Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Chánh Tài

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 100 | FileSize: 1.14 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Chánh Tài. Đề tài đã phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Chánh Tài; đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ phía người được đào tạo của công ty; đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của công ty.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-thuc-trang-va-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-dao-tao-t1kauq.html

Nội dung


uế

Qua 4 năm được học tập và rèn luyện trong ngôi

tế
H

trường Đại học Kinh tế Huế, em xin chân thành cảm ơn

tất cả các quư Thầy, Cô đă giảng dạy, truyền đạt cho

h

em những kiến thức thật bổ ích và những kỹ năng cần

in

thiết để sau này em có thể tự tin bước vào đời, trở

cK

t hành c ông dân c ó í c h c ho x ă hội .

Đ ể c ó t h ể ho à n t h à n h tố t k h ó a l u ậ n n ày , em x i n

họ

g ử i l ời c ả m ơ n c h â n t h à n h đ ến T h S . N g uy ễ n T hị D i ệ u

Đ
ại

L i n h, n g ư ời đă đ ị n h h ư ớ n g v à g i ú p đ ỡ c h o em r ấ t
n h i ề u t r on g q u á t r ́ n h th ự c h i ện b ài k h ó a l u ậ n c ủ a

ng

ḿ nh.

ườ

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Anh, Chị và

Tr

Ban lănh đạo trong công ty TNHH Chánh Tài đă hết
ḷ ng giúp đỡ và chỉ bảo tận t́ nh cho em trong suốt quá
tŕ nh thực tập tại công ty TNHH Chánh Tài, tạo cho em

i

cơ hội được học hỏi những kiến thức thực tế rất quư
báu.

uế

Cuối cùng, em kính chúc các quư Thầy, Cô dồi dào
sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quư. Đồng

tế
H

kính chúc các Anh, Chị và Ban lănh đạo trong Công ty
TNHH Chánh Tài luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều

h

thành công tốt đẹp trong công việc.

cK

in

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả!

S i nh v i ên

Đào Hồng Oanh

Tr

ườ

ng

Đ
ại

họ

Huế, ngày 16 tháng 05 năm 2013

ii

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i
MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii

uế

DANH MỤC BẢNG BIỂU ...........................................................................................v
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ................................................................................ vii

tế
H

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... viii

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..........................................................................................ix
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1

h

1. Lí do chọn đề tài.......................................................................................................1

in

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................2

cK

4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2
5. Cấu trúc của đề tài....................................................................................................5
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................6

họ

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC....................................................................................................................6

Đ
ại

1. Cơ sở lí luận .............................................................................................................6
1.1 Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...............6
1.1.1 Khái niệm liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ...................6

ng

1.1.2 Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực[] .......................................7

1.2 Nguyên tắc, mục đích của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.........8

ườ

1.2.1 Nguyên tắc của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực[] .................8

Tr

1.2.2 Mục đích của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực[] ....................9

1.3 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực trong công ty ................................................9
1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công ty[8] ........................10
1.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo[] ........................................................................11
1.3.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo [9]....................................................................11
1.3.4 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo[9] ........11
1.3.5 Lựa chọn và đào tạo giáo viên[9] ................................................................12
iii

1.3.6 Dự tính chi phí đào tạo[] .............................................................................12
1.3.7 Đánh giá chương trình đào tạo và kết quả đào tạo[] ...................................12
1.4 Mô hình hệ thống chương trình đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực của công ty .. 12
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ....13

uế

1.5.1 Các nhân tố bên ngoài công ty ...................................................................13
1.5.2 Các yếu tố thuộc về tổ chức .......................................................................14

tế
H

1.5.3 Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động. ............................................14
2. Cơ sở thực tiễn .......................................................................................................15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CHÁNH TÀI .................................17

h

2.1 Tổng quan về công ty TNHH Chánh Tài .............................................................17

in

2.1.1 Tổng quan về công ty ....................................................................................17

cK

2.1.1.1 Giới thiệu về Công ty ..............................................................................17
2.1.1.2 Quá trình phát triển Công ty....................................................................18
2.1.2 Sơ đồ tổ chức của công ty..............................................................................18

họ

2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý .................................................................18
2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban ..........................................19

Đ
ại

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiềm lực của công ty............................20
2.1.3.1 Chức năng của Công ty. ..........................................................................20
2.1.3.2 Nhiệm vụ .................................................................................................21

ng

2.1.3.3 Quyền hạn của Công ty: ..........................................................................21
2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất tại Công ty. ........................................................21

ườ

2.1.4.1 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty. ...........................21
2.1.4.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty......................................22

Tr

2.1.5.1 Tình hình nguồn vốn của Công ty..........................................................23
2.1.5.2 Tình hình doanh thu và lợi nhuận ...........................................................25

2.1.6 Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động công ty
và phương hướng hoạt động trong thời gian tới............................................26
2.1.6.1 Thuận lợi .................................................................................................26
2.1.6.2 Khó khăn .................................................................................................27
iv

2.2 Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH
Chánh Tài ......................................................................................................................27
2.2.1 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại công ty ..............................................27
2.2.2 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty ...........................31

uế

2.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ..............................................31
2.2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực.............................................32

tế
H

2.2.2.3 Đối tượng đào tạo....................................................................................32
2.2.2.4 Nội dung và phương pháp đào tạo ..........................................................32
2.2.2.5 Nguồn kinh phí và chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo ....................34
2.2.3 Đánh giá về kết quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ................35

h

2.2.3.1 Các kết quả đạt được của công tác đào tạo nguồn nhân lực từ phía công ty.. 35

in

2.2.3.2 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo từ phía người được đào tạo ............37

cK

2.2.3.3 Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đào tạo.....50
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO
VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .................................................................53

họ

3.1 Định hướng ..........................................................................................................53
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực .....53

Đ
ại

3.2.1 Chủ động trong công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực.................................54
3.2.2 Khuyến khích và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ
lành nghề của mình qua đào tạo, đào tạo lại. ................................................54

ng

3.2.3 Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi ..................................55
3.2.4 Đánh giá kiểm tra sau đào tạo........................................................................55

ườ

3.2.5 Các giải pháp khác.........................................................................................56

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................58

Tr

1. Kết luận ..................................................................................................................58
2 Kiến nghị .................................................................................................................58
2.1 Đối với chính quyền địa phương ......................................................................58
2.2 Đối với công ty .................................................................................................59

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................60
PHỤ LỤC
v

1065087

Tài liệu liên quan


Xem thêm