Ebook Hóa đại cương - Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Hóa đại cương - Phần 2. Ebook được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam. Phần 2 của ebook Hóa đại cương trình bày từ bài 5 đến bài 8 với các nội dung: đại cương về dung dịch, dung dịch các chất điện ly, dung dịch keo và điện hóa học.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-hoa-dai-cuong-phan-2-vwlbuq.html

Nội dung


Hóa ñ i cương

Page 221 of 251

d) Không chuy n d ch; Không chuy n d ch.
e) Chi u thu n; Chi u thu n
4.23.
– Ph n ng thu n ngh ch.
G m hai ph n ng thành ph n: Ph n ng thu n và ph n ng ngh ch.
A+B

C+D

Khi t c ñ ph n ng thu n b ng t c ñ ph n ng ngh ch v1 = vn ngư i ta nói ph n ng ñ t t i
tr ng thái cân b ng.
tr ng thái cân b ng n ng ñ các ch t không thay ñ i hay

=0

– Ph n ng n i ti p.
Ph n ng di n ra theo nh ng giai ño n n i ti p.
A

B

C

Khi t c ñ t o ra B b ng t c ñ phân hu nó v1 = v2 ngư i ta nói ph n ng ñ t t i tr ng thái d ng.
tr ng thái d ng n ng ñ ch t trung gian không b thay ñ i hay

=0

BÀI 5. ð I CƯƠNG V DUNG D CH
5.5. Áp su t hơi bão hoà là áp su t t o ra trên m t thoáng khi quá trình bay hơi ñ t t i tr ng thái cân
b ng.
cùng m t nhi t ñ áp su t hơi hay áp su t hơi bão hoà c a dung d ch luôn luôn nh hơn áp su t
c a dung môi nguyên ch t. ði u này d n ñ n:
Dung d ch có nhi t ñ sôi cao hơn nhi t ñ sôi c a dung môi.
Dung d ch có nhi t ñ ñông ñ c th p hơn nhi t ñ ñông ñ c c a dung môi
5.7.

file://C:\Windows\Temp\rqwaltnrqx\hoa_dai_cuong.htm

29/09/2009

Hóa ñ i cương

Page 222 of 251

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

file://C:\Windows\Temp\rqwaltnrqx\hoa_dai_cuong.htm

29/09/2009

Hóa ñ i cương

Page 223 of 251

5.14.
G i s gam glucose c n ph i l y là a

V y dung d ch s sôi

nhi t ñ 100,226 0C

5.15.

5.16.

V y: D ng t h p 2 phân t .
5.17.

Công th c phân t c a h p ch t C8H8O4.

BÀI 6. DUNG D CH CÁC CH T ðI N LY
6.1.
[H+] = 10–2

pH = –lg 10–2 = 2

[H+] = 10–7

pH = –lg 10–7 = 7

file://C:\Windows\Temp\rqwaltnrqx\hoa_dai_cuong.htm

29/09/2009

Hóa ñ i cương

Page 224 of 251

[H+] = 10–9

pH = –lg 10–9 = 9

[H+] = 3,1.10–2

pH = –lg 3,1.10–2 = –lg3,1–lg10–2 =1,5

[H+] = 9.10–8

pH = –lg 9.10–8 = –lg9–lg10–8 = 7,05

H2SO4 0,05 M

pH = –lg2.0,05 = 1

HCl 0,001 M

pH = –lg 10–3 = 3

NaOH 0,01 M

pOH = –lg 10–2 = 2

Ca(OH)2 0,02 M

pOH = –lg 2.0,02 = –lg4.10–2 = 1,4

6.2.

pH =14 – 2 =12
pH = 12,6

6.3.
ð so sánh ñ m nh c a acid hay base ngư i ta dùng ñ i lư ng KA, KB ho c pKA, pKB. Giá tr K
càng l n ho c pK càng nh thì acid (hay base) càng m nh.
acid

base liên h p

base

NH4Cl

NH3

NH3

NaHCO3

CO32–

NaHCO3

H2O

OH–

CH3COONa

C6H5NH3Cl

C2H5NH2

H2N–CH2–COOH

H2N–CH2–COO–

H2O

acid liên h p
NH4+
H2CO3
CH3COOH
H3O+

H2N–CH2–COOH

NH3–CH2–COOH

NaNO2

HNO2

Na2SO4 Không ph i acid hay base.
NaHCO3, H2O, H2N–CH2–COOH lư ng tính (v a là acid v a là base)
6.4.
Theo công th c: α =

file://C:\Windows\Temp\rqwaltnrqx\hoa_dai_cuong.htm

29/09/2009

Hóa ñ i cương

Page 225 of 251

● CH3COOH 0,02M α = 3,05.10–2
● CH3COOH 0,2M α = 9,6.10–3 ≈ 10–2 n ng ñ tăng thì α gi m
● CH3COOH 0,02M + CH3COONa 0,02M
CH3COOH

CH3COO- + H+

N ng ñ ñ u:

0,02

0,02

N ng ñ cân b ng:

0,02 – x

0,02 + x x

Nh n xét: So v i dung d ch CH3COOH 0,02M ñ ñi n ly gi m 30 l n
● CH3COOH 0,02M + CH3COONa 0,2M
CH3COOH

CH3COO- + H+

N ng ñ ñ u:

0,02

0,2

N ng ñ cân b ng:

0,02 – x

0,2 + x x

Nh n xét: So v i dung d ch CH3COOH 0,02M + NaCH3COO 0,02M ñ ñi n ly gi m 10 l n.
6.5.
S ñi n ly c a acid y u trong dung d ch th c ch t là ph n ng c a nó v i H2O ñ t o ra H3O+
theo phương trình:

file://C:\Windows\Temp\rqwaltnrqx\hoa_dai_cuong.htm

29/09/2009

1112861