Tài liệu miễn phí Báo chí - Truyền thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Báo chí - Truyền thông

Tác phẩm phỏng vấn trên báo Đà Nẵng - tiếp cận từ đối tượng trả lời phỏng vấn

Tác phẩm phỏng vấn trình bày cuộc đối thoại giữa người hỏi (nhà báo) và người trả lời (đối tượng được phỏng vấn) về sự kiện, vấn đề thời sự hoặc nhân vật mà công chúng quan tâm. Đối tượng được phỏng vấn bao gồm cán bộ quản lí, chuyên gia, thường dân và người nổi tiếng là thành tố quan trọng cấu thành tác phẩm phỏng vấn.

10/19/2020 6:41:18 PM +00:00

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền miệng

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền miệng thông tin đến các bạn với những kiến thức khái quát về tuyên truyền miệng; công tác chuẩn bị đề cương một bài tuyên truyền miệng; quá trình trình bày một bài tuyên truyền miệng.

10/19/2020 6:12:25 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo chí

Bài giảng Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo chí trình bày một số kiến thức cơ bản về báo chí; công tác báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn; kỹ năng viết một số thể loại báo chí phổ biến.

10/19/2020 6:12:13 PM +00:00

Hướng dẫn làm bài khối ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông

Tài liệu hướng dẫn đến các bạn những nội dung về kỹ năng tính toán, phân tích xử lý tính đầy đủ của thông tin, kỹ năng suy luận và tư duy logic học để vượt qua kỳ thi sơ tuyển đại học khối ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông gặt hái nhiều thành công.

9/24/2020 4:32:17 PM +00:00

Organizational communication: Approaches and processes

Ebook Organizational communication: Approaches and processes present the content: the challenge of organizational communication; human relations and human resources approaches; conflict management processes; organizational change and leadership processes; processes of emotion in the workplace; technological processes; the changing landscape of organizations...

8/29/2020 7:14:33 AM +00:00

Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

Những người cộng sản ở đây đã tận dụng, khai thác mọi điều kiện để có thể xuất bản được báo chí cách mạng với mục đích tuyên truyền những chủ trương của Đảng, giác ngộ quần chúng nhân dân và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Hàng loạt báo cách mạng đã được ra đời ở Trung Kỳ khẳng định sức sáng tạo, ý thức đấu tranh không ngừng và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương.

8/28/2020 8:41:34 PM +00:00

The importance of communication in business management

Communication, as a management function is the process of creating, communicating and interpreting ideas, facts, opinions and feelings about work performance, organisational effectiveness and efficiency as well as goals attainment in organisation. A manager must be an effective communicator and no organization can succeed or progress, build up reputation without effective communication skills. Poor communication system may result in mismanagement and bad business results. Our aim was in this paper to show that the success of any business lies in effective communication and that the effective communication is essential for the survival and progress of a business concern. We also pointed out that communication skills need to be developed on an ongoing basis and especially in a turbulent business environment.

8/28/2020 10:42:46 AM +00:00

The role of communication in organisational change

The purpose of this paper is to provide a conceptual framework for the study of communication during organisational change. Although there is an enduring interest in studying (internal) communication during organisational change, there is still little or no empirical research on the topic.

8/28/2020 10:42:40 AM +00:00

Bài giảng Tập huấn kỹ thuật viết tin, bài báo chí căn bản

Bài giảng với mục tiêu hiểu đặc điểm các dạng cấu trúc tin, bài thông dụng, biết phân biệt cấu trúc tin với bài; nắm được kỹ thuật viết tin, bài theo cấu trúc hình tháp ngược, hình đồng hồ cát, cấu trúc tâm điểm; nắm được một số cách dẫn nhập (mở đầu, khởi, lead) và đặt tít (title) căn bản.

8/28/2020 9:44:01 AM +00:00

Tập đoàn truyền thông: Xu hướng của nền báo chí hiện đại

Theo quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, sẽ có sáu cơ quan báo chí lớn được định hướng để trở thành các tập đoàn truyền thông chủ lực đa phương tiện. Mục đích của việc này là nhằm tạo nên một thị trường truyền thông lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

7/8/2020 7:39:52 PM +00:00

Hình ảnh người phụ nữ trong quảng cáo

Bài viết dựa vào hình ảnh phụ nữ được thể hiện trong các khuôn hình quảng cáo phát sóng trên truyền hình, bằng phương pháp thống kê và phân tích nội dung các mục quảng cáo được phát sóng trong chương trình “Phim Việt giờ vàng”.

7/8/2020 6:44:18 PM +00:00

“Tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

Bài viết này đề cập đến thực trạng việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời đề xuất một số giải pháp giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.

7/8/2020 11:28:30 AM +00:00

Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống tự lực tự cường, mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam.

5/19/2020 6:39:41 PM +00:00

Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Tác phẩm văn học với tư cách là sản phẩm văn hóa, cũng được quảng bá rộng rãi trên báo chí, mở ra cuộc giao lưu giữa tác giả và công chúng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học thời kỳ này. Trên cơ sở sử liệu, bài viết đề cập đến các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ giai đoạn này.

5/4/2020 2:29:09 PM +00:00

Phổ biến kiến thức y học thường thức ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua khoa học tập chí và khoa học phổ thông

Bài viết khảo cứu về mục đích, nội dung và hình thức phổ biến kiến thức về y học thường thức trên hai tạp chí khoa học tiêu biểu ở Nam Bộ là Khoa-học Tập-chí và Khoa-học Phổ-thông.

5/4/2020 2:28:32 PM +00:00

Tiếp cận đám đông của ngành nghiên cứu truyền thông

Trong bài viết này, nhóm tác giả hướng tới việc xem xét những điều kiện cụ thể của môi trường truyền thông ở Việt Nam hiện nay - vốn được đặc trưng bởi vai trò tạo dư luận ngày càng quan trọng của truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội – có ảnh hưởng như thế nào đến những hành động tập thể của “cộng đồng mạng”. Bằng cách sử dụng cụm “hành động tập thể”, chúng tôi muốn thao tác hoá lại khái niệm “đám đông” hiện đang được sử dụng một cách phổ biến với hàm ý ám chỉ những tác động tiêu cực của cộng đồng mạng trong những tranh cãi gay gát về các vấn đề xã hội gần đây. Dưới góc nhìn nghiên cứu báo chí-truyền thông, nhóm tác giả cho rằng môi trường truyền thông hiện nay đã có sự khác biệt tương đối lớn so với hoàn cảnh khái niệm trên lần đầu tiên được sử dụng cách nay hơn một thế kỷ rưỡi. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn gợi mở thêm góc tiếp cận Nghiên cứu Cảm giác (Affect Studies) trong nghiên cứu về những thực hành của cộng đồng mạng vốn đã có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến với lĩnh vực nghiên cứu truyền thông nói riêng và nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày nay.

5/4/2020 10:07:09 AM +00:00

Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

Ở Việt Nam, vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) ít người đã được đặt ra từ lâu và hiện nay vẫn được coi là cấp thiết, bởi sự thống nhất ý chí và củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc.

3/29/2020 5:40:59 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng truyền thông và quan hệ báo chí

Bài giảng trình bày kiến thức về bối cảnh truyền thông mới cũng như cơ hội và thách thức; truyền thông toàn cầu, truyền thông xã hội; truyền thông của tổ chức...

3/29/2020 4:43:23 PM +00:00

Vấn đề tự do báo chí và phong trào đại hội báo giới được phản ánh trên báo ngày nay (1935-1940)

Ngày Nay là tờ báo tiếp nối tư tưởng của tờ Phong Hóa (1932 - 1936) mà nội dung là ủng hộ nền dân chủ tư sản và văn hóa phương Tây. Từ giữa năm 1936, Ngày Nay đưa lên trang đầu hai chữ Tiểu Thuyết, Trông Tìm, coi là hai nội dung chính yếu của báo.

1/13/2020 1:19:18 PM +00:00

Intercultural communication: A case study on the film Sabaidee Luang Prabang 1

This article aims to analyze intercultural communication in the film Sabaidee Luang Prabang 1 (Good Morning Luang Prabang 1). As a joint venture film between both Thai and Lao funders, one can see that the film effectively presents differences between the two cultures. The article analyzes 2 aspects of the film, including: 1) the stereotypes held by the characters and 2) the characters’ language use across cultures. Findings from the analysis of both of these aspects reflect the crucial need for study and understanding about cross-cultural differences prior to traveling to a new place in order to live there normally and happily.

1/13/2020 9:35:36 AM +00:00

E-san folksongs: E-san identity and social media

The objective of this article is to study E-san identity through online social media. The study data and information are collected from 15 E-san folksongs that broadcast in online social media selected only songs that earn more than 10 million views. It is found that folksongs on online social media, to date, has much influenced E-san identity, since online social media is easily connected with common people. As a result, people no matter where they live are able to acknowledge and understand E-san identity.

1/13/2020 9:35:17 AM +00:00

Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

Hoạt động truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng là một hoạt động truyền thông cơ bản, phục vụ được rất đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hình thức và nội dung chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng của các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế.

1/13/2020 8:32:59 AM +00:00

Dịch tiêu đề báo chí và việc đảm bảo đặc trưng văn hoá - dân tộc trong ngôn ngữ của tiêu đề báo chí

Lý luận dịch ngôn ngữ xem xét việc dịch thuật như là một sự chuyển mã, là một sự cải biến giữa các ngôn ngữ, là một hoạt động sáng tạo ngôn ngữ từ văn bản gốc. Thực tế cho thấy, ngôn ngữ là một loại mã đa chức năng, đa biến thể trong giao tiếp.

1/12/2020 10:35:02 PM +00:00

Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên

Bài viết Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện từ vói vấn đề bảo tổn cầu Long Biên được tác giả thực hiện trên CO' sở dùng lý thuyết truyền thông, lý thuyết về báo chí, và lý thuyết về phản biện xã hội để phân tích, chỉ ra những ưu, nhược điểm, hiệu quá của báo điện từ Việt Nam trong thực tiễn phản biện xã hội.

1/12/2020 6:54:49 PM +00:00

Hoạch định chiến lược kinh doanh đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2025

Nghiên cứu đã phân tích và dự báo về cơ hội - thách thức, điểm mạnh - điểm yếu của đài, hình thành các bảng ma trận các yếu tố bên trong (IFE), ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE), ma trận SWOT và dùng ma trận QSPM và phương pháp chuyên gia để lựa chọn chiến lược. Nghiên cứu đưa ra các chiến lược về cung cấp dịch vụ hoàn hảo, tốt nhất đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp và công ty truyền thông.

1/12/2020 9:35:56 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng và gắn kết của viên chức đối với đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết của viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy các nhân tố: Lãnh đạo và đồng nghiệp, Môi trường làm việc, Kiến thức chuyên môn, Lương thưởng phúc lợi, Tính chất công việc và Cơ hội đào tạo và phát triển có ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết.

1/12/2020 9:35:07 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ, trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về động lực làm việc, nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đề xuất 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ: đặc điểm công việc; môi trường làm việc; lương thưởng phúc lợi; cơ hội thăng tiến; đào tạo và phát triển; quan hệ cấp trên; công nhận.

1/12/2020 9:29:38 AM +00:00

Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa của các văn bản quảng cáo bằng tiếng Nga trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, nhất là trên báo chí Nga để sử dụng quảng cáo như là một ngữ liệu quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ, tiến tới áp dụng phương pháp dạy và học ngoại ngữ qua quảng cáo.

11/29/2019 10:28:32 AM +00:00

Harnessing the power of social media for creativity support: A three-pronged approach

The article reviews past approaches to creativity support, differentiating between computer centric and human centric approaches. It identifies shortcomings of past creativity support systems, to propose a new three-pronged approach for creativity support through social media. The approach suggests drawing on collective intelligence for need identification, idea generation, and idea evaluation. Focusing on innovation in business, the article demonstrates how knowledge and creativity can be extracted from social media to facilitate all three activities.

11/29/2019 6:51:08 AM +00:00

Semantic based entity retrieval and disambiguation system for Twitter streams

Social media networks have evolved as a large repository of short documents and gives the greater challenges to effectively retrieve the content out of it. Many factors were involved in this process such as restricted length of a content, informal use of language (i.e., slangs, abbreviations, styles, etc.) and low contextualization of the user generated content. To meet out the above stated problems, latest studies on context-based information searching have been developed and built on adding semantics to the user generated content into the existing knowledge base. And also, earlier, bag-of-concepts has been used to link the potential noun phrases into existing knowledge sources. Thus, in this paper, we have effectively utilized the relationships among the concepts and equivalence prevailing in the related concepts of the selected named entities by deriving the potential meaning of entities and find the semantic similarity between the named entities with three other potential sources of references (DBpedia, Anchor Texts and Twitter Trends).

11/29/2019 5:51:03 AM +00:00