Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 73 | FileSize: 0.54 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản. Nội dung bài giảng của Tiến sĩ Nguyễn Đình Công trình bày về các loại hệ thống, các mức bất biến, hệ thống thông tin bất động sản, quản lý thông tin bất động sản và phân tích 7 giai đoạn thiết kế hệ thống thông tin bất động sản.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-he-thong-thong-tin-bat-dong-san-4jhbuq.html

Nội dung


Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội
Khoa Tài nguyên và Môi trường
------***-----

Bài giảng

HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

TS. Nguyễn Đình Công
Bộ môn Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

Hà nội, 3/2012

1

LỜI NÓI ĐẦU
Quá trình tin học hoá công tác quản lý thông tin bất động sản tạo ra sự chuyển đổi hệ
thống thông tin bất động sản cũ, thủ công thành hệ thống thông tin bất động sản hiện đại.
Bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết và phương pháp phân tích toàn diện
các yêu cầu đối với một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể, sau đó tiến hành xây dựng hệ
thống mới, hiện đại. Hệ thống được xây dựng phải đảm bảo tính thích hợp với hiện trạng của
cơ sở, các qui tắc, thủ tục quản lý hiện hành và các yêu cầu cụ thể của công tác quản lý thông
tin bất động sản.
Nội dung:
Phần lý thuyết
-

Hệ thống thông tin: các loại hệ thống, các mức bất biến

-

Hệ thống thông tin bất động sản

-

Quản lý thông tin bất động sản

-

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bất động sản: 7 giai đoạn phân tích thiết kế
hệ thống, Phân tích hiện trạng hệ thống thông tin bất động sản, mô hình hệ
thống: Phương pháp, qui trình thiết kế mô hình hệ thống thông tin bất động sản
cụ thể và thực hiện hệ thống: Thể hiện mô hình đã thiết kế trong môi trường xây
dựng cụ thể tạo nên hệ thống vật lý có thể khai thác.

Phần bài tập
Yêu cầu xây dựng, thiết lập một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể từ mô hình đến
mức vật lý.
Phần thực tập
Yêu cầu triển khai thực hiện một hệ thống thông tin bất động sản dựa trên môi trường
xây dựng hệ thống là phần mềm ArcView.

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................ 2
PHẦN A: LÝ THUYẾT ............................................................................. 2
Chương 1: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN .................................. 2
1.1. THÔNG TIN.......................................................................................................2
1.1.1. Khái niệm về thông tin .................................................................................2
1.1.2. Thông tin và dữ liệu .....................................................................................2
1.1.3. Các đặc tính của thông tin ............................................................................2
1.2. HỆ THỐNG ........................................................................................................3
1.2.1. Khái niệm về hệ thống ..................................................................................3
1.2.2. Vòng đời của hệ thống..................................................................................4
1.2.3. Các loại hệ thống trong một tổ chức .................................................................4
1.3. HỆ THỐNG THÔNG TIN ..................................................................................6
1.3.1. Định nghĩa ...................................................................................................6
1.3.2. Phân loại ......................................................................................................6
1.3.3. Cấu trúc tổng quát ........................................................................................7
1.3.4. Chức năng hoạt động của hệ thống thông tin ................................................7
1.3.5. Các mức bất biến của hệ thống thông tin ......................................................9

Chương 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 11
2.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ....................... 11
2.1.1. Khái niệm................................................................................................... 11
2.1.2. Vai trò ........................................................................................................ 11
2.1.3. Cách tiếp cận hệ thống thông tin bất động sản tại Việt Nam ....................... 13
2.2. CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ............... 14
2.1.1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 14
2.1.2. Cơ sở dữ liệu .............................................................................................. 18
2.1.3. Các giải pháp tổ chức, quản lý .................................................................... 21
2.1.4. Nguồn nhân lực .......................................................................................... 22
2.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ...................... 24

Chương 3: QUẢN LÝ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......................... 27
3.1. KHÁI NIỆM ..................................................................................................... 27

i

3.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA ................... 32
3.2.1. Đăng ký bất động sản Việt Nam thời kỳ trước 1975 ................................... 32
3.2.2. Đăng ký bất động sản thời kỳ từ 1975 đến 2003 ......................................... 33
3.2.3.Thực hiện các quy định của Luật đất đai 2003 ............................................. 34
3.3. QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HỆ
THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ..................................................................................... 35

Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN . 36
4.1. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .......................... 36
4.1.1. Lập kế hoạch .............................................................................................. 36
4.1.2. Phân tích hiện trạng .................................................................................... 36
4.1.3. Nghiên cứu khả thi ..................................................................................... 36
4.1.4. Mô hình hoá hệ thống ................................................................................. 36
4.1.5. Thực hiện hệ thống ..................................................................................... 37
4.1.6. Khai thác hệ thống...................................................................................... 37
4.1.7. Bảo trì hệ thống .......................................................................................... 37
4.2. MỤC TIÊU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......... 37
4.2.1 Mục đích ..................................................................................................... 37
4.2.2 Yêu cầu ....................................................................................................... 37
4.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ..... 37
4.3.1. Quá trình phân tích ..................................................................................... 37
4.3.2. Đại cương về phân tích hiện trạng .............................................................. 39
4.3.3. Phân tích hiện trạng ở mức tổng thể............................................................ 39
4.3.4. Phân tích hiện trạng ở vị trí làm việc .......................................................... 40
4.3.5. Hoàn thiện kết quả phân tích hiện trạng ..................................................... 41
4.4. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 43
4.4.1. Tổng quan về mô hình hệ thống.................................................................. 43
4.4.2. Thực thể ..................................................................................................... 44
4.4.3. Kết hợp ...................................................................................................... 46
4.4.4. Mô hình dữ liệu cơ sở................................................................................. 50
4.4.5. Xây dựng mô hình dữ liệu .......................................................................... 53
4.4.6. Mô hình xử lý............................................................................................. 56
4.5. THỰC HIỆN, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG............................................................... 62
4.5.1. Môi trường xây dựng hệ thống ....................................................................... 62

ii

4.5.2. Hệ thống thông tin địa lý ............................................................................ 64
4.5.3. Hệ thống thông tin logic ............................................................................. 65
4.5.4. Hệ thống thông tin vật lý ............................................................................ 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 69

iii

1107218