Xem mẫu

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Chín KHOÂI PHUÏC VOÕ COÂNG M oân chuû! Thuoäc haï chæ tìm thaáy thi theå vôõ vuïn cuûa Vuõ Vaên tam chuyeân söù. Rieâng tieåu töû thì nhö ñaõ maát luoân caû xaùc. Tieáng baåm baùo laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân hoài tænh. Vaø trong mô hoà, Maïnh Ñaït Nhaân nghe thanh aâm lanh laûnh cuûa myõ phuï trung nieân töøng xuaát hieän ôû Tam Ñieäp Coác vang leân: – Vuõ Vaên gia bao ñôøi nay vaãn noåi tieáng veå thuaät boá phoøng cô quan, haõy tieáp tuïc tìm cho kyø thaáy thi theå cuûa tieåu töû môùi thoâi. Vì qua nhöõng gì tam tröôûng laõo thuaät laïi, taâm cô cuûa tieåu töû thaät khoâng theå xem thöôøng. Coù hay khoâng coù bí kíp Vaïn Löu khoâng caàn thieát, chæ caàn dieät ñöôïc tieåu töû boån moân chuû môùi yeân taâm. Coù tieáng ngöôøi ngaäp ngöøng: – Bao nhieâu ñoà vaät ñoå naùt ñaõ ñöôïc thuoäc haï doïn heát qua moät beân, döôùi ñòa huyeät giôø chæ laø moät neàn ñaù lieàn thaønh khoái, khoâng leõ thuoäc haï phaûi bôùi tung caû ngoïn nuùi... – Ñoång töù chuyeân söù ñöøng queân nhöõng gì ñaõ theà höùa vôùi boån moân chuû. Neáu khoâng taän löïc, chôù traùch boån moân chuû nuoát lôøi. Töù chuyeân söù hoï Ñoång keâu leân lo sôï. – Moân chuû! Naøo phaûi thuoäc haï khoâng taän löïc. Chæ vì ñaây laø vieäc maø moät mình thuoäc haï khoâng theå ñaûm ñöông. Mong moân chuû minh xeùt, goïi theâm ngöôøi giuùp thuoäc haï. – Höø! Ngöôi töôûng ta khoâng muoán theá sao? Raát tieác vaãn coøn khoâng ít ngöôøi hoaëc vì nghi ngôø ta hoaëc vì nghe theo lôøi lung laïc cuûa laõo Hoaøng neân cho ñeán giôø vaãn coù thaùi ñoä kính nhi vieãn chi ñoái vôùi ta. Nhöng ngöôi yeân taâm, Khoång Gia Laäp cuõng saép ñöa hoûa döôïc ñeán. Neáu caàn, chuùng ta cöù cho noå tung caû ngoïn nuùi, thöû xem phen naøy tieåu töû coù coøn may maén nhö laàn tröôùc khoâng. Maïnh Ñaït Nhaân neáu naõy giôø vaãn coøn phaàn naøo mô hoà, thì baây giôø do quaù ruùng ñoäng phaûi lai tænh hoaøn toaøn. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân vuït hieåu, vaäy laø baûn thaân laïi theâm moät laàn nöõa gaëp may, chöa bò ngoâi gia mieáu ñoå xuoáng ñeø naùt, vaø cuõng khoâng cheát duø ñaõ rôi vaøo ñòa huyeät. Coù nghóa laø ñòa huyeät ñöôïc laäp ra khoâng phaûi ñeå vuøi laáp taát caû, traùi laïi ôû döôùi ñòa huyeät laïi coù choã ñaøo sinh. Cuõng raát coù theå loái ñaøo sinh döôùi ñòa huyeät phaûi leân quan ñeán böùc hoïa ñoà Thaùi Cöïc coù khaéc treân baøi vò ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân phaùt hieän. Nguoànï: MAI HOA TRANG 217 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nhôù ñeán chuyeän naøy, Maïnh Ñaït Nhaân lieàn nhaän ra treân tay vaãn coøn caàm taám baøi vò. Cuøng moät luùc vôùi nhaän thöùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân nghó caùch ñeå nhìn roõ taám baøi vò trong moät khoâng gian hoaøn toaøn toái ñen, tieáng khoø kheø cuûa ai ñoù chôït vang ñeán tai Maïnh Ñaït Nhaân. Khoâng theå nghó ñeán ai khaùc ngoaøi Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng, Maïnh Ñaït Nhaân döïa theo phöông höôùng phaùt ra tieáng thôû ñeå laàn doø tìm ñeán: – Vuõ Vaên thuùc thuùc! Laø thuùc thuùc ñoù ö? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng daùm goïi lôùn, vì neáu Maïnh Ñaït Nhaân töø choã naøy coù theå nghe roõ aâm thanh cuûa ngöôøi ôû ngoaøi vang vaøo thì ngöôïc laïi ai caám hoï khoâng theå nghe thanh aâm töø trong vang trôû ra? Coù tieáng Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng thì thaøo: – Vaãn laø ngöôi ñoù ö? Chuùng ta... Duø ñoù chæ laø tieáng theàu thaøo, thaät söï theàu thaøo nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn sôï ngöôøi beân ngoaøi phaùt hieän, Maïnh Ñaït Nhaân duøng tay moø tìm moâi mieäng cuûa laõo Vuõ Vaên. Ngay sau ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân gheù mieäng vaøo tai gaõ: – Boïn hoï vaãn ñang tìm chuùng ta, hoï seõ phaùt hieän ngay neáu chuùng ta gaây tieáng ñoäng duø nhoû. Laõo coøn coù yù nieäm haõm haïi vaõn boái? Ñeán löôït laõo Vuõ Vaên theàu thaøo vaøo tai Maïnh Ñaït Nhaân: – Ta ñaâu ngôø keû coù nieân kyû haõy coøn nhoû nhö ngöôi laïi coù theå suy ñoaùn moïi vieäc nhö thaàn. Khoång Gia Laäp chính laø keû thuø cuûa ta. Vieäc baùo phuïc gia thuø coù leõ ta seõ khoâng bao giôø coøn cô hoäi thöïc hieän. – Vaõn boái seõ baùo thuø thay laõo neáu laõo nghó ñöôïc caùch giuùp hai ta ngay baây giôø thoaùt thaân. – Haø...! Ngoâi trang vieän kia, ta töøng ñeán, gia mieáu Vuõ Vaên, ta töøng nhìn, tuy nhieân ta cuõng khoâng ngôø ngay döôùi ngoâi gia mieáu laïi coù cô quan aån taøng. Ta nghó thaät khoù tìm caùch ñi khoûi nôi ñaây. – Trong ngöôøi laõo coù mang theo hoûa taäp? – Coù! Ngöôi cöù tuøy tieän tìm laáy trong boïc aùo cuûa ta. Trong luùc sôø tìm, Maïnh Ñaït Nhaân phaùt hieän haàu nhö toaøn boä töù chi cuûa laõo Vuõ Vaên ñeàu khoâng coøn dính vaøo thaân laõo nöõa. Vaø ñoù laø lôøi giaûi thích sao luùc naõy Maïnh Ñaït Nhaân nghe coù lôøi baåm baùo raèng ñaõ tìm thaáy phaàn thi theå vôõ vuïn cuûa laõo Vuõ Vaên, trong khi ngay luùc naøy laõo vaãn coøn thoi thoùp ngay beân caïnh Maïnh Ñaït Nhaân. Xoaïch! Nguoànï: MAI HOA TRANG 218 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Do ñaõ ñoaùn bieát laõo Vuõ Vaên hieän nhö theá naøo neân khi baät hoûa taäp leân Maïnh Ñaït Nhaân khoâng bò baát ngôø, cuõng khoâng baät keâu leân duø nhìn thaáy thaûm traïng ñang löu laïi treân thaân hình laõo. Maïnh Ñaït Nhaân chæ ñöa maét nhìn quanh, sau ñoù soi hoûa taäp vaøo taám baøi vò ñang caàm treân tay. Phaùt hieän vaät maø Maïnh Ñaït Nhaân ñang caàm, laõo Vuõ Vaên göôïng hoûi: – Ngöôi tìm gì ôû vaät ñoù? Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp: – Phía döôùi taám baøi vò coù khaéc moät böùc Thaùi Cöïc Ñoà thu nhoû. Vaø luùc naõy cô quan bò phaùt ñoäng laø do vaõn boái laøm cho taám baøi vò chuyeån dôøi vò trí. Raát coù theå töø ñaây vaõn boái seõ tìm ñöôïc loái thoaùt thaân. – Coù böùc Thaùi Cöïc Ñoà ö? Ra baáy laâu nay ta ñaõ sô xuaát, khoâng nhìn thaáy vaät ñaùng quan taâm naøy. – Coù roài! Treân böùc Thaùi Cöïc Ñoà coù moät veät maûnh, cho bieát choã phaùt ñoäng cô quan ôû döôùi ñòa huyeät naøy. – Vaäy thì toát! Ngöôi cöù tuøy tieän haønh ñoäng! Theo chæ ñieåm cuûa böùc Thaùi Cöïc Ñoà, Maïnh Ñaït Nhaân tìm thaáy moät maåu ñaù nhoû naèm laãn vaøo nhieàu maåu ñaù loâ nhoâ khaùc. Maïnh Ñaït Nhaân aán vaøo. Caïch! Sau tieáng ñoäng kheõ, moät bí moân töø töø khai môû, cho Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy aùnh döông quang töø beân ngoaøi chieáu haét vaøo. Cuøng vôùi aùnh saùng, Maïnh Ñaït Nhaân coøn nhìn thaáy moät thaïch baøn nho nhoû, khuaát laáp sau moät taûng ñaù khaù to. Maïnh Ñaït Nhaân voäi giaûi thích cho laûo Vuõ Vaên hieåu: – Hoùa ra ñaây laø nôi taùng thaân cuûa leänh toå Vuõ Vaên Kinh Haàu. Ngay caïnh di theå cuûa leänh toå coøn coù moät vaät, töïa nhö hoäp goã. Laõo coù muoán vaõn boái ñöa ñeán ñoù khoâng? Laõo theàu thaøo: – Sinh maïng ta ñang moûng maûnh nhö tô, ta e khoâng chòu noåi baát kyø söï dòch chuyeån naøo. Huoáng chi, vò taát ngöôi coù ñuû löïc ñeå naâng ta ñi. Ngöôi ñöøng phí coâng vì ta. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng hieåu nhö vaäy. Do ñoù, sau moät thoaùng phaân vaân, Maïnh Ñaït Nhaân lieàn böôùc qua bí moân, tieán ñeán nôi coù thaïch baøn. Treân thaïch baøn, duø chæ laø moät boä coát khoâ nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn traân troïng haønh leã, sau ñoù môùi caàm laáy hoäp goã. Môû hoäp goã ra xem, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc quay laïi choã laõo Vuõ Vaên: Nguoànï: MAI HOA TRANG 219 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ñaây roài! Ñaây laø nguyeân nhaân khieán toaøn gia Vuõ Vaên bò huûy dieät. Moät nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ vaø moät böùc di thö cuûa leänh Toå. – Thieân Nieân Haø Thuû OÂ ö? Ngöôi haõy mau ñöa cho ta xem naøo. Maïnh Ñaït Nhaân nghieâng hoäp cho laõo xem, sau ñoù noùi vaøo tai laõo: – Thieân Nieân Haø Thuû OÂ, nhö vaõn boái ñöôïc bieát, coù coâng naêng caûi töû hoaøn sinh. Neáu laõo muoán, vaõn boái seõ cho laõo duøng. Döùt lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân ñaït ngay chieác hoäp leân ngöôøi laõo. Laõo Vuõ Vaên chôït baûo, sau moät thoaùng thöø ngöôøi: – Ngöôi haõy giuùp ta, di thö cuûa leänh toå löu laïi di ngoân gì? Maïnh Ñaït Nhaân thoø tay vaøo hoäp, laáy ra moät maûnh hoa tieân. Sau khi nhìn löôùt qua, Maïnh Ñaït Nhaân thuaät toùm taét cho laõo Vuõ Vaên nghe: – Theo leänh toå löu töï, giöõa leänh toå vaø Ñaøo Vi Haûi ngoaøi vieäc ñoá kî nhau vì Thanh Thanh Tieân Töû, coøn coù hieàm khích vì nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ naøy. Sau ñoù, khi ñaõ töï tay hieán taëng cho Thanh Thanh Tieân Töû heát nöûa nhaùnh, leänh toå phaùt hieän Thanh Thanh Tieân Töû chæ vì Thieân Nieân Haø Thuû OÂ neân môùi vôø yeâu leänh toå. Nhaän ra Thanh Thanh Tieân Töû coù taâm ñòa khoâng toát, leänh toå ñaõ töï yù ly khai, quay veà ñaây laäp ra Vuõ Vaên trang vieän. Trong di thö leänh toå coøn caên daën, haäu nhaân cuûa Vuõ Vaên gia khoâng ñöôïc töï yù duøng Thieân Nieân Haø Thuû OÂ. Vì döông tính cuûa thaàn döôïc seõ laøm cho toaøn thaân kinh maïch ñöùt ñoaïn, daãn ñeán caùi cheát theâ thaûm. Sau ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân coá yù ñöa di thö cho laõo Vuõ Vaên xem: – Vì sôï laõo khoâng ñuû löïc chi trì, vaõn boái ñaønh phaûi toùm taét di yù cuûa leänh toå. Neáu laõo khoâng tin, coù theå töï maét xem. Laõo nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi khoâng cao höùng vì raát coù theå nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ naøy seõ rôi vaøo tay ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Voâ coâng baát thuï loäc, ñoù laø moät, Hai nöõa, do döông tính cuûa döôïc vaät laø nhö vaäy, vaõn boái duø coù duøng, vò taát seõ coù keát quaû toát? Thöù ba, vaõn boái xuaát thaân laø ngöôøi hoïc chöõ thaùnh hieàn, hieåu raát roõ taøi vaät thöôøng ñi lieàn vôùi tai öông. Choùt nöõa, laõo ñöøng nghó ai cuõng coù buïng tham lam nhö laõo Ñaøo Vi Haûi vaø Thanh Thanh Tieân Töû, neân... Laõo Vuõ Vaên vuït ngaét lôøi: – Ñuû roài! Coù phaûi ngöôi ñaõ höùa seõ baùo thuø thay ta? – Vaõn boái coù theå laäp laïi laàn thöù hai. Nguoànï: MAI HOA TRANG 220 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Toát! Ngöôi ñaùng ñöôïc nhaän laáy nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ naøy. (Khuyeát Danh) – Vaõn boái... – Ngöôi chôù ngaïi. Do voõ coâng ngöôi ñaõ bò pheá boû, döôïc tính cuûa döôïc vaät seõ giuùp ngöôi khoâi phuïc voõ coâng, coù theå coøn cao thaâm hôn neáu ngöôi coù taâm phaùp thích hôïp. Vieäc kinh maïch toaøn thaân bò ñöùt ñoaïn chæ xaûy ra cho ngöôøi ñaõ coù noäi coâng döông cöông. – Ñieàu naøy thì... – Haõy nghe ñaây! Baây giôø seõ ñeán löôït ta cuõng choïn ngöôi nhö Hoaøng tröôûng laõo ñaõ choïn. Tín vaät cuûa ta hieän ñöôïc caát giöõ ngay beân trong ngoïn hoûa taäp ngöôi ñang caàm. Coøn nöõa, coù theå laõo Hoaøng ñang gaëp nguy hieåm... Ñuùng luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân nghe ôû beân ngoaøi coù tieáng laõo Khoång Gia Laäp voïng vaøo: – Moân chuû! Laõo Hoaøng ñaõ ñöôïc Baïch Quan Nhaät vaø moät nhaân vaät bí aån ñaùnh thaùo... Muï moân chuû vuït theùt leân: – Mau choân hoûa döôïc, phaù huûy toaøn boä nôi naøy, sau ñoù theo ta truy tìm boïn Baïch Quan Nhaät. Maïnh Ñaït Nhaân nghe ñeán ñaây caûm thaáy kinh taâm, sôï khoâng kòp thoaùt. Laõo Vuõ Vaên leân tieáng: – Vaäy laø oån roài. Ngöôi ñi ñi! Khi tìm thaáy thi theå cuûa ta, chuùng seõ nghó laø ngöôi. Nhôù phong beá cô quan laïi nhö tröôùc. Mau ñi ñi. Maïnh Ñaït Nhaân boài hoài: – Tieàn boái... Laõo pheàu phaøo: – Ñöøng chaàn chöø nöõa. Ta seõ yeân taâm nhaém maét neáu bieát chuùng seõ coù ngaøy ñeàn toäi. Maïnh Ñaït Nhaân voäi cuùi thaáp ñaàu: – Ñaõ vaäy, vónh bieät tieàn boái. Vaõn boái seõ baùt chuùng ñeàn toäi. Maïnh Ñaït Nhaân böôùc qua beân kia bí moân vaø ñoùng chaët cô quan. Sau ñoù khoâng laâu, neàn ñaát döôùi chaân Maïnh Ñaït Nhaân rung chuyeån maïnh. Hoûa döôïc ñaõ phaùt ñoäng, huûy dieät toaøn boä nhöõng gì thuoäc veà Vuõ Vaên gia. Vuùt! Moät boùng ngöôøi roài laïi theâm moät boùng ngöôøi nöõa nhanh nheïn vöôït maát huùt vaøo vuøng nuùi hoang sô. Ngoài treân moät taûng ñaù lôùn, khaù cao so vôùi neàn chaân nuùi döôùi kia, muïc quang Nguoànï: MAI HOA TRANG 221 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám cuûa Maïnh Ñaït Nhaân voâ tình baét gaëp hình aûnh ñoù. (Khuyeát Danh) Vaø ngay khi nhìn thaáy, do ñang mieân man suy nghó veà moái lieân quan giöõa nhöõng tö theá kyø dò cuûa nhöõng thi theå khoâng ñaàu vôùi nhöõng daáu veát ñöôïc löu ôû vaùch ñoäng taïi Tam Ñieäp Coác – maø luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ bieát ñoù laø nhöõng neùt phaùc hoïa ñaïi theå ñaëc tröng cho nhöõng chieâu thöùc voõ hoïc ñaõ tuyeät truyeàn cuûa caùc phaùi – neân Maïnh Ñaït Nhaân haàu nhö khoâng heà ñeå taâm ñeán vieäc xuaát hieän chæ trong thoaùng choác cuûa hai boùng nhaân aûnh. Nhöng sau ñoù khoâng laâu do hai boùng nhaân aûnh noï khoâng nhöõng khoâng chòu chaïy xa khoûi chaân nuùi, caû hai laïi cöù lôûn vôûn, quanh ñi quaån laïi, len qua töøng taûng ñaù moät, neân muïc quang cuûa Maïnh Ñaït Nhaân duø muoán hay khoâng cuõng bò hình boùng nhaân aûnh noï thu huùt. Ñieàu naøy laøm Maïnh Ñaït Nhaân khoù chòu. Phaûi! Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ nhôø nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ ñeå khoâi phuïc voõ coâng. Vaø maáy ngaøy qua, nhaân cô hoäi ñang moät mình löu nguï taïi moät nôi coù theå xem laø sôn cuøng thuûy taän, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn ñang toaøn taâm toaøn yù töï chieâm nieäm ñeán thaáu trieät nhöõng thöù ñöôïc goïi laø coâng phu ñaõ thaát truyeàn cuûa caùc phaùi. Ñaây laø vieäc ñoøi hoûi caàn phaûi coù söï yeân tónh. Vaäy maø giôø ñaây söï tónh tu cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ bò hai boùng nhaân aûnh noï voâ tình phaù hoûng. Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng caûm thaáy khoù chòu. Vôùi taâm traïng naøy, Maïnh Ñaït Nhaân voäi ñöa maét nhìn quanh, vôùi yù ñònh seõ tìm moät nôi naøo khaùc yeân tónh hôn. Nhöng ngay khi ñöa aùnh maét nhìn, Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi ngao ngaùn vì vöøa nhôù ñeán toaøn boä ñòa hình nôi ñaây. Töø khi choïn ngoïn nuùi naøy laøm nôi taïm thôøi löu nguï chaúng phaûi Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ boû coâng doø xeùt vaø tìm kyõ khaép nôi roài sao? Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ tìm vaø cuoái cuøng ñaõ coù moät nhaän ñònh, chæ coù nôi Maïnh Ñaït Nhaân ñang ngoài laø nôi coù vò theá thích hôïp nhaát, phuø hôïp nhaát cho vieäc tónh tu. Do vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng tìm nöõa, chæ voâ ích maø thoâi. Seõ khoâng coøn nôi naøo khaùc thích hôïp hôn nôi naøy, moät ñòa theá deã daøng quan saùt khaép nôi, cuõng laø choã deã kieám tìm vaät thöïc chi duïng haøng ngaøy. Toùm laïi, neáu muoán tieáp tuïc löu laïi ñaây luyeän coâng, Maïnh Ñaït Nhaân chæ coøn moãi hy voïng. Ñoù laø caàu mong hai nhaân vaät kia mau choùng rôøi ñi, ñöøng naán naù ôû ñaây, choïn nôi khaùc laøm nôi ñuøa giôõn bôõn côït. Vaø vôùi taâm traïng vöøa coù naøy, cuõng laø leõ thöôøng tình, Maïnh Ñaït Nhaân buoäc phaûi doõi maét nhìn chaêm chuù vaøo hai boùng nhaân aûnh ôû döôùi kia. Hai boùng nhaân aûnh vaãn nhö hoà ñieäp xuyeân hoa, chaïy ñi chaïy laïi giöõa truøng truøng nhöõng taûng ñaù. Maïnh Ñaït Nhaân cheùp mieäng, hai nhaân vaät ñoù coù thöøa thôøi gian ñeán vaäy sao, thöøa ñeán noãi khoâng bieát phaûi laøm gì ñaønh ñöa ñeán ñaây ñeå chôi troø röôït ñuoåi? Nguoànï: MAI HOA TRANG 222 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nhìn theâm moät luùc nöõa, Maïnh Ñaït Nhaân phaûi ngaám ngaàm thôû daøi, cöù ñaø naøy muoán hai nhaân vaät noï ngöøng vieäc ñuoåi nhau coù leõ phaûi coøn laâu. Vaø nhö vaäy, hai nhaân vaät noï chæ voâ tình phí phaïm thôøi gian ñang thaät söï caàn thieát cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Chaùn naûn, Maïnh Ñaït Nhaân nhaém maét laïi coá duøng ñònh löïc ñeå xua boû nhöõng hình aûnh vöøa thaáy ra khoûi taâm trí. Haõy xem nhö khoâng coù hoï ÔÛ ñaây, Maïnh Ñaït Nhaân töï nhuû nhö theá. Baèng bieän phaùp naøy, ñoâi luùc Maïnh Ñaït Nhaân ngôõ ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích. Tuy nhieân thænh thoaûng caûnh röôït ñuoåi laïi lôûn vôûn xuaát hieän trong taâm trí Maïnh Ñaït Nhaân, khieán maïch nghó cuûa Maïnh Ñaït Nhaân lieân quan ñeán nhöõng coâng phu thaát truyeàn phaûi giaùn ñoaïn. Cöù theá, hình aûnh cuûa nhöõng daáu veát voõ hoïc laâu laâu cuõng bò caûnh röôït ñuoåi xen vaøo laøm roái tung caû leân. Ñieàu naøy caøng laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân khoù chòu. Moät laàn hai laàn roài naêm baûy laàn, caøng veà sau caûnh röôït ñuoåi caøng laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân deã phaân taâm. Ñeán noãi, döôøng nhö coù moät laàn naøo doù, Maïnh Ñaït Nhaân do quaù phaân taâm ñaõ khieán cho hình aûnh cuûa nhöõng daáu veát voõ hoïc tuy ñaõ khaéc saâu trong taâm khaûm nhöng khoâng hieåu sao laïi nhoøe ñi vaø troän laãn vaøo nhau, khoâng coù daáu veát naøo hieän ra rieâng bieät so vôùi nhöõng daáu veát coøn laïi. Möùc ñoä khoù chòu taêng cao, Maïnh Ñaït Nhaân böïc töùc môû caû hai maét ra. Hai nhaân vaät noï vaãn röôït ñuoåi, cöù nhö hoï xem ñaây laø ñòa ñieåm khoâng ngöôøi, hoï muoán laøm gi tuøy hoï. Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng leân, phaûi nghó caùch ñuoåi hoï ñi neáu muoán tieáp tuïc löu laïi ñaây tham luyeän coâng phu. Tuy chöa nghó ñöôïc caùch naøo khaû thi nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn men theo trieàn nuùi, laån khuaát giöõa nhöõng khoái ñaù choàng chaát, tieán daàn xuoáng phía hai nhaân vaät ñang röôït ñuoåi giôõn côït. Caøng ñi xuoáng döôùi hình aûnh veà nhaân daïng hai nhaân vaät noï caøng roõ daàn trong muïc quang cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Hoï goàm moät nam moät nöõ. Vaäy laø ñuû lyù do ñeå giaûi thích taïi sao ñoâi nam nöõ naøy sau moät luùc laâu vaãn toû ra höùng thuù vôùi troø röôït ñuoåi. Moät troø chôi quaù cuõ kyõ so vôùi nhieàu ngöôøi nhöng vaãn laø môùi meõ ñoái vôùi ñoâi nam thanh nöõ lòch ñang ñoä tuoåi huyeát khí phöông cöông. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng ñang ñoä tuoåi naøy, ñöøng laøm maát nhaõ höùng cuûa hoï, Maïnh Ñaït Nhaân nghó nhö theá vaø döøng laïi. Chôït Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ra khoâng phaûi nam nhaân röôït ñuoåi nöõ nhaân nhö leõ thöôøng phaûi vaäy. Maø laø nöõa ñuoåi nam, moät ñieàu hieám thaáy neáu khoâng muoán noùi laø kyø laï. Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh tìm caùch xuoáng gaàn hôn. Nguoànï: MAI HOA TRANG 223 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) A! Ñoâi nam nöõ ñaõ cao nieân, khoâng phaûi ñoä tuoåi ñöông xuaân nhö Maïnh Ñaït Nhaân töøng nghó. Vaäy laø cuoäc röôït ñuoåi ñaõ mang yù nghóa khaùc, khoâng coøn laø ñuøa giôõn nöõa. Khoaûng caùch vaãn coøn xa, ngoaøi naêm möôi tröôïng ñaâu phaûi ít, khieán Maïnh Ñaït Nhaân neáu muoán nhìn roõ dieän maïo cuûa caû hai phaûi tieán xuoáng theâm nöõa. Khoaûng caùch thu ngaén daàn, caøng luùc caøng cho Maïnh Ñaït Nhaân coù moät nhaän ñònh: cuoäc röôït ñuoåi daàn bieán thaønh truy ñuoåi. Nöõ nhaân truy ñuoåi nam nhaân. Nam nhaân taän löïc bình sinh, heát laùch qua laùch laïi, thì voøng tôùi voøng lui, tìm ñuû caùch ñeå thoaùt söï truy ñuoåi quaù raùo rieát cuûa nöõ nhaân. Ñeán luùc naøy thì Maïnh Ñaït Nhaân môùi nhìn roõ caùch thöùc di chuyeån cuûa caû hai. Neáu nam nhaân vöøa lôïi duïng ñòa hình vöøa nhôø coù thaân phaùp ñuû khinh linh ñeå baát ngôø coù nhöõng di chuyeån ngoaët ngoeïo laét leùo thì nöõ nhaân laïi yû tröôïng vaøo thaân phaùp vaø boä phaùp aûo dieäu ñeà coá ñoùn ñaàu hoaëc truy ñuoåi beùn goùt nam nhaân. Hoï laø hai cao thuû thöôïng thaëng. Maïnh Ñaït Nhaân gaät guø, tieán xuoáng gaàn hôn. Vaø khi ñaït khoaûng caùch ñuû gaàn, neáu dieän maïo cuûa nam nhaân ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân xa laï thì göông maët cuûa nöõ nhaân laïi quaù quen thuoäc, Maïnh Ñaït Nhaân chöõng laïi vôùi tieáng keâu thaàm: “Laø muï Coå Myõ Kyø? Muï ñaõ ñeán ñaây, lieäu nhöõng nhaân vaät thuoäc nhò vieän nhò cung khaùc coù xuaát hieän? Maø muï ñuoåi theo ai kìa? Laø ngöôøi cuûa caùc phaùi hay cuûa Thaàn Moân? Khoâng ñöôïc! Ngay baây giôø neáu ta hieän thaân coù khaùc naøo töï caùo tri ñeán moïi ngöôøi, raèng Maïnh Ñaït Nhaân ta ñang aån naùu ôû ñaây? Seõ laø baát trí neáu ta ñeå moïi ngöôøi phaùt hieän. Vaø haäu quaû seõ coù raát nhieàu ngöôøi vì nghó ta ñang giöõ bí kíp Vaïn Löu aét keùo caû ñeán. Toát nhaát, ta neân laùnh maët thì hôn.” Maïnh Ñaït Nhaân tìm choã laùnh maët thaät. Theá nhöng, leõ thöôøng tình laø nhö vaäy, tuy ñaõ laùnh maët vaø khoâng theå tieáp tuïc doõi nhìn cuoäc truy ñuoåi, nhöng vì muoán bieát muï Coå Myõ Kyø ñang truy ñuoåi ai neân Maïnh Ñaït Nhaân vaãn quan taâm. Khoâng nhìn thì nghe, Maïnh Ñaït Nhaân voâi vaän duïng bí thuaät Ñòa Thính cuûa Thaàn Moân. Thieân Nieân Haø Thuû OÂ vaäy laø coù dòp minh chöùng coâng naêng dieäu duïng cuûa loaïi döôïc vaät quyù hieám. Vaø hieän giôø, vôùi khoaûng caùch xaáp xæ ba möôi tröôïng, neáu tröôùc kia Maïnh Ñaït Nhaân caàn phaûi bieát roõ maïch chuyeän ñang dieãn ra môùi coù theå nghe loaùng thoaùng moät ñoâi lôøi ñoái thoaïi cuûa nhaân vaät naøo ñoù ôû khoaûng caùch ñoù, thì luùc naøy do noäi löïc Nguoànï: MAI HOA TRANG 224 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ñaõ taêng cao neân Maïnh Ñaït Nhaân vaãn deã daøng nghe, hieåu nhöõng gì hai nhaân vaät ñang truy ñuoåi kia phaùt thoaïi. Moät caâu noùi trong hôi thôû ñöùt quaõng vì meät cuûa muï Coå Myõ Kyø laøm Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng: – Ngöôøi cuûa nhò vieän nhò cung ñang raùo rieát truy luøng ngöôi, Toân Baèng. Ngöôi phaûi bieát thöùc thôøi chöù? Haõy toû roõ thaønh yù cuûa ngöôi ñoái vôùi ta nhö ta ñaõ noùi roõ thaønh yù. Ta vaø ngöôi seõ laø moät ñoâi haûo phu phuï, ngöôi thích nhö theá maø? Ta ñaõ trao thaân cho ngöôi, ñaâu phaûi ta khoâng muoán cuøng ngöôi trôû thaønh phu phuï? Chæ taïi ngöôi vaãn giöõ keõ vôùi ta, khoâng noùi heát nhöõng gì ngöôi ñang giöõ kín trong loøng cho ta bieát. Naøo, haõy ngoan ngoaõn theo ta veà Haéc Thaïch Ñaûo, chuùng ta seõ cuøng nhau trao ñoåi nhöõng bí maät. Thoâi naøo! Maïnh Ñaït Nhaân voäi len leùn ñöa maét nhìn ra. Thaät laï, sao muï Coå Myõ Kyø goïi ngöôøi coù dieän maïo xa laï kia laø Toân Baèng? Laø moät Toân Baèng naøo khaùc, ñaâu phaûi laø Toân Baèng töøng ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân xem laø ñaïi cöûu? Nhaân vaät noï khoâng phuû nhaän danh xöng Toân Baèng do muï Coå Myõ Kyø vöøa goïi. Y cöôøi khuøng khuïc: – Neáu ñaõ laø haûo phu theâ sao muï cöù naêm laàn baûy löôït doø hoûi chuyeän tö söï cuûa ta? Muï ñöøng nghó ta laø keû khôø daïi. Hai möôi naêm tröôùc, neáu ta coù toû yù thích muï thì ñoù laø do ta muoán khuaây khoûa ñoâi chuùt ñeå taïm queân ñi noãi phieàn muoän trong loøng. Phaûi chi luùc ñoù muï thöïc söï coi troïng ta, chòu truyeàn thuï moät ít voõ coâng cuûa muï cho ta thì baáy laâu nay ta ñaâu chòu caûnh voø voõ moät mình? Muï khoâng toát vôùi ta, muï ñaõ xem thöôøng ta. Vaäy thì luùc naøy muï ñöøng traùch sao ta vaãn giöõ keõ vôùi muï. Ha... ha... Muï Coå Myõ Kyø vaãn coá tìm caùch baét giöõ Toân Baèng: – Sao ngöôi khoâng töï traùch ngöôi, laïi quay ra traùch ta? Khoâng phaûi luùc ñoù ngöôi ôû beân ta nhöng vaãn cöù tô töôûng aû tieän nhaân thoái tha ñoù sao? Ñaõ vaäy, khi ta khuyeân ngöôi neân cuøng ta tham luyeän quyeån di hoïc do ta tình côø coù ñöôïc, ngöôi cöù naèng naëc baûo ñoù chæ laø vieäc laøm phí coâng. Roài laïi baûo ngöôi chöa coù caên cô voõ hoïc neân khoù theå tham luyeän. Kyø thöïc, ñoù chæ laø côù ñeå ngöôi boû ta laïi moät mình, tìm caùch baùm maõi theo aû tieän nhaân vaãn luoân xem ngöôi laø baøo huynh. Ñaâu phaûi ta khoâng coi troïng ngöôi? – Muï chôù laém lôøi nguïy bieän! Neáu thaät söï muï coi troïng ta thì ít naøo muï cuõng phaûi hieåu taâm nguyeän ta. Ñaèng naøy tuy muï hieåu nhöng muï laïi coá tình laøm ta tuyeät voïng. Sao muï khoâng löu maïng aû laïi, chí ít laø nöûa canh giôø cho ta taän höôûng? Coù phaûi muï ñaõ ghen? Vì ghen neân muï khoâng muoán ta gaàn guõi ai ngoaøi muï? Muï coù nhôù ta ñaõ baûo muï bao nhieâu laàn khoâng? Ta ñaõ baûo, raèng ta ñaõ töø yeâu chuyeån sang haän, raèng ta chæ muoán baùo haän aû ñaõ khoâng ñoaùi hoaøi ñeán ta, cam taâm boû ta ñeå nhaän lôøi laáy moät gaõ thö sinh baïc nhöôïc. Nguoànï: MAI HOA TRANG 225 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Sao muï khoâng cho ta coù dòp baùo haän? (Khuyeát Danh) – Toân Baèng! Ngöôi ñöøng töôûng ta khoâng bieát nhöõng haønh vi caàm thuù cuûa ngöôi. Ngöôi vaãn coù caùch baùo haän cuûa ngöôi. Ta noùi nhö theá coù ñuùng khoâng? – Muï bieát gì chöù? – Ha... ha...! Muoán ngöôøi khoâng bieát thì ñöøng laøm. Ta thaät khoâng ngôø ngöôi laïi coù ñôûm löôïc ñeå laøm ñieàu ñoù! – Ta ñaõ laøm gì naøo? – Ngöôi muoán ta noùi roõ? Ñöôïc, vaäy thì ta noùi, ngöôi ñöøng nghó ta laø ngöôøi ngaïi mieäng. Naøy nheù, ñaâu phaûi ngöôi chæ moät laàn laøm nhuïc ngöôøi ñaõ cheát? Ñoàng yù, ta vì cay cuù neân coù lôõ naëng tay vôùi aû. Nhöng ñaâu baèng ngöôi, ñoái vôùi ngöôøi ñaõ cheát nhö aû, ngöôi ñaâu chòu buoâng tha? Theá naøo, ngöôi coù muoán ta noùi roõ hôn khoâng? Ha... ha... – Sao muï bieát ta ñaõ... ñaõ cöôõng böùc aû luùc thi theå aû haõy coøn noùng aám? – Ngöôi khoâng ngôø phaûi khoâng? Yeân taâm ñi, may cho ngöôi laø ta khoâng chaân muïc sôû thò. Baèng khoâng, ta ñaõ vì tôûm lôïm quyeát khoâng cuøng ngöôi thaân caän. Coù ngöôøi nhìn thaáy vaø ngöôøi ñoù noùi cho ta bieát. – Coù ngöôøi nhìn thaáy ö? Ai? – Ha... ha...! Ngöôi sôï tin naøy truyeàn ra ngoaøi chôù gì? Vaäy thi deã thoâi! Tuy ngöôøi ñaõ cheát nhöng vaãn coù ta laø ngöôøi bieát chuyeän. Neáu ngöôi khoâng ngoan ngoaõn quay trôû laïi Haéc Thaïch Ñaûo cuøng ta, ñöøng traùch ta ñem chuyeän naøy noùi cho moïi ngöôøi bieát. Lôøi haêm doïa cuûa muï Coå Myõ Kyø laäp töùc kieán hieäu. Nhaân vaät cuõng coù tính danh laø Toân Baèng ñaønh döøng laïi. Y ñöa tay vuoát daøi theo maët, chuû yù laø lau nhöõng gioït moà hoâi ñaõ xuaát hieän quaù nhieàu sau moät luùc laâu chi tri cuoäc röôït ñuoåi. Vaø y naøi næ muï Coå Myõ Kyø: – Ta bieát muï seõ khoâng ñeå loä chuyeän naøy ra. Nhöng ta seõ yeân taâm hôn neáu muï cho ta bieát ai ñaõ nhìn thaáy haønh vi... haønh vi toài teä cuûa ta? Muï Coå Myõ Kyø ñaéc yù: – Vì ngöôi ñaõ caên daën ta phaûi nheï tay neân thaät khoâng may, tröôïng phu cuûa aû luùc ñoù vaãn coøn soáng. Chính gaõ ñaõ nhìn thaáy. Sau ñoù, nhôø baát ngôø quay laïi, ta nghe gaõ gaøo khoùc beân thi theå phu nhaân gaõ, vaäy laø ta bieát roõ chuyeän gì ñaõ xaûy ra. – Vaø muï ñaõ haï thuû gaõ? Muï laéc ñaàu: – Khoâng phaûi ta! Maø laø moät nhaân vaät che kín dieän maïo. Chính nhaân vaät naøy sau khi haï thuû ñaõ moø tìm vaät gì ñoù trong ngöôøi gaõ. Nhaân vaät noï söûng soát, laïi duøng oáng tay aùo lau thaät kyõ dieän maïo: Nguoànï: MAI HOA TRANG 226 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vaäy thì ñuùng roài! Ñích thò ñaõ kòp laáy ñi quyeån coå thö tröôùc ta. Maïnh Ñaït Nhaân thaäp phaàn baøng hoaøng. Neáu hai chöõ coå thì laø chöa ñuû lyù do cho Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng thì sau hai löôït lau maët cuûa nhaân vaät kia, laàn sau kyõ hôn laàn tröôùc, moät dieän maïo cöïc kyø quen thuoäc lieàn hieän ngay trong maét Maïnh Ñaït Nhaân. Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng baät daäy töø choã naáp, mieäng keâu leân thaät to: – Laõo... thaät voâ sæ! Uoång cho ta bao naêm daøi vaãn goïi laõo laø ñaïi cöûu! Nhaân vaät coù teân laø Toân Baèng, vôùi dieän maïo thaät söï cuûa moät Toân Baèng maø Maïnh Ñaït Nhaân töøng bieát cuõng toû ra söûng soát: – Maïnh Ñaït Nhaân! Ngöôi vaãn chöa cheát? Rieâng muï Coå Myõ Kyø boãng cöôøi saèng saëc. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 227 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c