How to Draw a Cartoon Bat

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 4 | FileSize: 0.04 M | File type: PDF
of x

How to Draw a Cartoon Bat. This simple cartoon bat is very easy to make and you are going to love the end result! Get out your drawing tools and keep reading below. STEP-1: Shape of the face Make a circle. Now add a half semi circle on the lower part of the circle to make an oval. Check the example so that the proportions are correct. The basic shape of the face of the bat is complete. STEP-2: Making the ears of the bat Now you will make the ears of the bat. Make two rounded triangles on top of the head of the bat, like shown..... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/how-to-draw-a-cartoon-bat-6xe2tq.html

Nội dung


683932