Xem mẫu

 1. PHAÀN THÖÙ BA LYÙ LUAÄN CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC – LEÂNIN VEÀ CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI CHƢƠNG VII: SỨ MỆNH LỊCH SỮ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHƢƠNG VIII: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN. CHƢƠNG IX: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Tài liệu tham khảo 1. Bộ Giáo dục Đào tạo Ban chỉ đạo biên soạn giáo trình. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa M-LN. Nxb CTQG năm 2012 2. Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Nxb CTQG Hà nội năm 2006 3. Đại học Quốc gia Hà nội, PGS.TS Nguyễn Danh Tốn. GS.TS Đỗ Thế Tùng đồng chủ biên. Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa M-LN T3. Nxb Lý luận chính tri, Hà nội năm 2008. 4. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa M-LN (các chuyên đề) Nxb ĐHKT Quốc dân Hà nội năm 2008 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN 1. Tại sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu CNTB và xây dựng CNXH, CNCS. 2. Vai trò của GCCN Việt nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3. Tại sao các nước khi đi lên CNXH phải trải qua thời kỳ quá độ? Việt nam lựa chọn con đường quá độ nào? Tại sao? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. 4. Hiểu thế nào về văn hóa và neàn vaên hoùa ? Noäi dung vaø phöông thöùc xaây döïng neàn vaên hoùa XHCN. Liên hệ với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam? 5. Phân tích những nội dung cơ bản của “cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác- Lênin. Vận dụng để tìm hiểu vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. TRAO ĐỔI 1. Phân tích những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Vai trò sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt nam hiện này. 2. Tại sao các nước khi đi lên CNXH phải trải qua thời kỳ quá độ? Việt nam lựa chọn con đường quá độ nào? Tại sao? Đặc điểm, nội dung. Biện pháp rút ngắn thời kỳ quá độ. 3. Hiểu thế nào là văn hóa và neàn vaên hoùa ? Noäi dung vaø phöông thöùc xaây döïng neàn vaên hoùa XHCN. Liên hệ với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Nắm được tính tât yếu khách quan và nội dung sứ mệnh của giai cáp cộng nhân, vai trò sứ mệnh của ĐCS trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử và xu hướng tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội CSCN cùng với các giai đoạn phát triển của hình thái KT-XH đó - Hiểu và nhận thức được vai trò sứ mệnh của GCCN và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. I II III CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. 1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a.Khái niệm giai cấp công nhân. - Là giai cấp không có TLSX - Là giai cấp phải bán sức lao động. - Là giai cấp bị bóc lột giá trị thặng dư. - Là giai cấp sản phẩm của nền đại công nghiệp. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. C.Mác và Ph. Ăngghen căn cứ vào 2 đặc trưng cơ bản để chỉ GCCN: - Về phương thức lao động, phương thức sản xuất: Đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và có tính chất xã hội hóa cao. - Về vị trí trong quan hệ sản xuất: Đó là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Câu hỏi: Những thay đổi về chất lượng của GCCN trong xã hội TB hiện nay có làm thay đổi sứ mệnh LS của GCCN không? Tại sao? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. GCCN là giai cấp của những tập đoàn người lao động được hình thành và phát triển cùng với nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao, là giai cấp đại biểu của lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo và tổ chức nhân dân lao động tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa,cộng sản chủ nghĩa. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14.  Laø ngöôøi ñaõ cuøng nhaân daân lao ñoäng laøm chuû nhöõng tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu vaø cuøng nhau hôïp taùc vì lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi trong ñoù coù lôïi ích chính ñaùng cuûa baûn thaân hoï CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. Trong mỗi thời kỳ chuyển biến của lịch sử từ XH này sang XH khác. Lich sử bao giờ cũng giao phó cho một giai cấp đứng ra làm trung tâm có nhiệm vụ chuyển XH phát triển này sang XH phát triển khác cao hơn. Nhiệm vụ chuyển này gọi sứ mệnh lịch sử của một giai cấp, hay vai trò lịch sử của một giai cấp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16.  Nội dung SMLS của GCCN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. G. đoạn1: GCCN và chính đảng của mình tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền, trở thành giai cấp thống trị Đó là một qúa trình cách mạng lâu dài và sáng tạo, gồm hai giai đoạn G. đoạn 2: GCCN thực hiện liên minh chặt chẽ với quãng đại quần chúng nhân dân do Đảng của GCCN lãnh đạo tiến hành xây dựng CNXH & CNCS Tóm lại: Có thể khái quát sứ mệnh lịch sử của GCCN là: thủ tiêu CNTB và tiền tư bản, từng bước xây dựng xã hội mới – XHCN và CSCN; xóa bỏ áp bức, bóc lột, giải phóng mình đồng thời giải phóng toàn nhân loại…đó là nội dung cơ bản bao trùm trong sứ mệnh lịch sử của GCCN. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN GCCN là con đẻ của nền SX coâng nghiệp hiện đại Trong CNTB, GCCN hoàn toàn khoâng Những coù hoặc coù raát ít TLSX, là ngƣời lao căn cứ động làm thueâ khách quan Điều kiện làm việc và điều kiện sống rèn luyện tri thức, tính TC, kỷ luật và tinh thần đoàn kết Cho GCCN Coù lôïi ích cơ bản thống nhất với đại đa số quần chuùng nhaân daân lao động CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. Đặc điểm Chính trò -Xaõ hoäi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN. Đặc điểm Chính trò -Xaõ hoäi  GCCN là giai cấp tieân tiến và có tinh thần cách mạng triệt để nhất - Đại diện cho LLSX hiện đại có trình độ XHH cao, sản xuất ra tuyệt đại bộ phận của cải cho XH. Là LLXH đại diện cho PTSX tiến bộ. - Do yêu cầu khách quan của việc không ngừng đổi mới công nghệ , đội ngũ GCCN ngày càng được tri thức hóa. - Cuộc đấu tranh chống áp bức, vì dân sinh dân chủ, cải thiện ĐK làm việc đã tôi luyện họ, cung cấp những tri thức XH-CT để lãnh đạo các GC, tầng lớp LĐ khác trong cuộc đấu tranh xóa bỏ CNTB xây dựng CNCS. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt