Xem mẫu

LOGO<br /> <br /> THIẾT BỊ KHOAN<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> TỔNG QUANG<br /> <br /> Phân loại<br /> <br /> Thiết bị<br /> khoan<br /> <br /> Các hệ<br /> thống<br /> chính của<br /> giàn khoan<br /> <br /> THIẾT BI KHOAN<br /> Phần I:<br /> Phân loại<br /> Giàn khoan đất<br /> liền:<br />  Giàn tự hành<br />  Giàn bán tự<br /> hành<br />  Giàn cố định<br /> <br /> Giàn khoan<br /> biển:<br />  Giàn khoan<br /> biển di động<br />  Giàn khoan<br /> biển cố định<br /> <br /> Giàn khoan đất liền<br /> Giàn khoan tự hành<br /> <br /> Giàn khoan đất liền<br /> Giàn bán tự hành<br /> <br />