Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương III: Tích lũy tư bản tuần hoàn và chu chuyển của tư bản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương III: Tích lũy tư bản tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Nội dung của bài giảng trình bày về tích lũy tư bản, thực chất của quá trình tích lũy tư bản, những nhân tố quyết định qui mô tích lũy tư bản, qui luật chung của tích lũy tư bản, tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, ba giai đoạn của sự vận động của tư bản, hao mòn hữu hình hao mòn vô hình, tác dụng và những biện pháp tăng tốc độ chu chuyển của tư bản biện pháp.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-chinh-tri-mac-lenin-chuong-iii-tich-luy-tu-ban-tuan-hoan-va-ch-5hnbuq.html

Nội dung


1114923

Tài liệu liên quan


Xem thêm