Đồ án: Nghiên cứu thiết kế và điều khiển hệ truyền động điện tàu điện đô th ứng dụng tuyến Cát Linh- Hà Đông theo phương ph p điều khiển U/F

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 104 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đồ án: Nghiên cứu thiết kế và điều khiển hệ truyền động điện tàu điện đô th ứng dụng tuyến Cát Linh- Hà Đông theo phương ph p điều khiển U/F. Đồ án Nghiên cứu thiết kế và điều khiển hệ truyền động điện tàu điện đô thị ứng dụng tuyến Cát Linh- Hà Đông theo phương pháp điều khiển U/F có kết cấu nội dung gồm 4 chương, với nội dung như: Lựa chọn hệ thống động điện và phương pháp điều khiển truyền động điện đoàn tàu, tính chọn mạch lực biến tần nguồn áp nuôi động cơ không đồng bộ,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-nghien-cuu-thiet-ke-va-dieu-khien-he-truyen-dong-dien-tau-dien-do-th-ung-d-5dubuq.html

Nội dung


TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN
====o0o====

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN
ĐỘNG ĐIỆN TÀU ĐIỆN ĐÔ THỊ TUYẾN CÁT LINH- HÀ ĐÔNG
THEO PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN U/F

Sinh viên thực hiện

: Trần Văn Bảo
Đỗ Anh Đức

Lớp

: Trang thiết bị điện- điện tử trong CN>VT

Khóa

: 54

Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s An Hoài Thu Anh

Hà Nội, 2018

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths An Hoài Thu An

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Hà Nội, Ngày…. tháng….năm 2018
Giáo viên hƣớng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Ths An Hoài Thu Anh

SVTH : Trần Văn Bảo
Đỗ Anh Đức

1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths An Hoài Thu An

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỌC DUYỆT

………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………
………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………
Hà Nội, Ngày…. tháng….năm 2018
Giáo viên đọc duyệt
(ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Việt Phúc

SVTH : Trần Văn Bảo
Đỗ Anh Đức

2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: Ths An Hoài Thu An

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................... 6
DANH MỤC HÌNH ẢNH .......................................................................................... 6
DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................... 9
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 10
HƢƠNG 1.

A

HỌN HỆ T UYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP

ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐOÀN TÀU.............................................. 11
1.1. Khái quát chung ................................................................................................................... 11
1.2. Hệ truyền động điện đoàn tàu sử dụng ĐC ĐK 1 chiều ......................................... 11
1.2.1.Đoàn tàu sử dụng mạng tiếp xúc 1 chiều: 660, 750, 1500, 3000V ......... 12
1.2.2.Đoàn tàu sử dụng lưới điện kéo xoay chiều: 1-15kV, 16 2/3Hz; 25kv,
50Hz. ..………………………………………………………………………..13
1.3. Khái quát hệ truyền động điện đoàn tàu sử dụng ĐC ĐK xoay chiều.............. 13
1.3.1.Đối với hệ truyền động điện cấp nguồn cấp xoay chiều ......................... 14
1.3.2.Đối với hệ truyền động điện cấp nguồn một chiều.................................. 14
1.4. Khái quát hệ truyền động điện đoàn tàu sử dụng động c tuy n t nh ........... 16
1.5. Phư ng pháp điều khiển truyền động điện cho đoàn tàu ................................ 19
1.5.1.Giới thiệu động cơ không đồng bộ xoay chiều ........................................ 19
1.5.2.Cấu tạo động cơ không đồng bộ ............................................................. 19
1.5.3.Điều khiển động cơ không đồng bộ ......................................................... 23
HƢƠNG 2. T NH HỌN

H

IẾN TẦN NGUỒN ÁP NUÔI ĐỒNG

Ơ HÔNG ĐỒNG Ộ ........................................................................................... 28
2.1. Phân t ch nguy n

à

việc c a ộ i n t n ngu n áp ...................................... 28

2.1.1. h i niệm................................................................................................. 28
2.1.2. h n loại ................................................................................................. 28
SVTH : Trần Văn Bảo
Đỗ Anh Đức

3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
2.2.

nh ch n

ch

GVHD: Ths An Hoài Thu An
c ............................................................................................................. 30

2.2.1.Thông số động cơ .................................................................................... 30
2.2.2.Tính toán dòng tiếp xúc cho trạm điện kéo ............................................. 32
2.2.3.Tính chọn mạch chỉnh lưu và m y biến áp.............................................. 36
2.2.4.T nh chọn tụ

- DC link ......................................................................... 38

2.2.5.T nh to n mạch ngh ch lưu ...................................................................... 41
2.2.6.T nh chọn điện tr h m ........................................................................... 48
HƢƠNG 3.

Ô H NH H A VÀ

ẤU T

ĐIỀU

HIỂN HỆ TRUYỀN

ĐỘNG ĐIỆN THEO PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN VÔ HƢỚNG U/F .............. 53
3.1. Phư ng pháp điều ch độ rộng xung ........................................................................... 53
3.1.1.Sơ đồ mạch lực và mô hình ngh ch lưu cầu ba pha ............................... 53
3.1.2. hương ph p điều chế độ rộng xung ...................................................... 54
HƢƠNG IV : TỔNG QUAN TUYẾN ĐƢỜNG SẮT ÁT INH HÀ ĐÔNG VÀ
Ô PHỎNG ĐÁNH GIÁ HỆ T UYỀN ĐỘNG ĐIỆN THEO PHƢƠNG PHÁP
U/F ............................................................................................................................. 71
4.1. Thông số đoàn tàu ............................................................................................................... 71
4.2. Vị tr đặt các nhà ga c a tuy n đường sắt (CL-HD) ............................................... 72
4.3. Đ thị ch y tàu ...................................................................................................................... 75
4.4.

cC n

n ành Đoàn àu .......................................................................................... 78

4.4.1. h i niệm chung về lực c n đoàn tàu ..................................................... 78
4.4.2. ực c n cơ b n ........................................................................................ 79
4.4.3. ực c n phụ ............................................................................................. 85
4.5. Tiêu chuẩn tính toán sức kéo .......................................................................................... 90
4.5.1.Tiêu chuẩn tính toán sức kéo ................................................................... 90
4.6. ây

ng

ô h nh ................................................................................................................ 93

SVTH : Trần Văn Bảo
Đỗ Anh Đức

4

1123851

Tài liệu liên quan


Xem thêm