Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn. Nội dung của bài giảng trình bày về mục tiêu phỏng vấn, các loại câu hỏi phỏng vấn, cách tổ chức phỏng vấn, công tác chuẩn bị khi phỏng vấn, bí quyết để phỏng vấn hiệu quả và các cách xoay sở những tình huống khó.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-nang-phong-van-7gmbuq.html

Nội dung


KYÕ NAÊNG PHOÛNG VAÁN

09-Jul-16

Source: Interview skills

>

EXIT

Thieát keá baûn caâu hoûi
 Muïc tieâu phoûng vaán
 Loaïi caâu hoûi: Boán daïng
• Caâu hoûi ñoùng: Yes/No
• Caâu hoûi môû: Quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai
• Caâu hoûi traéc nghieäm: bieát chính xaùc hôn
• Caâu hoûi coù troïng soá: 1, 2, 3, 4, 5 ñieåm
 Noäi dung PV: phaàn chung, phaàn chuyeân saâu
aùp duïng pheùp suy luaän ñeå soaïn boä caâu hoûi
09-Jul-16

Caùch Toå Chöùc phoûng vaán
 Coâng taùc chuaån bò
• Chuaån bò baûn caâu hoûi
• Huaán luyeän nhoùm PV
• Phoûng vaán thöû
• Hoaøn chænh vaø PV chính thöùc
• Taøi chính
 Ñeå phoûng vaán coù hieäu quaû
* Caùch tieáp caän
• Trang phuïc phaûi thích hợp thích hôïp
• Ñòa ñieåm/thôøi ñieåm phoûng vaán09-Jul-16

Caùch Toå Chöùc phoûng vaán
 Ñeå phoûng vaán coù hieäu quaû
• Chaøo hoûi
• Caùch xöng hoâ
• Quen vaø chöa quen tröôùc
• Hoûi nhöõng caâu hoûi veà coâng vieäc quaù khöù
• Thaêm doø ñoä chính xaùc cuûa thoâng tin
• Ñoäng vieân cho noâng daân ñaët caâu hoûi höôùng vaøo muïc
ñích PV
• Keát thuùc buoåi phoûng vaán, caûm ôn noâng daân/ñoái taùc
• Nhöõng ñieåm ghi nhôù
09-Jul-16

Caùch xoay sôû nhöõng tình huoáng khoù
 Tröôøng hôïp noâng daân töø choái tieáp
 Noâng daân noùi daøi
 Noâng daân hoûi ngöôïc laïi caâu hoûi khoù

09-Jul-16

1113593