Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 9. Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 9 trình bày các nội dung về đánh giá khả năng lao tác của trâu bò, những yếu tố ảnh hưởng đến sức lao tác, nuôi dưỡng trâu bò cày kéo, chăm sóc trâu bò cày kéo, chọn lọc và sử dụng trâu bò cày kéo, biện pháp nâng cao sức kéo và năng suất cày kéo,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chan-nuoi-trau-bo-chuong-9-39sbuq.html

Nội dung


NỘI DUNG

Ch¨n nu«i
tr©u bß Cμy kÐo

• C¬ së khoa häc cña sù co c¬
• §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng lao t¸c cña tr©u bß
• Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn søc lao t¸c
• Nu«i d−ìng tr©u bß cµy kÐo
• Ch¨m sãc tr©u bß cµy kÐo
• Chän läc vµ sö dông tr©u bß cµy kÐo
• BiÖn ph¸p n©ng cao søc kÐo vµ n¨ng suÊt
cµy kÐo

CÊu tróc c¬ b¶n cña c¬ v©n
tró

c¬ së khoa häc cña sù co c¬
hä cñ sù

CÊu tróc c¬ b¶n cña
tró
c¬ v©n
CÊu tróc ph©n tö vµ
tró ph©
c¬ chÕ co c¬

N¨ng l−îng cho sù
ng
−î
co c¬


Sợi cơ được bọc
bởi mô liên kết
Bó sợi cơ được
bọc bởi mô liên
kết

Sợi cơ được bọc bởi
mô liên kết
Bó sợi cơ được
bọc bởi mô liên
kết

Cơ được bọc
bởi vỏ bọc mô
liên kết

Cơ được bọc bởi
vỏ bọc mô liên
kết

Gân
Gân

Màng xương
Xương

Màng xương
Xương

3

4

N¨ng l−îng co c¬
−îng


CÊu tróc ph©n tö vµ c¬ chÕ co c¬
tró ph©


C2
5

Fatty acids
6

Mái c¬ vµ gi¶i lao
gi¶

§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng lao t¸c
cña tr©u bß
Thêi gian lµm viÖc
viÖ
Lùc kÐo
C«ng lao t¸c
Søc bÒn

7

1122409