Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 75 | Page: 0 | FileSize: 1.15 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cao su Sao Vàng. Nội dung chính của khóa luận: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực, tìm hiểu thực trạng và đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho công ty này.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien--3jfauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐÀO TRÀ MI
MÃ SINH VIÊN

: A23773

CHUYÊN NGÀNH

: QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI – 2016

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Giáo viên hƣớng dẫn

: ThS. Vũ Ngọc Thắng

Sinh viên thực hiện
Mã sinh viên
Chuyên ngành

: Đào Trà Mi
: A23773
: Quản Trị Kinh Doanh

HÀ NỘI – 2016

Thang Long University Libraty

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp, em xin chân
thành cảm ơn giảng viên ThS. Vũ Ngọc Thắng, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp
đỡ và tạo điều kiện cho em cơ hội hiểu biết về công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực tại doanh nghiệp để em có thể hoàn thành bài khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị tại Công ty CP Cao su Sao
Vàng đã tạo điều kiện, giúp đỡ cũng như cung cấp số liệu, thông tin và tận tình chỉ
bảo, hướng dẫn em trong quá trình em thực tập tại đây để hoàn thành tốt bài khóa
luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Đào Trà Mi

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự
hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của
người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc
và được trích dẫn rõ ràng.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!
Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Thang Long University Libraty

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC............................................................................................................... 1
1.1. Một số vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực .............................................1
1.1.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực ..............................................................1
1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực ..................................................................1
1.1.3. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực ..............................................................2
1.1.4. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực...........................................................3
1.2. Tổng quan về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ..........................4
1.2.1. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .........................................4
1.2.2. Ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ...........................................5
1.3. Các phƣơng pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ..................................7
1.3.1. Các phương pháp đào tạo và phát triển cho cán bộ quản lý và nhân viên ......7
1.3.2. Các phương pháp đào tạo công nhân...............................................................11
1.4. Trình tự xây dựng một chƣơng trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ......12
1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển ...........................................................12
1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển...........................................................13
1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển ........................................................14
1.4.4. Xác định chương trình đào tạo và phát triển, lựa chọn phương pháp ...........14
1.4.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo và phát triển .........................................................15
1.4.6. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển................................................................15
1.4.7. Đánh giá sau đào tạo và phát triển ...................................................................15
1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ........17
1.5.1. Nhân tố bên ngoài .............................................................................................17
1.5.2. Nhân tố bên trong ..............................................................................................18
Kết luận chƣơng 1........................................................................................................20
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG ................................................. 21
2.1. Giới thiệu về Công ty CP Cao su Sao Vàng ......................................................21
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Cao su Sao Vàng..........21
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Cao su Sao Vàng ...........................22

1057969

Tài liệu liên quan


Xem thêm