Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tùng Phương

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 91 | FileSize: 2.31 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tùng Phương. Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tùng Phương hệ thống hoá kiến thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá được hiệu quả nguồn nhân lực qua công tác đào tạo. Về thực tiễn, áp dụng lý thuyết vào công tác đào tạo, so sánh đánh giá thực hiện của Công ty, tìm ra những tồn tại và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác đào tạo trong Công ty.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-ta-20q7tq.html

Nội dung


 1. L I C M ƠN L i u tiên cho Em xin g i l i c m ơn n toàn th Ban Giám Hi u khoa Kinh T và Qu n Tr Kinh Doanh – Vi n i H c M Hà N i ã t o i u ki n cho Em ư c làm Khóa lu n t t nghi p này, ây là m t cơ h i t t cho Em có th th c hành các k năng ư c h c trên l p và cũng giúp ích r t l n Em ngày càng t tin v b n thân mình hơn. Em xin g i l i c m ơn chân thành nh t n Cô Giáo – Giáo viên hư ng d n Th c Sĩ Lê Th H ng trong su t th i gian v a qua ã không qu n ng i khó khăn và ã nhi t tình ch d y, giúp Em có th hoàn thành t t bài khóa lu n t t nghi p này. Em xin g i l i c m ơn n toàn b các cán b nhân viên Công ty TNHH Tùng Phương, c bi t là các Cô, Chú, Anh, Ch trong phòng hành chính, nh ng ngư i ã tr c ti p hư ng d n, ch b o và ã cho Em nhi u kinh nghi m quý báu trong su t th i gian th c t p t i công ty. Em cũng xin g i l i c m ơn sâu s c n toàn th b n bè, ngư i thân, gia ình nh ng ngư i ã luôn bên c nh Em, c vũ tinh th n l n lao và ã ng h Em trong su t th i gian qua.
 2. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD M CL C L I C M ƠN DANH M C CÁC CH VI T T T....................................................................................4 DANH M C B NG, HÌNH V ............................................................................................5 L IM U .....................................................................................................7 1.1. T ng quan v ào t o và phát tri n ngu n nhân l c ..................................9 1.1.1. Các khái ni m ....................................................................................................... 9 1.1.2. M c tiêu c a ào t o – phát tri n ngu n nhân l c............................................... 10 1.1.3. Các y u t nh hư ng n ào t o – phát tri n ngu n nhân l c........................... .11 1.1.4. T m quan tr ng c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c ................................... 14 1.2. Các phương pháp ào t o..........................................................................16 1.2.1. ào t o trong công vi c ...................................................................................... 16 1.2.2. ào t o ngoài công vi c ...................................................................................... 18 1.3. Quy trình ào t o – phát tri n ngu n nhân l c ........................................20 1.3.1. Xác nh nhu c u ào t o .................................................................................... 20 1.3.2. Xác nh m c tiêu ào t o................................................................................... 21 1.3.3. Xác nh i tư ng ào t o ................................................................................. 23 1.3.4. Xây d ng chương trình ào t o và l a ch n phương pháp ào t o....................... 23 1.3.5. D tính chi phí ào t o........................................................................................ 24 1.3.6. L a ch n giáo viên.............................................................................................. 25 1.3.7. ánh giá chương trình ào t o ............................................................................ 26 1.4. S c n thi t hoàn thi n công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c...27 PH N 2: TH C TR NG CÔNG TÁC ÀO T O–PHÁT TRI N T I CÔNG TY TNHH TÙNG PHƯƠNG..................................................................................29 2.1. Gi i thi u khái quát v Công ty TNHH Tùng Phương ............................29 2.1.1. Khái quát v Công ty TNHH Tùng Phương......................................................... 29 2.1.2. Khái quát tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty TNHH Tùng Phương ......... 35 Ph n 2.2. Th c tr ng công tác ào t o phát tri n nhân l c trong Công ty TNHH Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 2 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 3. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Tùng Phương.....................................................................................................41 2.2.1. khái quát v công tác ào t o và phát tri n nhân l c t i công ty........................... 41 2.2.2. Nhu c u và m c tiêu ào t o c a công ty............................................................ 43 2.2.3. Chương trình ào t o và phát tri n nhân l c ........................................................ 47 2.2.4. Th i gian và a i m ào t o c a công ty........................................................... 48 2.2.5. i tư ng ào t o, yêu c u v i i tư ng ào t o c a công ty............................. 49 2.2.6. Phương pháp ào t o c a công ty ........................................................................ 50 2.2.7. Kinh phí cho ào t o ......................................................................................... 55 2.2.8. K t qu ào t o qua các năm t 2007- 2011 ........................................................ 58 2.2.9. ánh giá lao ng sau ào t o............................................................................. 59 2.3.1. Nh ng thành t u trong công tác ào t o và phát tri n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Phương................................................................................................................ 66 2.3.2. Nh ng t n t i trong công tác ào t o và phát tri n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Phương................................................................................................................ 67 2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t i trong công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Phương ............................................................................. 68 PH N 3 : M T S GI I PHÁP – KI N NGH NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC ÀO T O –PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH TÙNG PHƯƠNG ..............................................................................................70 3.1. nh hư ng phát tri n c a công ty TNHH Tùng Phương trong các năm t i 70 3.2. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Phương ................................................................72 3.2.1. Hoàn thi n vi c xác nh nhu c u........................................................................ 73 3.2.2. Hoàn thi n công tác ánh giá hi u qu c a các chương trình ào t o................... 76 3.2.3. a d ng hóa các phương pháp và n i dung ào t o nh m áp ng s thay i c a công vi c ...................................................................................................................... 81 3.2.4. T ch c thi th gi i............................................................................................. 83 3.2.5. ào t o g n li n v i các bi n pháp khuy n khích ................................................ 84 3.2.6. S d ng lao ng sau ào t o.............................................................................. 85 3.2.7. Hoàn thi n giai o n th c hi n ào t o............................................................... 86 3.2.8. Tuy n ch n i ngũ lao ng ch t lư ng cao ...................................................... 86 3.3. Ki n ngh ....................................................................................................87 3.3.1. i v i Nhà Nư c............................................................................................... 87 3.3.2. i v i công ty ................................................................................................... 88 K T LU N .......................................................................................................89 TÀI LI U THAM KH O ................................................................................91 Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 3 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 4. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD DANH M C CH VI T T T • TNHH : Trách nhi m h u h n • VT : ơn v tính • STT : S th t • T và PT : ào t o và phát tri n • H T i ch c : i h c t i ch c • CBCNV: Cán b , công nhân viên • CNVC: Công nhân viên ch c • BQ: Bình quân • FV: Giá tr tương lai • PV: Giá tr hiên t i • NPV: Giá tr hiên t i ròng • BHXH: B o hi m xã h i Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 4 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 5. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD DANH M C B NG, HÌNH V DANH M C B NG: B ng 2.1. S n lư ng t ng m t hàng qua các năm t 2007-2011 ................................... 35 B ng 2.2. Khái quát tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty trong 5 năm t 2007-2011 ......................................................................................................36 B ng 2.3. so sánh 5 năm v s tương i và tuy t i.....................................37 B ng 2.5. Nhu c u ào t o – phát tri n qua các năm t 2007 n 2011 .........44 B ng 2.7. Các chương trình ào t o và phát tri n ngu n nhân l c c a Công ty TNHH Tùng Phương năm 2009-2011..........................................................................47 B ng 2.8. Th i gian và a i m ào t o c a công ty TNHH Tùng Phương ..48 B ng 2.9. ào t o và thi nâng b c c a công nhân trong công ty ....................52 B ng 2.10. Phân tích bi n ng ch tiêu ào t o thi nâng b c.........................52 B ng 2.11. T ng k t s lư ng lao ng ào t o các hình th c.....................54 B ng 2.12. Chi phí ào t o c a Công ty qua 5 năm (2007-2011) ..................56 B ng 2.13. Tình hình s d ng Qu ào t o và phát tri n - công ty TNHH Tùng Phương.....................................................................................................57 B ng 2.14. K t qu ào t o t ng quan cán b công nhân viên t i công ty TNHH Tùng Phương.....................................................................................................58 B ng 2.15. K t qu ào t o c a Công ty TNHH Tùng Phương......................60 Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 5 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 6. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD B ng 2.16. Phân tích k t qu ào t o c a Công ty qua các năm ...................61 B ng 2.17. M t s ch tiêu th hi n k t qu làm vi c........................................63 DANH M C HÌNH V Hình 2.1: Cơ c u t ch c b máy công ty ........................................................32 Hình 2.2: Th hi n doanh thu t năm 2007-2011 ............................................39 Hình 2.3: Th hi n l i nhu n trư c thu t năm 2007-2011...........................40 Hình 2.4: Th hi n l i nhu n sau thu t năm 2007-2011 ..............................40 Hình 2.5: Th hi n t ng chi phí s n xu t t năm 2007-2011...........................41 Hình 2.6: Sơ ào t o và phát tri n ngu n nhân l c....................................42 Hình 2.7: Phi u kh o sát nhu c u ào t o c a nhân viên ...............................75 Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 6 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 7. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD L IM U Quá trình phát tri n các tư tư ng và h c thuy t qu n lý ch ra r ng : con ngư i luôn là ngu n l c cơ b n và quy t nh s phát tri n c a các t ch c. Trong th i kỳ xã h i công nghi p ã có m t s h c thuy t qu n lý t p trung vào s phát tri n c a các y u t k thu t khoa h c và kinh t . Nhưng ngay c nh ng h c thuy t này cũng ph i th a nh n không th t ư c hi u qu và nh ng ti n b kinh t b n v ng n u thi u thi u t ch t c a con ngư i hay là thi u s u tư phát tri n con ngư i áp ng s thay i. Do v y, vi c ào t o và phát tri n ngu n l c trong t ch c ã và ang tr thành m t nhi m v quan tr ng b c nh t c a nh ng ngư i làm công tác qu n lý. Qua tìm hi u công tác t ch c lao ng t i Công ty TNHH Tùng Phương ã cho th y vai trò và t m quan tr ng c a công tác ào t o và phát tri n trong doanh nghi p i v i s trư ng thành và phát tri n c a doanh nghi p. Cùng v i nhi u công tác khác công tác này giúp Công ty hoàn thành t t nhi m v mà công ty ra, giúp ng v ng ư c trên th trư ng và nâng cao ư c v th c nh tranh. Công ty không ng ng nâng cao s c c nh tranh, nh p m i thi t b , áp ng s thay i ó, công tác ào t o và phát tri n i v i Công ty hi n nay ang chi m m t v th r t l n. Song qua th c hi n và nh n th c v công tác này còn m t s h n ch , làm hi u qu ào t o chưa áp ng n i nhu c u. Chính vì v y chuyên v i tài: "Hoàn thi n công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i Công ty TNHH Tùng Phương " ư c th c hi n nh m gi i quy t v n trên. M c ích nghiên c u tài: v lý thuy t, h th ng hoá ki n th c ào t o và phát tri n ngu n nhân l c, ánh giá ư c hi u qu ngu n nhân l c qua công tác ào t o. V th c ti n, áp d ng lý thuy t vào công tác ào t o, so sánh ánh giá th c hi n c a Công ty, tìm ra nh ng t n t i và ưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n hơn công tác ào t o trong Công ty. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 7 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 8. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Ph m vi nghiên c u: t p trung tìm hi u công tác ào t o và phát tri n t i Công ty, hi u qu c a công tác và nh ng y u t làm nh hư ng d n n nh ng t n t i. Phương pháp nghiên c u: áp d ng phương pháp phân tích, t ng h p s li u, b ng bi u, th ng kê, kh o sát nh m ánh giá hi u qu ào t o và nguyên nhân d n n t n t i trong công tác ào t o c a Công ty TNHH Tùng Phương. Ngoài ph n m u, k t lu n, m c l c, danh m c, tài li u tham kh o, danh m c b ng bi u ch vi t t t. N i dung bài khóa lu n c a em bao g m nh ng ph n sau ây: Ph n 1 : Nh ng lý lu n cơ b n v công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p. Ph n 2: Th c tr ng công tác ào t o phát tri n nhân l c t i Công ty TNHH Tùng Phương. Ph n 3: M t s gi i pháp – ki n ngh nh m hoàn thi n công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Phương. Qua nghiên c u, tìm hi u và phân tích tài, em mong mu n hi u rõ hơn v lý lu n công tác ào t o ngu n nhân l c trong m t t ch c. Góp ph n nâng cao ki n th c v công tác ào t o ngu n nhân l c nói riêng cũng như b sung thêm ki n th c v chuyên ngành qu n tr nhân l c nói chung. Nh ng ki n th c ó s giúp ích cho em r t nhi u trong công vi c sau này. Em xin chân thành c m ơn Th c Sĩ Lê Th H ng ã tr c ti p hư ng d n và ã t n tình giúp em hoàn thành t t khóa lu n này. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 8 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 9. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD PH N 1: NH NG LÝ LU N CƠ B N V CÔNG TÁC ÀO T O – PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P 1.1. T ng quan v ào t o và phát tri n ngu n nhân l c 1.1.1. Các khái ni m 1.1.1.1. Ngu n nhân l c Nhân l c: ư c hi u là toàn b kh năng v th l c, trí l c và tâm l c c a con ngư i ư c v n d ng trong quá trình lao ng s n xu t1 Th l c là s c kh e c a b n thân ngư i lao ng, ph thu c vào nhi u y u t như tu i tác, cân n ng, gi i tính… Còn trí l c liên quan t i kh năng hi u bi t, ti p thu, h c h i c a b n thân m i ngư i . Ngu n nhân l c N u xét theo nghĩa r ng thì ngu n nhân l c ư c th hi n là s lư ng và ch t lư ng dân s trong tu i lao ng (t 15 – 60 tu i i v i nam và t 15 – 55 tu i i v i n ) và có kh năng lao ng, ang tham gia ho t ng kinh t . Trong ó, ch t lư ng ngu n nhân l c chính là y u t t ng h p t nhi u y u t b ph n như: trí tu , trình , s hi u bi t, o c, s c kh e, kĩ năng, th m m …c a ngư i lao ng. Nhưng trong các y u t trên thì th l c và trí l c là hai y u t quan tr ng trong vi c xem xét ch t lư ng ngu n nhân l c. N u xét trong ph m vi m t doanh nghi p thì ngu n nhân l c bao g m t t c nh ng ngư i làm vi c cho doanh nghi p (bao g m c v s lư ng và ch t lư ng), ch u s qu n lý c a doanh nghi p ó. Ngu n nhân l c là cơ s t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p, vì v y mà ph i ti n hành qu n lý ngu n nhân l c như m t y u t chi phí u vào quan tr ng trong m i doanh nghi p. 1.1.1.2. ào t o – phát tri n ngu n nhân l c ào t o – phát tri n ngu n nhân l c là các ho t ng nh m duy trì và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c hi n có c a doanh nghi p. ng th i, ho t ng này óng vai trò quan tr ng trong vi c giúp doanh nghi p giành ư c th ng l i trong môi trư ng c nh tranh. 1,. Giáo trình qu n tr nhân l c, Th.S Nguy n Vân i m và PGS.TS Nguy n Ng c Quân ch biên, NXB Lao ng- Xã h i, 2004 Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 9 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 10. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Ho t ng ào t o – phát tri n ngu n nhân l c bao g m ba ho t ng, ó là: ào t o, giáo d c và phát tri n. ào t o: là quá trình h c t p giúp cho ngư i lao ng hi u và n m v ng hơn v công vi c c a mình. ào t o liên quan tr c ti p t i vi c ti p thu và rèn luy n các kĩ năng c n thi t giúp ngư i lao ng th c hi n t t hơn nhi m v , ch c năng c a mình Giáo d c: Giáo d c là quá trình h c t p chu n b con ngư i cho tương lai; có th cho ngư i ó chuy n t i công vi c m i trong m t th i gian thích h p. Giáo d c bao g m các ho t ng nh m c i ti n, nâng cao s thu n th c khéo léo c a m t cá nhân m t cách toàn di n theo m t hư ng nh t nh nào ó vư t ra ngoài công vi c hi n hành. Giáo d c mang tính ch t chung, cung c p cho h c viên các ki n th c chung có th s d ng vào trong các lĩnh v c khác nhau. Phát tri n: Phát tri n là quá trình h c t p nh m m ra cho cá nhân nh ng công vi c m i d a trên nh ng nh hư ng tương lai c a t ch c. Phát tri n bao g m các ho t ng nh m chu n b cho công nhân viên theo k p v i cơ c u t ch c khi nó thay i và phát tri n. Phát tri n liên quan n vi c nâng cao kh năng trí tu và c m xúc c n thi t th c hi n các công vi c t t hơn. 1.1.2. M c tiêu c a ào t o – phát tri n ngu n nhân l c Ho t ng ào t o – phát tri n ngu n nhân l c nh m s d ng t i a ngu n l c hi n có c a doanh nghi p ng th i nâng cao tính hi u qu c a doanh nghi p thông qua vi c giúp cho ngư i lao ng hi u rõ hơn v công vi c c a mình, có s thay i tích c c trong thái làm vi c và nâng cao kh năng thích ng c a h i v i s thay i c a công vi c trong tương lai. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 10 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 11. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD 1.1.3. Các y u t nh hư ng n ào t o – phát tri n ngu n nhân l c 1.1.3.1. Môi trư ng bên ngoài B i c nh kinh t M i doanh nghi p u t n t i và v n ng không ng ng theo n n kinh t , do ó m t s thay i nh c a n n kinh t cũng tác ng t i s phát tri n c a doanh nghi p, hay nói m t cách khác th c tr ng c a n n kinh t nh hư ng tr c ti p n ho t ng s n xu t kinh doanh, m c tiêu chi n lư c c a các doanh nghi p, và ho t ng ào t o – phát tri n ngu n nhân l c cũng b nh hư ng không nh . Khi n n kinh t suy thoái, các doanh nghi p có xu hư ng thu h p quy mô s n xu t, vi c c t gi m lao ng là i u khó tránh kh i. Lúc này, các ho t ng ào t o – phát tri n ngu n nhân l c cũng ư c cân nh c kĩ lư ng hơn v chi n lư c và chi phí ào t o. Ngư c l i, khi n n kinh t phát tri n n nh thì nhu c u m r ng ki n th c, kĩ năng là i u c p thi t. Th trư ng lao ng S thay i m nh m c a cơ c u các ngành ngh d n t i s thay i c a th trư ng lao ng, c th là s thay i v cung – c u lao ng trong t ng ngành ngh . Bên c nh ó, do s nh n th c t t v t m quan tr ng c a giáo d c và tính th c ti n cao trong công vi c nên ch t lư ng lao ng ngày càng ư c nâng cao rõ r t. T b n thân m i ngư i u c m th y ph i không ng ng hoàn thi n mình b ng cách không ng ng h c h i các ki n th c, ti p thu các kinh nghi m, nâng cao tay ngh và trình chuyên môn áp ng nhu c u bi n ng c a doanh nghi p và tránh b ào th i ra kh i doanh nghi p. Công ngh kĩ thu t Cùng v i s phát tri n không ng ng c a n n kinh t là s ra i c a hàng lo t các máy móc thi t b hi n i, s xu t hi n c a công ngh thông tin, hay s thay i trong tác phong làm vi c c a ngư i lao ng. Do ó các doanh nghi p không ng n ng i u tư ti n c a làm m i máy móc thi t b và dây chuy n s n xu t v i m c ích là nâng cao t i a năng su t lao ng và áp ng kip v i s thay ic a môi trư ng kinh doanh Chính s c i ti n v công ngh kĩ thu t ã khi n cho các doanh nghi p ph i ào t o cho i ngũ lao ng c a mình cách th c s d ng và v n hành các máy móc thi t b m i cũng như các kĩ năng qu n lý, kĩ năng thuy t trình thuy t Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 11 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 12. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD ph c….Có như th , ngư i lao ng m i t tin trong công vi c và doanh nghi p m i có th yên tâm v ch t lư ng lao ng c a mình. Nhưng cũng t ó, s c nh tranh v công ngh kĩ thu t tr d n tr nên quan tr ng hơn vì nó nh hư ng tr c ti p t i năng su t lao ng, ch t lư ng và giá thành s n ph m….Nên i cùng v i s phát tri n và i m i v công ngh ph i là s thay i v chuyên môn nghi p v và cơ c u nghành ngh c a nhân viên. i th c nh tranh S ra i c a các t p oàn, các doanh nghi p ho t ng cùng lĩnh v c càng khi n cho s lư ng i th c nh tranh ngày m t tăng. M i doanh nghi p c n ph i t bi t cách làm th nào tăng s c m nh c a doanh nghi p mình, chi m ư c th ph n l n hơn hay duy trì và phát tri n ư c hình nh c a mình trong con m t c a ngư i tiêu dùng. Nó òi h i b n thân m i doanh nghi p không ch c nh tranh v ch t lư ng s n ph m mà còn ph i c nh tranh c v ch t lư ng ngu n nhân l c. M t doanh nghi p v i l c lư ng lao ng d i dào nhưng ch t lư ng lao ông không cao thì dù có c g ng bao nhiêu mà không u tư c i thi n ch t lư ng ngu n nhân l c hi n có thì m i c g ng ó cũng không em l i hi u qu . Nhưng v i m t l c lư ng lao ng d i dào, dày d n kinh nghi m, kĩ năng th c hi n công vi c t t thì vi c nâng cao ch t lư ng s n ph m và năng su t lao ng là i u hoàn toàn có th . Và lúc này, con ngư i chính là y u t em l i thành công cho doanh nghi p. Như v y, doanh nghi p nào có i ngũ lao ng sáng t o, nhi t tình, năng ng và thích ng t t v i s thay i thì doanh nghi p ó s th ng trên th trư ng c nh tranh. 1.1.3.2. Môi trư ng bên trong M c tiêu và chi n lư c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p M i doanh nghi p u có nh ng m c tiêu phát tri n riêng c a mình và nh ng m c tiêu này chi ph i toàn b các ho t ng ư c di n ra và ho t ng ào t o – phát tri n ngu n nhân l c cũng không ph i là m t ngo i l . Do ó có th nói m c tiêu s n xu t kinh doanh chi ph i v n m nh c a toàn doanh nghi p. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 12 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 13. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Tuy nhiên, v i m i m t th i kì phát tri n khác nhau thì m c tiêu cũng khác nhau, công tác ào t o – phát tri n cũng không tránh kh i nh ng thay i phù h p v i xu hư ng phát tri n c a doanh nghi p trong t ng th i kì nh t nh. C th như n u m t doanh nghi p mu n chi m ươc th ph n l n trong c nư c thì òi h i doanh nghi p ó ph i có m t m c tiêu s n xu t trong năm t i s như th nào t khâu s n xu t s n ph m n khâu marketing trên th trư ng. Trên cơ s ó, ra các chi n lư c th c hi n phù h p và có tính kh thi cho t ng khâu. Tuy nhiên n u ch d ng ây cùng v i các trang thi t b máy móc hi n i mà thi u i s th c hi n c a nh ng ngư i lao ng có tay ngh , có kinh nghi m và chuyên môn thì m c tiêu c a doanh nghi p cũng không th th c hi n ư c. i u này cho th y vai trò h t s c quan tr ng c a i ngũ lao ng lành ngh , v i trình cao trong t ng khâu, t ng giai o n s n xu t. Vì v y, tùy thu c vào m c tiêu và chi n lư c phát tri n c a doanh nghi p trong t ng giai o n phát tri n mà ưa ra k ho ch ào t o – phát tri n ngu n nhân l c cho phù h p. Quan i m và chính sách c a doanh nghi p v công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c Quan i m c a doanh nghi p v công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c ph thu c vào quan i m c a nhà lãnh o doanh nghi p ó. N u nhà lãnh o quan tâm t i công tác này thì h s quan tâm nhi u t i s thay i v khoa h c công ngh vì v i m i m t thi t b máy móc m i thì i kèm v i nó là hàng lo t các cách th c v n hành m i m , mà i u này không ph i ngư i lao ng nào cũng bi t và s d ng thành th o. Thêm vào ó là nh ng thông tin v các dòng s n ph m cùng ch ng lo i trên th trư ng hay nh ng tính năng m i v s n ph m… Nh ng thông tin này khi n cho ngư i lãnh o quan tâm nhi u hơn t i ho t ng ào t o - phát tri n i ngũ lao ng c a mình áp ng và thích nghi ư c s thay i ó. Công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c s t hi u qu hơn n u như i kèm v i nó là nh ng chính sách khuy n khích ngư i lao ng như: nâng lương, rút ng n th i gian thi nâng b c ( i v i công nhân s n xu t, kĩ thu t), m ra các cơ h i thăng ti n trong tương lai hay các chính sách thư ng khác. V i vi c s d ng các bi n pháp khuy n khích, doanh nghi p ã thu hút ư c ngư i lao Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 13 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 14. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD ng tham gia và hư ng ng tích c c vào ho t ng ào t o ng th i nh ng h c viên cũng có tinh th n trách nhi m hơn trong quá trình h c. c i m s n xu t kinh doanh M i m t ngành ngh l i có nh ng c i m và nét c thù riêng v cách th c s n xu t, cơ s v t ch t kĩ thu t, các trang thi t b máy móc hay th m chí là nh ng nét văn hóa riêng nên tính ch t lao ng m i ngành ngh là hoàn toàn khác nhau. Do ó ta không th áp d ng m t chương trình ào t o này cho t t c các doanh nghi p. Hay nói m t cách khác, tùy vào c i m c a t ng doanh nghi p mà ưa ra các chương trình ào t o phù h p. Vi c tìm hi u c i m s n xu t kinh doanh c a t ng ngành ngh nh t nh là r t quan tr ng vì nó không ch nh hư ng t i n i dung ào t o, phương pháp ào t o mà nó còn nh hư ng tr c ti p t i k t qu c a công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c cũng như ngu n kinh phí dành cho ho t ng này. Ngu n kinh phí dành cho ho t ng ào t o – phát tri n ngu n nhân l c Kinh phí ph c v cho ào t o - phát tri n ngu n nhân l c m i doanh nghi p là khác nhau. Nó ph thu c vào tình hình tài chính c a doanh nghi p, s quan tâm c a ngư i lãnh o i v i ch t lư ng ngu n nhân l c. Nhưng h u h t chi phí dành cho ào t o u ư c l y t các ngu n như: ngu n chi phí ho t ng s n xu t kinh doanh, qu u tư phát tri n hay các ngu n tài tr khác. Quy mô c a ho t ng ào t o - phát tri n ph thu c l n vào chi phí dành cho ho t ng này. N u ngu n chi là l n thì công tác này s ư c th c hi n m t cách d dàng v i nh ng chương trình ào t o ch t lư ng cao. Và ngư c l i, v i ngu n chi h n h p thì vi c u tư và t ch c th c hi n các chương trình ào t o – phát tri n s g p ph i nhi u khó khăn. 1.1.4. T m quan tr ng c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Trong n n kinh t th trư ng, s c lao ng ư c nhìn nh n theo m t quan i m m i. Nó là m t y u t u vào c a quá trình s n xu t kinh doanh. V i cách nhìn nh n như v y, m t yêu c u ư c t ra v i các nhà doanh nghi p là ph i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c như th nào có th s d ng t i a hoá ngu n nhân l c hi n có, nâng cao tính hi u qu c a t ch c thông qua vi c giúp cho ngư i lao ng hi u rõ hơn v công vi c, n m v ng hơn v ngh Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 14 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 15. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD nghi p và th c hi n ch c năng nhi m v c a mình m t cách t giác hơn. Chúng ta có th th y rõ t m quan tr ng c a công tác này qua m t vài lu n i m sau: ào t o và phát tri n là m t v n s ng còn c a m i qu c gia, là m t nhu c u không th thi u v i b t kỳ lo i hình t ch c doanh nghi p nào. Trong các y u t phát tri n nhanh và b n v ng c a doanh nghi p, c a n n kinh t thì ngu n l c con ngư i là y u t cơ b n nh t. Ngu n nhân l c như v y c n ư c ào t o, giáo d c nâng cao trình và c n ư c s d ng m t cách y , có hi u qu , c n ph i u tư ào t o và b i dư ng l i i ngũ cán b , công nhân k thu t, chu n b k ho ch phát tri n ào t o m i có ch t lư ng cao nh m áp ng k p th i s ti n b c a khoa h c k thu t cũng như vi c chuy n i cơ ch , m r ng th trư ng. ào t o là ho t ng nh m m c ích nâng cao tay ngh hay k năng c a nhân viên i v i công vi c hi n hành hay trư c m t. Phát tri n bao g m các ho t ng nh m chu n b cho nhân viên theo k p v i cơ c u t ch c khi nó thay i và phát tri n trong tương lai. S d ng t i a ngu n nhân l c là m c ích chính c a công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c. ào t o ngư i lao ng là chu n b cho con ngư i th c hi n ch c năng, nhi m v c a h m t cách t giác và t t hơn, có nh ng am hi u hơn v công vi c c a h , phát tri n m t thái h p tác t nguy n gi a nh ng ngư i lao ng và b ph n qu n lý. ào t o và phát tri n ngu n nhân l c là m t v n ph c t p b i vì có r t nhi u ho t ng ào t o và phát tri n khác nhau. M c ích c a nh ng ho t ng ó g m: Th nh t: nh hư ng cho ngư i ư c ào t o. M c ích c a lo i hình ào t o này là nh m cung c p và ch d n v nh ng ki n th c m i. Nó bao g m vi c ph bi n cho nh ng ngư i lao ng m i v chương trình phúc l i c a doanh nghi p và gi i thích cho h v cơ c u t ch c c a doanh nghi p. Th hai: Phát tri n k năng, có nhi u công vi c ph i s d ng nh ng k năng m i. Nh ng ngư i lao ng m i c n t ư c nh ng k năng m i khi công ngh thay i, công vi c ph c t p hơn. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 15 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 16. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Th ba: ào t o trong i u ki n an toàn, lo i hình ào t o ư c thi t k m t cách an toàn nh t, tránh tai n n lao ng x y ra và tuân th theo m t n i quy ra. Ngư i lao ng s không ư c phép th c hi n b t c m t công vi c nào cho n khi h bi t cách th c hi n công vi c m t cách m b o an toàn. Th tư: Giáo d c v chuyên môn k thu t. M c ích c a lo i hình ào t o này là tránh s l i th i trong chuyên môn ngh nghi p. B i vì, cùng v i s ti n b c a khoa h c k thu t, nh ng ngư i lao ng có chuyên môn k thu t c n ư c ào t o l i theo t ng th i kỳ. Vi c ào t o này bao g m vi c trang b ki n th c m i ư c ưa vào ng d ng g n ây nh t. 1.1.5. Nguyên t c c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c ào t o và phát tri n c n d a trên m t s nguyên t c sau: - Th nh t, con ngư i s ng hoàn toàn có năng l c phát tri n. M i ngư i trong t ch c u có kh năng phát tri n và s c g ng thư ng xuyên phát tri n gi v ng s tăng trư ng c a doanh nghi p cũng như cá nhân h . - Th hai, m i ngư i u có giá tr riêng. Vì v y, m i ngư i là m t con ngư i c th , khác v i nh ng ngư i khác và u có kh năng óng góp nh ng sáng ki n. - Th ba, l i ích c a ngư i lao ng và nh ng m c tiêu c a t ch c có th k t h p ư c v i nhau. - Th tư, phát tri n ngu n nhân l c và ào t o ngư i lao ng là m t s u tư s sinh l i áng k , vì phát tri n và ào t o ngu n nhân l c là phương ti n t ư c s phát tri n t ch c có hi u qu nh t. 1.2. Các phương pháp ào t o 1.2.1. ào t o trong công vi c 1.2.1.1. ào t o theo ki u ch d n công vi c ây là phương pháp ào t o áp d ng i v i công nhân s n xu t và m t s cán b qu n lý. Trong quá trình ào t o, ngư i d y s gi i thi u, gi i thích cho ngư i h c hi u ư c m c tiêu c a công vi c. H c viên s ư c hư ng d n t m và có cơ h i trao i tr c ti p v i ngư i d y. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 16 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 17. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD V i phương pháp này, các doanh nghi p không c n trang b nh ng thi t b riêng ph c v cho h c t p và do có s hư ng d n t m c a ngư i d y và ư c làm th cho t i khi thành th o nên ngư i h c d dàng ti p thu nh ng ki n th c, kĩ năng c n thi t. Tuy nhiên, s can thi p tr c ti p vào quá trình làm vi c cũng ít nhi u làm hư h ng các máy móc thi t b . 1.2.1.2. ào t o theo ki u h c ngh Trong phương pháp này, chương trình ào t o g m hai ph n: lý thuy t và th c hành. Trư c khi ư c ưa n làm vi c dư i s hư ng d n c a công nhân lành ngh , ngư i h c ph i tham gia h c lý thuy t trên l p. Trong quá trình làm vi c ngư i h c s ư c h c t t c các kĩ năng c n thi t c a ngh cho t i khi thành th o. Vì th , ây có th coi là phương pháp ư c dùng ph bi n Vi t Nam hi n nay. Do chương trình ào t o i t lý thuy t n th c hành nên vi c h c và ti p thu ki n th c s d dàng hơn và phù h p d y m t ngh hoàn ch nh cho công nhân. Nhưng bên c nh ó, vi c thi t k và t ch c chương trình ào t o s t n kém v m t chi phí, th i gian cũng như n i dung ào t o có th không liên quan tr c ti p t i công vi c. 1.2.1.3. Kèm c p và ch b o ây là phương pháp mà ngư i lao ng s ư c ngư i qu n lý có trình , kinh nghi m hơn hư ng d n, ch b o cho các ki n th c, kĩ năng c n thi t cũng như hư ng d n cho ngư i lao ng cách tránh và s a ch a các sai sót nh m giúp h có th c l p th c hi n t t các công vi c trư c m t ho c trong tương lai. Ngư i kèm c p có th là ngư i lãnh o tr c ti p, c v n hay ngư i qu n lý có kinh nghi m hơn. Ngư i kèm c p có th th c hi n các thao tác, công vi c sau giúp cho ngư i lao ng: + Làm m u cho ngư i lao ng quan sát, h c t p và hi u hơn v cách ti n hành công viêc. + V a thao tác v a hư ng d n và gi i thích giúp ngư i lao ng d n m b t các thông tin và hi u rõ hơn v công vi c + Quan sát ngư i lao ng làm vi c, ch ra nh ng sai sót c a h trong quá trình làm vi c và hư ng d n cách kh c ph c các thi u sót ó. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 17 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 18. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Phương pháp ào t o này có th áp d ng i v i công nhân s n xu t, cán b qu n lý hay th m chí v i c các nhân viên c p cao. Và ưu i m c a nó là th i gian ào t o ng n vì ngư i lao ng n m b t nhanh các ki n th c, kĩ năng c n thi t. Tuy nhiên, s kèm c p, ch b o tr c ti p này s khi n cho ngư i lao ng d h c theo cách làm vi c không hi u qu c a ngư i kèm c p. 1.2.1.4. Luân chuy n và thuyên chuy n công vi c i tư ng ch y u c a phương pháp này là ngư i qu n lý, h s ư c chuy n t công vi c này sang m t công vi c khác nh m giúp h có nhi u kinh nghi m làm vi c các lĩnh v c khác nhau trong t ch c. Phương pháp ào t o này t o ra s linh ho t trong vi c s d ng lao ng và giúp cho ngư i lao ng ư c m r ng kĩ năng, kinh nghi m c a mình nh ng công vi c khác nhau. Nhưng th i gian l i m t v trí công vi c là ng n nên s hi u biêt y v m t công vi c còn h n ch . Bên c nh ó, n u vi c luân chuy n và thuyên chuy n công vi c không ươc quy nh rõ ràng thì vi c l i d ng ho t ng này y nh ng ngư i lao ng không ư c ưa thích n các b ph n khác làm vi c không ph i không x y ra. i u này s gây m t oàn k t n i b , nh hư ng tr c ti p t i các ho t ng khác trong t ch c. 1.2.2. ào t o ngoài công vi c 1.2.2.1. T ch c các l p c nh doanh nghi p Phương pháp này ư c áp d ng i v i nh ng công vi c có tính ch t ph c t p và mang tính c thù. Chương trình ào t o cũng bao g m 2 ph n: lý thuy t và th c hành. Ph n lý thuy t s do các kĩ sư, cán b qu n lý tr c ti p gi ng d y ho c có s tham gia gi ng d y c a i ngũ gi ng viên t bên ngoài. Còn ph n th c hành s do nh ng kĩ sư, công nhân lành ngh hư ng d n. Do chương trình ào t o ư c h th ng hóa và ư c trang b riêng các thi t b ph c v cho vi c h c tâp nên ki n th c ào t o có h th ng và g n ch t v i th c t công vi c. Tuy nhiên, vi c u tư các thi t b h c t p cũng khá t n kém. 1.2.2.2. C i h c các trư ng chính quy V i phương pháp ào t o này, các doanh nghi p s c ngư i lao ng c a mình n các trư ng ào t o chính quy tham gia vào các khóa h c. Vi c c ngư i i h c các trư ng s không nh hư ng t i s th c hi n công vi c c a ngư i khác, và chi phí s là nh n u doanh nghi p c nhi u ngư i i h c. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 18 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 19. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD 1.2.2.3. Các bài gi ng, h i ngh ho c các h i th o Các bu i h i ngh , gi ng bài có th ư c t ch c riêng ho c k t h p v i các chương trình ào t o khác. Trong các bu i th o lu n, ngư i hư ng d n s ưa ra m t ch và các h c viên s th o lu n theo ch ó dư i s hư ng d n c a ngư i lãnh o. T ó, h s h c ư c nh ng ki n th c, kĩ năng và kinh nghi m c n thi t. Phương pháp này d t ch c và không òi h i trang thi t b riêng, nhưng ph m vi t ch c h p và gây t n kém v m t th i gian. 1.2.2.4. ào t o theo ki u chương trình hóa Phương pháp ào t o này không c n ngư i d y mà ngư i h c v n có th h c h i ư c nh ng ki n th c, kĩ năng b ích thông qua các chương trình ào t o ư c vi t s n trên ĩa m m c a máy vi tính. Ngư i h c ch c n th c hi n theo úng nh ng hư ng d n c a máy tính là có th h c ư c. V i cách th c ào t o này, th i gian h c c a h c viên khá linh ho t và chi phí ph i b ra th p hơn nhi u so v i các chương trình ào t o khác. Nhưng vi c thiêt k chương trình ào t o không ph i d dàng và òi h i ngư i h c ph i bi t s d ng thành th o máy vi tính. 1.2.2.5. ào t o theo phương th c t xa Phương pháp ào t o này không yêu c u ngư i h c và ngư i d y ph i tr c ti p g p nhau mà t t c u thông qua các phương ti n nghe nhìn trung gian. i u này áp ng nhu c u h c t p c a các h c viên xa cũng như t o i u ki n cho ngư i h c có th b trí l ch h c phù h p v i k ho ch cá nhân. Tuy nhiên, vi c gi i quyêt nh ng khúc m c c a ngư i h c i v i các n i dung ào t o cũng g p ph i khó khăn khi thi u i s giao ti p tr c ti p gi a ngư i h c và ngư i d y. 1.2.2.6. ào t o theo ki u phòng thí nghi m ào t o theo ki u phòng thí nghi m là phương pháp ưa ra các bài t p tình hu ng, trò chơi qu n lý sát v i th c t ngư i h c th c t p gi i quy t các tình hu ng này. Trên cơ s ó giúp cho ngư i h c có nh ng ph n x nhanh và không lúng túng trư c nh ng tình hu ng tương t x y ra trong th c t công vi c. Vi c thi t k các bài gi ng t n khá nhi u th i gian, công s c và òi h i ngư i xây d ng ph i gi i c v lý thuyêt và th c hành. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 19 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
 20. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD 1.2.2.7. ào t o kĩ năng x lý công văn, gi y t Theo phương pháp này, ngư i h c s nh n ư c nh ng tài li u báo cáo, các b n ghi nh , l i d n c a c p trên… và h có trách nhi m ph i x lý nhanh, chính xác các tài li u v a nh n ư c. Ưu i m c a phương pháp này là giúp cho ngư i h c ư c làm vi c th c s , có cơ h i rèn luy n kĩ năng làm vi c và ra quy t nh. Tuy nhiên, phương pháp này s nh hư ng t i s th c hi n công vi c b ph n liên quan. 1.3. Quy trình ào t o – phát tri n ngu n nhân l c 1.3.1. Xác nh nhu c u ào t o Bư c u tiên c a m t ti n trình ào t o và phát tri n là xác nh ư c m t cách chính xác nhu c u nhân l c c n ph i ư c ào t o. Vi c xác nh nhu c u ào t o và phát tri n ngu n nhân l c là nhân t liên quan và quy t nh tr c ti p n vi c th c hi n các bư c ti p theo c a m t ti n trình ào t o và phát tri n. Nhu c u ào t o và phát tri n thư ng ư c xác nh t các k ho ch ho t ng kinh doanh c a Công ty và k ho ch ngu n nhân l c, d a vào ó mà xác nh nhu c u ào t o và phát tri n cho Công ty mình áp ng yêu c u công vi c và th c hi n ư c k ho ch t ra. Nhu c u công tác ào t o thư ng xác nh t các i tư ng sau: Nhu c u cá nhân ngư i lao ng: Con ngư i v i tư cách là m t sinh v t c p cao có suy nghĩ, có y u t tâm sinh lý òi h i ph i có và ư c tho mãn nh ng nhu c u c n thi t t n t i và phát tri n. Ngoài nh ng nhu c u như ăn m c, … con ngư i còn có nh ng nhu c u v m t tinh th n, v t ch t khác. Theo h c thuy t nhu c u c a Maslow thì nhu c u thành t là cao nh t, có th gi i thích r ng con ngư i khi ã tho mãn nhu c u thi t y u thì nhu c u ư c ngư i ta tôn tr ng, có v th xã h i là c n thi t và vì v y nhu c u ư c ào t o và phát tri n chính mình là nhu c u thi t y u không th thi u ư c trong h th ng các nhu c u c a con ngư i. Nhu c u c a doanh nghi p: doanh nghi p ti n hành ào t o và phát tri n ngu n nhân l c c a mình nh m: - Th nh t: bù p nh ng ch b thi u, b b tr ng. S bù p và b sung này di n ra thư ng xuyên nh m làm cho doanh nghi p ho t ng liên t c. Giáo viên hư ng d n Sinh Viên th c hi n 20 Th c Sĩ Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1
932868

Tài liệu liên quan


Xem thêm