phaùt trieån
thò tröôøng taøi chính
 Chöùc naêng vaø vai troø cuûa thò tröôøng taøi chính
 Chuû theå tham gia treân thò tröôøng taøi chính
 Caáu truùc thò tröôøng taøi chính
 Hàng hóa cuûa thò tröôøng taøi chính

Cơ sở khách quan hình thành và phát triển
thị trường tài chính
 Nhu caàu chuyeån nhöôïng voán trong neàn kinh teá
 Söï xuaát hieän quan heä mua baùn caùc taøi saûn taøi
chính.

ThS.Đặ ng Thị Quỳnh Anh

CHỦ THỂ TẠM
THỜI THỪA VỐN

VOÁN

CHỦ THỂ TẠM
THỜI THIEÁU VỐN

Caù nhaân, hoä gia ñình
Doanh nghieäp
Nhaø nöôùc

TSTC

Doanh nghieäp
Nhaø nöôùc

1

Bài giảng LTTCTT

Khaùi nieäm

Khaùi nieäm

Thò tröôøng taøi chính laø nôi dieãn ra söï luaân

Nguoàn cung vaø caàu voán

Đối tượng
của thị
trường

chuyeån voán töø ngöôøi thaëng dö voán sang
ngöôøi thieáu huït voán, thoâng qua mua baùn caùc

Haøng hoùa cuûa
thị trường

taøi saûn taøi chính.
 Taøi saûn taøi chính laø taøi saûn maø giaù trò thöïc
cuûa noù khoâng phuï thuoäc vaøo giaù trò noäi taïi

Chuû theå tham
gia thị trường

vaø tính chaát vaät lyù cuûa taøi saûn.

CHÖÙC NAÊNG CUÛA TTTC

Taøi saûn taøi chính
- Caù nhaân, hoä gia ñình
- Doanh nghieäp
- Chính phuû

VAI TROØ CUÛA TTTC

 DAÃN VOÁNGoùp phaàn naâng cao naêng suaát vaø hieäu quaû cuûa
toaøn boä neàn kinh teáTaïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå dung hoøa caùc lôïi ích
kinh teá cuûa caùc chuû theå kinh teá khaùc treân thò
tröôøng.Coâng cuï kích thích caùc doanh nghieäp saûn xuaát
kinh doanh coù hieäu quaûTaïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc giao dòch taøi
chính.

 TIEÁT KIEÄM
 THANH KHOAÛN
TSTC

TSTC

A

B

Thieáu voán

Thöøa voán
VOÁN

C
VOÁN

Caùc chuû theå tham gia treân TTTC

Caáu truùc cuûa thò tröôøng taøi chính
Thò tröôøng taøi chính

1. Chuû theå ñaàu tö
2. Chuû theå caàu voán
3. Chuû theå trung gian

Caên cöù cô caáu cuûa thò tröôøng
Thò tröôøng sô caáp

Thò tröôøng thöù caáp

Caên cöù phöông thöùc luaân chuyeån voán
Thò tröôøng tröïc tieáp

Thò tröôøng giaùn tieáp

Caên cöù thôøi haïn
Thò tröôøng ngaén haïn

ThS.Đặ ng Thị Quỳnh Anh

Thò tröôøng daøi haïn

2

Bài giảng LTTCTT

Thò tröôøng sô caáp (thò tröôøng caáp 1)

Thò tröôøng sô caáp

Laø thò tröôøng phaùt haønh caùc coâng cuï taøi chính,
voán töø nhaø ñaàu tö ñöôïc chuyeån sang nhaø phaùt
haønh thoâng qua vieäc nhaø ñaàu tö mua caùc coâng cuï
taøi chính ñöôïc phaùt haønh Ngöôøi phaùt haønh chöùng khoaùn: Kho baïc nhaø nöôùc,
coâng ty phaùt haønh, ngaân haøng, taäp ñoaøn baûo laõnh
phaùt haønh

Voán

Chuû theå cung
öùng voán

Chuû theå caàu
voán

Ñaëc ñieåm
 Laø thò tröôøng khoâng lieân tuïc vaø laø nôi duy nhaát maø
caùc chöùng khoaùn ñem laïi voán cho ngöôøi phaùt haønhChöùc naêng

Phaùt haønh môùi

 Chöùng khoaùn hoùa nguoàn voán caàn huy ñoäng

coâng cuï taøi chính

 Thöïc hieän quaù trình chu chuyeån taøi chính tröïc tieáp

Thò tröôøng thöù caáp (thò tröôøng caáp 2)
Laø thò tröôøng mua ñi baùn laïi caùc coâng cuï taøi chính
ñaõ ñöôïc phaùt haønh
Chuû theå ñaàu
tö naém giöõ
coâng cuï taøi
chính ñaõ phaùt
haønh

Thò tröôøng thöù caáp


Ngöôøi tieát kieäm
2
Ngöôøi tieát kieäm
3

Nhaän tieànLaø thò tröôøng giao dòch lieân tuïc, caùc nhaø ñaàu tö coù theå mua
baùn chöùng khoaùn nhieàu laànBaùn coâng cuï

Khoâng coù taùc duïng huy ñoäng theâm voán cho ngöôøi phaùt
haønhNgöôøi tieát kieäm
1

taøi chính

Ñaëc ñieåm


Giao dòch treân thò tröôøng thöù caáp phaûn aùnh nguyeân taéc töï
do caïnh tranh, giaù chöùng khoaùn do cung caàu quyeát ñònh

Chöùc naêng


Taïo khaû naêng thanh khoaûn cho caùc coâng cuï taøi chính ñaõ
ñöôïc phaùt haønh.

So saùnh
Thò tröôøng sô caáp

Thò tröôøng thöù caáp

TSTC
•Doanh nghieäp
•Nhaø nöôùc

ThS.Đặ ng Thị Quỳnh Anh

Thò tröôøng thöù caáp

TSTC
Nhaø
ñaàu tö

Voán

Thò tröôøng sô caáp

Nhaø
ñaàu tö
Voán

3

Bài giảng LTTCTT

Thò tröôøng taøi chính tröïc tieáp vaø giaùn tieáp

Voán

TRUNG GIAN
TAØI CHÍNH

Voán

TTTC NGAÉN HAÏN
(THÒ TRÖÔØNG
TIEÀN TEÄ)

TT Cho vay ngaén haïn
TT Cho vay lieân ngaân haøng
TT Hoái ñoaùi
TT Cho vay daøi haïn

Voán
CAÀU VOÁN

CUNG VOÁN

Thò tröôøng taøi chính ngaén haïn vaø daøi haïn

HAØNG HOÙA CUÛA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH

1. Công cụ tài chính ngắn hạn
2. Công cụ tài chính dài hạn

TTTC DAØI HAÏN
(THÒ TRÖÔØNG
VOÁN)

Thò tröôøng chöùng khoaùn
TT Cho thueâ taøi chính

HAØNG HOÙA CUÛA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH
Coâng cuï

Coâng cuï thò tröôøng

thò tröôøng voán

tieàn teä
Tín phieáu

Chöùng chæ

kho baïc

tieàn göûi

Hôïp ñoàng

Thöông

mua laïi CK

phieáu

Chaáp phieáu

Traùi phieáu

Coå phieáu

Traùi phieáu

Traùi phieáu

Coå phieáu

Coå phieáu

chính phuû

coâng ty

thöôøng

öu ñaõi

Khaùc

Chöùng khoaùn
phaùi sinh

ngaân haøng
Hôïp ñoàng

CAÙC COÂNG CUÏ TAØI CHÍNH NGAÉN HAÏN
Tín phieáu kho baïc

Laø GTCG do CP phaùt haønh ñeå huy
ñoäng voán trong ngaén haïn nhaèm buø ñaép
thaâm huït ngaân saùch taïm thôøi

Chöùng chæ tieàn göûi

Laø xaùc nhaän nôï ñaëc bieät phaùt sinh
trong quan heä TDTM

Chaáp phieáu NH

Laø thöông phieáu ñöôïc ngaân haøng chaáp
nhaän baûo laõnh

Hôïp ñoàng mua laïi

Laø hôïp ñoàng baùn caùc TSTC vôùi raøng
buoäc phaûi mua laïi sau moät kyø haïn

ThS.Đặ ng Thị Quỳnh Anh

Hôïp ñoàng

Hôïp ñoàng

kyø haïn

giao sau

hoaùn ñoåi

CAÙC COÂNG CUÏ TAØI CHÍNH DAØI HAÏN

Caùc chöùng nhaän veà khoaûn tieàn kyù göûi
ngaén haïn taïi ngaân haøng

Thöông phieáu

Hôïp ñoàng

quyeàn choïn

Coå phieáu

Traùi phieáu

Chöùng khoaùn phaùi
sinh

laø baèng chöùng xaùc nhaän quyeàn vaø lôïi
ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi sôû höõu ñoái
vôùi phaàn voán goùp vaøo coâng ty coå
phaàn
xaùc nhaän moät khoaûn nôï daøi haïn
cuûa toå chöùc phaùt haønh ñoái vôùi
ngöôøi sôû höõu traùi phieáu vôùi cam
keát traû khoaûn nôï cuøng vôùi tieàn
laõi trong moät khoaûng thôøi gian
xaùc ñònh
Laø moät loaïi chöùng khoaùn ñöôïc phaùt
haønh döïa treân giao dòch caùc taøi saûn cô
sôû.

4

Bài giảng LTTCTT

Nghiên cứu
Chæ tieâu

Traùi phieáu
coâng ty

Coå phieáu
coâng ty

1. Nếu bạn là người ngại rủi ro, bạn sẽ đầu tư vào chứng
khoán nào trên thị trường tài chính.
2. Nếu bạn nghi ngờ năm tới sẽ có lạm phát, bạn sẽ đầu tư
vào cổ phiếu hay trái phiếu công ty.
3. Sắp xếp theo thứ tự rủi ro tăng dần: Thương phiếu, trái
phiếu công ty, cổ phiếu, trái phiếu kho bạc, tín phiếu kho
bạc, trái phiếu đầu tư

 Chuû theå phaùt haønh
 Muïc ñích phaùt haønh
 Thôøi haïn
 Laõi suaát
 Quyeàn cuûa ngöôøi mua
 Ruûi ro
 Giaù treân thò tröôøng

So saùnh caùc loaïi hình ngaân haøng

2. CAÙC ÑÒNH CHEÁ TAØI CHÍNH TRUNG GIAN
Ngân hàng thương mại
Định chế tài chính
ngân hàng

Ngân hàng đầu tư
Ngân hàng phát triển
Ngân hàng đặc biệt
Công ty bảo hiểm

Định chế tài chính
phi ngân hàng

Quỹ trợ cấp
Quỹ đầu tư

Chæ tieâu

NHTM

NHPT

NHÑT

NHCS

QTDND

Muïc
tieâu
Tính
chaát SH
Nguoàn
voán

Söû duïng
voán

Công ty tài chính
Công ty cho thuê tài chính

Vai trò của các ĐCTC trung gian

 Chu chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu
 Khắc phục tình trạng bất cân xứng thông tin trên
thị trường tài chính
 Giảm chi phí giao dịch
 Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế

ThS.Đặ ng Thị Quỳnh Anh

Coâng ty baûo hieåm

Coâng ty baûo hieåm laø moät toå chöùc taøi chính trung
gian, huy ñoäng voán baèng caùch baùn caùc hôïp ñoàng baûo
hieåm, ñoàng thôøi söû duïng voán vaøo caùc hoaït ñoäng ñaàu
tö vaø baûo veä taøi chính cho nhöõng ngöôøi coù hôïp ñoàng
baûo hieåm trong tröôøng hôïp ruûi ro xaûy ra

5

1117701

Tài liệu liên quan


Xem thêm