Xem mẫu

  1. TiÓu Lý phi ®ao 350 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi THỨ HAI MƯƠI LĂM Ph¬i trÇn téi ¸c ®Ìn. T rong tiÓu ®×nh bµy s¾n mét bµn cê. B¸ HiÓu Sinh nh÷ng tiÕng khâ nhÑ Êy lón phón r¬i xuèng nh− hoa Chë kh¸ch nöa ®ªm kh«ng thÊy ®Õn Buån khuya Êm l¹nh në hoa ®Òn C¶nh t−îng qu¶ lµ nhµn nh·, qu¶ lµ tiªu sµi nh−ng kh«ng khÝ nh− ngôm ®Çy mïi chÕt chãc, khu«n mÆt ng−êi nµo còng trÇm trÇm nÆng nÒ. T©m Hå, T©m Chóc, T©m §¨ng, T©m Gi¸m còng ®Òu cã mÆt t¹i ®©y. TiÓu Phi n»m cong queo díi ch©n cét trßn trong tiÓu ®×nh, kh«ng cßn søc ®Ó ngÈng ®Çu lªn n÷a. §«i mµy b¹c vÉn mét mùc cau l¹i, T©m Hå ®¹i s− tia m¾t vÉn kh«ng rêi khái chç TiÓu Phi ®ang n»m, «ng hái: - C¸c ng−¬i nh¾m Lý TÇm Hoan cã ra hay kh«ng? B¸ HiÓu Sinh c−êi c−êi: - NhÊt ®Þnh lµ ph¶i ra. T©m Hå cã vÎ hoµi nghi. - Thø h¹ng ng−êi nµy ch¼ng lÏ còng d¸m v× b¹n mµ hy sinh µ? B¸ HiÓu Sinh c−êi nheo ®u«i m¾t: - §ã gäi lµ " c¸i ®¹o cña kÎ c−íp ". T©m Hå ®¹i s− thë dµi lÈm bÈm: - ChØ mong ®−îc nh− thÕ. C©u nãi cña ång vôt ®øng ngang y nh− lµ bÞ ®«ng cøng gi÷a c¬n giã tuyÕt. Vi ®«i m¾t «ng võa nh×n thÊy T©m Thô... T©m Thô ®i ra chØ cã mét m×nh vµ chËm r·i tiÕn th¼ng vµo s©n. T©m Hå ®¹i s− ®Çu tiªn tiÕn ®Õn nghinh ®ãn; - S− ®Ö nh− th−êng chø? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  2. TiÓu Lý phi ®ao 351 Nguyªn t¸c : Cæ Long Qu¶ kh«ng hæ lµ bùc cao t¨ng ch−ëng qu¶n c¶ toµn thÓ m«n ®å ThiÕu L©m, võa gÆp l¹i mÆt ng−êi s− ®Ö, c©u hái ®Çu tiªn trªn m«i cña vÞ cao t¨ng chÝnh lµ søc kháe cña T©m Thô. T©m Thô c¶m ®éng ch¾p tay - §a t¹ lßng lo l¾ng cña s− huynh, ®Ö tö may m¾n tho¸t khái vËn kiÕp nµy. T©m Gi¸m còng véi b−íc tíi hái lín; - Cßn Lý TÇm Hoan ®©u? T©m Thô döng d−ng: - H¾n lÊy kinh ®i råi. T©m Gi¸m dùng mµy; - LÊy kinh? Mµ lÊy kinh g×? T©m Thô ®¸p: - Kinh bÞ mÊt trém trong Tµng Kinh C¸c. Khãe m«i cña T©m Gi¸m h¬i giËt giËt, h¾n c−êi l¹nh; - KÎ trém kinh qu¶ nhiªn lµ h¾n. ThÕ sao s− huynh l¹i ®Ó h¾n tù do tho¸t ®i? T©m Thô nhÕch mÐp; - ChØ v× kÎ trém kinh kh«ng ph¶i lµ h¾n. Tia m¾t vôt b¾n th¼ng vµo mÆt T©m Gi¸m, T©m Thô g»n tõng tiÕng mét; - KÎ trém kinh còng chÝnh lµ hung thñ ®· m−u h¹i nhÞ s− huynh. V× nhÞ s− huynh ®· kh¸m ph¸ ®−îc bÝ mËt cña h¾n nªn h¾n chØ cßn c¸ch giÕt chÕt nhÞ s− huynh ®Ó bÞp miÖng nh−ng h¼n c¸i tªn s¸t nh©n ®ã kh«ng ph¶i lµ Lý TÇm Hoan. T©m Gi¸m m¾t kh«ng ®æi s¾c: - Kh«ng ph¶i Lý TÇm Hoan th× lµ ai? ¸nh m¾t T©m Thô ngêi lªn nh− ®iÖn l¹nh: - Lµ ng−¬i. Vµnh m«i T©m Gi¸m giËt giËt mét lóc, s¾c mÆt cµng nÆng trÇm xuèng: - Ngò s− huynh do ®©u nãi lªn nh÷ng lêi nh− thÕ, tiÓu ®Ö thËt ch¼ng hiÓu næi. T©m Thô c−êi l¹nh: - Ng−¬i kh«ng biÕt th× cßn ai biÕt ®©y? T©m Gi¸m quay sang T©m Hå, cung kÝnh cói ®Çu: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  3. TiÓu Lý phi ®ao 352 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ChuyÖn nµy xin nhê vµo sù ph¸n ®o¸n cña ®¹i s− huynh, ®Ö tö kh«ng cßn biÕt ph¶i nãi g× n÷a. T©m Chóc, T©m §¨ng, B¸ HiÓu Sinh sím ®Òu rung ®éng biÕn s¾c. T©m Hå ®¹i s− còng kh«ng khái hoang mang cau mÆt: - NhÞ s− ®Ö râ rµng bÞ ph¶i ®éc tÝnh cña Lý TÇm Hoan , t¹i sao ngò s− ®Ö l¹i bµo ch÷a cho h¾n? B¸ HiÓu Sinh nhÕch m«i chËm r·i: - NÕu nh− t¹i h¹ nhí kh«ng nhÇm th× T©m Thô s− huynh vµ Lý TÇm Hoan h×nh nh− lµ ®ång khoa T©n SÜ. T©m Gi¸m l¹nh lïng tiÕp nèt: - Ngò s− huynh h×nh nh− còng tróng ®éc cña Lý TÇm Hoan råi. T©m Thô ch¼ng buån ngã ®Õn T©m Gi¸m, cÊt lêi: - §éc d−îc lµm nhÞ s− huynh thËt sù trÝ m¹ng kh«ng ph¶i lµ " Ngò §éc Thuû Tinh " cña Cùc L¹c §ång Tö... T©m Gi¸m hái vÆn: - S− huynh lµm sao biÕt ®−îc? T©m Thô c−êi nh¹t: - Ng−¬i t−ëng r»ng viÖc cña ng−¬i lµm ng−êi hay quØ ch¼ng biÕt µ? Ng−¬i ®õng quªn r»ng nhÞ s− huynh tr−íc khi khi chÕt cßn ®Ó l¹i vËt nµy ®©y. LiÒn theo c©u nãi T©m Thô më banh bµn tay ra, trªn tay «ng ®óng lµ quyÓn sæ ghi môc lôc kinh cña T©m Mi ®¹i s−. T©m Hå ®¹i s− nhÝu mµy hái: - VËt g× thÕ? T©m Thô ®¸p: - NhÞ s− huynh tr−íc khi dêi chïa, ®· ph¸t hiÖn ®−îc tªn ph¶n ®å trém kinh, chØ v× nhÞ s− huynh vèn lßng nh©n hËu, tr−íc khi t×m ®−îc b»ng chøng thËt sù, kh«ng muãon ph¬i lé tªn hä cña cña kÎ ph¶n ®å mµ chØ ®em tªn hä cña h¾n ghi lªn quyÓn môc lôc nµy ®Ò phßng v¹n nhÊt ng−oõi cã ®iÒu bÊt tr¾c còng cßn l−u l¹i chøng cø. T©m Hå ®¹i s− róng ®éng: - Cã thËt nh− thÕ sao? T©m Gi¸m c−íp lêi; Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  4. TiÓu Lý phi ®ao 353 Nguyªn t¸c : Cæ Long - NÕu trªn quyÓn sæ ®ã cã tªn hä cña ®Ö tö, ®Ö tö s½n lßng... T©m Thô chËn ngang: - Ng−¬i s½n lßng thÕ nµo... tuy ng−¬i ®· kh«n quØ xÐ ®i trang cuèi cïng nh−ng lµm sao biÕt ®−îc nhÞ s− huynh cßn ghi tªn n¬i trang kh¸c? T©m Gi¸m giËt nÈy m×nh nh−ng liÒn ®ã phôc xuèng ngay d−íi ch©n T©m Hå ®¹i s− giäng nghÑn ngµo: - Ngò s− huynh ®· cÊu kÕt víi ng−êi ngoµi khiÕn ®Ö tö ph¶i hµm oan kh«ng röa ®−îc, xin s− huynh minh gi¸m xÐt suy. T©m Hå cau mÆt trÇm ng©m khã xö, ¸nh m¾t quay sang B¸ HiÓu Sinh nh− hái ý. B¸ HiÓu Sinh ®»ng h¾ng cÊt lêi: - Trªn giÊy tr¾ng tuy r»ng ch÷ ®en nh−ng ch÷ th× ai còng cã thÓ viÕt lªn ®−îc c¶. T©m Gi¸m nh− ®−îc më ý liÒn nãi theo: - Ph¶i l¾m, trªn quyÓn sæ môc lôc kinh cña nhÞ s− huynh kia, tuy r»ng viÕt tªn cña ®Ö tö nh−ng vÞ tÊt lµ chÝnh tay cña nhÞ s− huynh viÕt lªn. B¸ HiÓu Sinh l¹nh lïng tiÕp nèi: - Theo t¹i h¹ biÕt th× Lý TiÓu th¸m hoa v¨n vâ song toµn, ch÷ tèt v¨n hay nh−ng v¨n bót H¸n, T«, Nhan, LiÕu hay Lan, §×nh, Nguþ, Bµi ¾t h¼n ®Òu cã dông c«ng tËp tµnh qua. T©m Gi¸m phô häa ngay: - §óng thÕ, nÕu nh− h¾n muèn nh¸i theo bót tÝch mét ai lµ mét chuyÖn hÕt søc dÔ dµng. T©m Hå ®¹i s− s¾c mÆt thjªm r¾n l¹i, tia m¾t nghiªm nghÞ chiÕu ngay T©m Thô: - Ngò s− ®Ö b×nh th−êng rÊt thËn träng t¹i sao lÇn nµy l¹i hå ®å nh− thÕ? T©m Thô kh«ng chót ®æi s¾c: - NÕu s− huynh nhËn thÊy chøng cí nµy ch−a ®ñ, cßn cã mét chøng cí thø hai. T©m Hå khÏ nhÝu mµy: - S− ®Ö cø nãi. T©m Thô tho¸ng liÕc sang T©m Gi¸m: - QuyÓn §¹t Ma DÞch Ch©n Kinh vèn dÊu trong phßng nhÞ s− huynh còng bÞ mÊt ®i råi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  5. TiÓu Lý phi ®ao 354 Nguyªn t¸c : Cæ Long - A! T©m Hå ®¹i s− kh«ng d»n ®−îc miÖng kªu lªn. T©m Thô chËm r·i nãi tiÕp: - Lý th¸m hoa ®o¸n ch¾c lµ quyÓn kinh ®ã ch−a cã thÓ ®−a ®i kÞp, nhÊt ®Þnh lµ cßn dÊu ë trong phßng cña T©m Gi¸m cho nªn ®Ö tö ®· ngÇm ph¸i NhÊt TrÇn vµ NhÊt Duyªn, hai trùc nhËt ®Ö tö theo dâi y vµ lÊy cuèn kinh " tang vËt " ®i råi. T©m Gi¸m chît nh¶y dùng lªn la to: - §¹i s− huynh ®õng nghe lêi y, râ rµng hä muèn vu v¹ cho ®Ö tö. Võa la T©m Gi¸m võa x«ng ra khái viÖn. T©m Hå nhÝu chÆt ®«i mµy, phÊt nhÑ tay ¸o lao theo nh−ng kh«ng ph¶i ®Ó chÆn ®−êng mµ chØ b¸m s¸t phÝa sau h¾n. ChØ mÊy c¸i nhón ch©n, T©m Gi¸m ®· lao th¼ng vµo tgiÒn phßng cña m×nh. Qu¶ nhiªn cöa thiÒn phong ®−îc më toang. T©m Gi¸m lao ®Õn bªn chiÕc r−¬ng c©y, dïng ch−ëng chÎ ®«i chiÕc riªng ra, bªn trong cßn cã mét ng¨n nhá bÝ mËt n÷a. QuyÓn DÞch Ch©n Kinh qu¶ nhiªn vÉn cßn n»m yªn trong ®ã. T©m Gi¸m hÇm hÇm lªn tiÕng: - QuyÓn kinh nµy vèn ë trong phßng cña nhÞ s− huynh, hä cã ý ®Ó n¬i ®©y lµ ®Ó phao vu cho ®Ö tö nh−ng c¸ch vu häa cho ng−êi nµy mÊy n¨m tr−íc ®· cã ng−êi dïng ®Õn råi, ®¹i s− huynh ®Çu ãc s¸ng suèt nh− thÇn dÔ ®©u bÞ lõa v× thñ ®o¹n mê ¸m cña c¸c ng−êi ®−îc? Chê cho h¾n nãi hÕt, T©m Hå ®¹i s− nghiªm l¹nh cÊt lêi: http://hello.to/kimdung - Cho dï hä vu v¹ ng−¬i nh−ng t¹i sao ng−¬i biÕt râ lµ hä ®em bé kinh dÊu ngay trong ng¨n kÝn cu¶ chiÕc r−¬ng c©y nµy, t¹i sao ng−¬i kh«ng t×m nã ë n¬i kh¸c? T©m Gi¸m nghÑn lßng lµm thinh, må h«i tr¸n t−¬m ra nh− suèi. T©m Thô thë phµo mét c¸i: http://come.to/kimdung - Lý th¸m hoa ®· tÝnh rÊt ®óng! ChØ cã dïng c¸ch ®ã míi cã thÓ khiÕn cho h¾n tù khai ra. Mét giäng c−êi trÇm Êm chît vang lªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  6. TiÓu Lý phi ®ao 355 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Nh−ng c¸ch ®ã cña t«i thËt ra còng hÕt søc m¹o hiÓm v× nÕu nh− h¾n kh«ng bÞ m¾c lõa th× khã ai cã thÓ lµm cho h¾n tù cung khai. Lång theo tiÕng c−êi, Lý TÇm Hoan th− th¸i b−íc ra. T©m Hå ®¹i s− nhÌ nhÑ thë dµi vµ ch¸p tay v¸i chµo thËt trang träng, s¾c mÆt lÉn pha ®«i nÐt ngì ngµng. Lý TÇm Hoan mØm c−êi vßng tay ®¸p lÔ. Qua c¸i v¸i tr¶ cña ®«i bªn ®· nãi lªn tÊt c¶ t©m tr¹ng cña hai ng−êi, hä kh«ng cÇn ph¶i thèt lªn nh÷ng lêi ®Èy ®−a phï phiÕm còng ch¼ng cÇn nãi lªn mét sù thËt phò phµng. T©m Gi¸m tõng b−íc th¸o lui nh−ng T©m §¨ng vµ T©m Chóc ®· chÑn h¼n lèi ®i, s¾c mÆy hai ng−êi ®Òu nÆng nÒ kh¸c th−êng, sõng s÷ng ®øng yªn nh− hai hßn s¬n nh¹c. T©m Hå ®¹i s− trÇm trÇm cÊt tiÕng: - §¬n Cøu, ThiÕu L©m tù ®·i ng−¬i ch¼ng b¹c, t¹i sao ng−¬i ®i lµm nh÷ng viÖc nh− thÕ? §¬n Cøu chÝnh lµ tùc danh cña T©m Gi¸m, vÞ ch−ëng m«n ThiÕu l©m ®· gäi h¾n b»ng tªn tôc nh− thÕ b»ng nh− ®· trôc xuÊt y ra khái t−êng m«n, kh«ng cßn nh×n nhËn lµ ThiÕu l©m ®Ö tö n÷a. Må h«i l¹nh cµng th¸o −ít kh¾p ng−êi, §¬n Cøu run run vai: - §Ö tö, ®Ö tö ®· biÕt lçi m×nh. Vµ h¾n phôc ngay xuèng ®Êt, tr−íc mÆt T©m Hå ®¹i s−. - Nh−ng thËt ra ®Ö tö v× bÞ ng−êi ta c¸m dç vµ sai khiÕn nªn nhÊt thêi kÐm suy xÐt míi lµm x»ng nh− thÕ. T©m Hå ®¹i s− d»n giäng: - Ai sai khiÕn, ai c¸m dç ng−¬i? B¸ HiÓu Sinh vôt nãi: - C¸i ng−êi sai khiÕn y t¹i h¹ cã thÓ ®o¸n ®−îc mét vµi... T©m Hå ®¹i s− quay mÆt l¹i: - Xin tiªn sinh chØ gi¸o. B¸ HiÓu Sinh h−íng mÆt vÒ phÝa tr−íc c−êi g»n: - H¾n ®Êy. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  7. TiÓu Lý phi ®ao 356 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mäi ng−êi cïng róng ®éng, ¸nh m¾t tù nhiªn cïng xo¸y theo tia nh×n cña B¸ HiÓu Sinh nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng thÊy mét ai, chØ cã tiÕng l¸ tróc x¹c xµo bªn ngoµi song can, giã mçi lóc thªm m¹nh. Vµ khi quay ®Çu trë l¹i, mÆt T©m Hå ®¹i s− vôt ®æi s¾c. bµn tay cña B¸ HiÓu Sinh ®· Ên vµo hËu t©m «ng, n¨m ngãn tay nh− n¨m chiÕc d×u s¾t phong táa cïng mét lóc B×nh Phong, Thiªn Giao, Phñ Ph©n, Ph¸ch Hé, bèn n¬i träng huyÖt. T©m Hå ®¹i s− vïng biÕn s¾c h·i hïng: - Th× ra kÎ chñ sù cho y chÝnh lµ ng−¬i. B¸ HiÓu Sinh nhÕch vµnh m«i: http://come.to/kimdung - T¹i h¹ ch¼ng qua muèn m−în kinh t¹ng cña quÝ tù xem s¬ vËy mµ, ai ngê quÝ vÞ l¹i hÑp hßi nh− thÕ? T©m Hå ®¹i s− thë dµi s−ên s−ît: - Ta cïng thÝ chñ giao t×nh mÊy m−¬i n¨m trêi, kh«ng ngê thÝ chñ ®èi ®· víi ta nh− thÕ. B¸ HiÓu Sinh còng thë dµi theo: - Vèn ra t¹i h¹ kh«ng muèn ®èi ®·i víi ®¹i s− nh− thÕ, chØ v× §¬n Cøu muèn kÐo t¹i h¹ xuèng s×nh theo h¾n nÕu nh− t¹i h¹ kh«ng ra tay cøu h¾n ®©u cã dÓ yªn cho t¹i h¹? T©m Hå ®¹i s− ¸nh m¾t vôt lãe ngêi tinh quang: - ChØ tiÕc lµ kh«ng ai cøu ®−îc h¾n. §¬n Cøu ®ang quú d−íi ®Êt bçng bËt dËy nh− chiÕc lß xo, bµn tay xít gän lÊy quyÓn DÞch Ch©n Kinh, nhÕch m«i c−êi ®anh ¸c: - Ph¶i l¾m, kh«ng ai cøu ®−îc ta c¶, chØ riªng mét m×nh ng−¬i míi cøu ®−îc ta th«i. B©y giê ta buéc ng−¬i ph¶i ®−a chóng ta xuèng nói. Vµ ¸nh m¾t xo¸y nhanh kh¾p ®Ö tö ThiÕu L©m mét vßng, §¬n Cøu bu«ng giäng c−êi ®e do¹: - NÕu c¸c ng−¬i muèn cho vÞ ch−ëng m«n cña m×nh cßn sèng, tèt h¬n hÕt lµ ®õng ai ®éng väng. T©m Thô vµ c¸c cao thñ ThiÕu L©m tuy giËn ®Õn run ng−êi nh−ng tr−íc c¸i thÕ " liÖng chuét sî bÓ ®æ ", ai nÊy ®µnh tr¬ m¾t ®øng ngã. T©m Hå ®¹i s− giËn d÷ qu¸t lªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  8. TiÓu Lý phi ®ao 357 Nguyªn t¸c : Cæ Long - NÕu c¸c ng−¬i biÕt uy danh cña ThiÕu L©m lµ träng th× ®õng kÓ g× ®Õn sinh m¹ng cña bæn täa, mau ra tay tãm lÊy tªn ph¶n ®å ngay. B¸ HiÓu Sinh nhÕch mÐp c−êi nham hiÓm: - BÊt luËn lµ ®¹i s− la hÐt thÕ nµo, bän hä còng kh«ng thÓ ®em sinh m¹ng cña ®¹i s− ra lµm trß ch¬i ®−îc. V× sinh m¹ng cña mét vÞ ThiÕu L©m ch−ëng m«n cßn ®¸ng gi¸ h¬n ngµn sinh m¹ng cña kÎ kh¸c. TiÕng " kh¸c "võa thèt ra khái cöa miÖng, mét tiÕng " A" ®au ®ín tho¸t liÒn theo, nô c−êi trªn khu«n mÆt B¸ HiÓu Sinh vôt s−îng t¾t. Mét ¸nh thÐp chíp lªn thËt lÑ, mòi TiÓu Lý Phi §ao cña Lý TÇm Hoan ®· tho¸t khái bµn tay ghim ®óng vµo yÕt hÇu cña l·o. *** Kh«ng mét ai kÞp nh×n thÊy Lý TÇm Hoan xuÊt thñ b»ng c¸ch nµo. B¸ HiÓu Sinh v÷ng tin ë th©n h×nh T©m Hå ®¹i s− lµm tÊm bia ®ì ®¹n cho m×nh vµ yÕt hÇu cña l·o n»m s¸t víi yÕt hÇu cña vÞ chowngr m«n ThiÕu L©m. L·o ®· cÈn thËn gi÷ cho cÇn cæ m×nh chØ lã ra ph©n nöa sau g¸y cña T©m Hå ®¹i s− vµ bÊt cø lóc nµo, l·o còng dÔ dµng thôt ®Çu vµo nóp ë sau l−ng tÊm bia ng−êi Êy, hÕt søc an toµn. tÊt nhiªn trong t×nh thÕ Êy, kh«ng mét kÎ nµo d¸m ra tay. Nh−ng ¸nh ®ao ®· chíp lªn, chíp nhanh h¬n c¶ l»n ®iÖn chíp vµ mòi thÇn ®ao cña hä Lý ®· ghim thËt ®óng ngay gi÷a yÕt hÇu l·o. T©m Thô, T©m Chóc vµ T©m §¨ng lËp tøc xæ tíi v©y quanh T©m Hå hé vÖ. §«i m¾t cña B¸ HiÓu Sinh lé h¼n ra ngoµi trõng trõng nh×n lÊy Lý TÇm Hoan, tõng sí thÞt trªn da mÆt cuén vång lªn víi tÊt c¶ nÐt kinh hoµng hoµi nghi vµ kh«ng tin t−ëng. Cho ®Õn chÕt l·o vÉn kh«ng lµm sao tin r»ng, mòi ®ao cña Lý TÇm Hoan cã thÓ bay lót vµo yÕt hÇu l·o. Vµnh m«i vÉn cø mÊp m¸y víi nh÷ng tiÕng »ng Æc trong cæ häng. Tuy kh«ng thÓ nãi thµnh lêi, nh−ng qua vµnh m«i, qua s¾c mÆt ®ã, Lý TÇm Hoan ®· ®o¸n ®−îc l·o ®Þnh nãi m×nh r»ng: - Ta lÇm... ta ®· lÇm... Mµ qu¶ thËt nh− vËy. B¸ HiÓu Sinh, con ng−êi ®−îc c¶ thiªn h¹ mÖnh danh " c¸i chi còng biÕt, c¸i chi còng rµnh ", nh−ng cuèi cïng l·o ®· nhÇm mét ®iÒu: phi ®ao cña hä Lý cßn nhanh h¬n c¶ trong ý t−ëng cña l·o rÊt nhiÒu. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  9. TiÓu Lý phi ®ao 358 Nguyªn t¸c : Cæ Long *** B¸ HiÓu Sinh tõ tõ ng· gôc xuèng ®Êt, Lý TÇm Hoan ®−a m¾t nh×n lªn x¸c l·o, thë dµi lÈm bÈm: - B¸ HiÓu Sinh so¹n nªn bé " Binh khÝ phæ " b×nh phÈm tÊt c¶ vò khÝ trong thiªn h¹, cã thÓ x−ng lµ bËc tri gi¶ cña vâ l©m, kh«ng ngê cuèi cïng l¹i chÕt v× mãn vò khÝ mµ m×nh ®· b×nh phÈm. T©m Hå ®¹i s− lÇn n÷a chÊp tay v¸i thËt s©u, nÐt mÆt ngì ngµng: - L·o t¨ng còng ®· nhÇm. Nh−ng «ng vôt biÕn s¾c kªu lªn: - Cßn bé kinh ®©u råi? §¬n Cøu ®· thõa trong mét gi©y hçn lo¹n ®ã th¸o tuèt ra ngoµi. Lµ mét con ng−êi xuÊt th©n tõ trong tµ ®¹o vµ khi ®Çu nhËp vµo ThiÕu L©m nghiÔm nhiªn ®−îc liÖt vµo hµng " ThÊt ®¹i cao thñ cña ThiÕu L©m ", mét con ng−êi nh− thÕ tÊt nhiªn lµ kh«ng bao giê ®Ó lÇm lÉn bÊt cø mét c¬ héi nµo, ch¼ng nh÷ng ph¶n øng cña y thËt nhanh vµ th©n ph¸p còng rÊt nhanh, chØ cÇn hai lÇn nhón ch©n lÊy ®µ, ng−êi y ®· l−ít khái viÖn. §¸m ThiÕu L©m m«n h¹ bªn ngoµi vÉn ch−a hiÓu râ néi t×nh nªn dï thÊy y còng tuyÖt ch¼ng d¸m trë ng¨n, huèng hå n¬i phßng èc cña ch− vÞ thñ täa ®¹i s−, m«n h¹ cÊp d−íi kh«ng ®−îc tuú tiÖn x«ng pha, chóng lµm sao ngê ®−îc mét biÕn cè träng ®¹i võa x¶y ra trong bæn ph¸i. Khi §¬n Cøu tho¸t ra tíi tßa tiÓu ®×nh còng võa lóc TiÓu Phi ®ang chèng chái lãp ngãp bß dËy. Tuy thñ ph¸p ®iÓm huyÖt cña B¸ NhiÔu Sanh vµ §¬n Cøu rÊt nÆng tay nh−ng cã tr−êng hîp vÉn mÊt ®i hiÖu n¨ng t¸c dông. Võa nh×n thÊy TiÓu Phi, ¸nh m¾t cña §¬n Cøu vôt ngêi lªn s¸t khÝ, bao nhiªu t©m t×nh o¸n ®éc nh− ®−îc dÞp trót ra vµo ng−êi TiÓu Phi vµ y nh− qu¶ bãng ®−îc n¶y ®µ, §¬n Cøu vÌo ng−êi tíi... TiÓu Phi ®· bÞ hai ng−êi hµnh h¹ ®Õn gÇn nh− chØ cßn thoi thãp, cßn h¬i søc ®©u mµ ®Ó chèng tr¶ trong hiÖn t×nh. Muèn giÕt mét con ng−êi nh− thÕ ®èi víi §¬n Cøu thËt lµ qu¸ dÔ, dÔ h¬n lµ mét c¸i nhÊc ch©n bóng chÕt mét con mÌo. Ch©n võa ch¹m ®Êt, §¬n Cøu ®· lÇm l× tèng ra mét ngän thÇn quyÒn, thÕ m¹nh h¬n c¶ s¾t thÐp. ThÇn quyÒn ThiÕu L©m ®· vang danh thiªn h¹, huèng hå §¬n Cøu ®· h¬n m−êi n¨m ®Çu nhËp t¹i ThiÕu ThÊt S¬n, c«ng phu khæ luyÖn h¼n nhiªn ph¶i hÕt søc Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  10. TiÓu Lý phi ®ao 359 Nguyªn t¸c : Cæ Long kinh hån.Huèng chi ngän quyÒn tung ra víi tÊt c¶ thÇn khÝ ®ñ ®Çy, víi tÊt c¶ o¸n hên chÊt chøa, muèn kÕt liÔu sinh m¹ng TiÓu Phi chØ nh− lÊy vËt trong tói. §¬n Cøu ®· tÝnh kü thêi gian: giÕt chÕt xong TiÓu Phi vÉn cßn d− kÞp tho¸t xuèng khái nói. BÊt thÇn khi ngän quyÒn võa nh¶ ra k×nh, bµn tay cña TiÓu Phi còng vôt chíp lªn. C¸nh tay cña TiÓu Phi dï ph¸t ra sau nh−ng vÉn lu«n lµ ®Õn tr−íc, dï bÊt cø mét ®Þch thñ nµo. §¬n Cøu chît nghe yÕt hÇu m×nh l¹nh ng¾t, trong c¸i l¹nh Êy lÉn c¶m gi¸c nhøc ®au, h¬i thë vôt nghÑn ngang y nh− lµ mét bµn tay ma chÑn lÊy. Tõng thí thÞt trªn da mÆt h¾n còng næi vång lªn cïng víi tÊt c¶ nÐt kinh hoµng vµ kh«ng tin næi. H¾n biÕt l¾m, biÕt lµ g· thiÕu niªn tr−íc m¾t xuÊt thñ næi tiÕng lµ rÊt nhanh. Nh−ng g· ®· dïng vËt chi ®©m vµo yÕt hÇu m×nh, c¸i th¾c m¾c Êy §¬n Cøu sÏ «m m·i d−íi lßng ®Êt kh«ng lµm sao hiÓu næi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com