Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản”

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 73 | FileSize: 0.45 M | File type: PDF
of x

Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản”. Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty in tạp chí cộng sản”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-co-cau-to-chuc-bo-may-quan-ly-tai-cong-t-bal1tq.html

Nội dung


 1. Đồ án tốt nghiệp Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp nµy ch¸u xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n ,B¸c vµ c¸c anh chÞ phßng TC- HC-TH ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ch¸u trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp.Qua ®©y ,em xin ch©n thµnh c¸m ¬n GS.TS , Ph¹m §øc Thµnh ®· ®ång ý vµ tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp n­íc ta ®· b¾t tay lµm b¹n víi nhiÒu n­íc, c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nh­ng còng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc .Trong sù c¹nh tranh gay g¾t ®ã cµng ngµy ng­êi ta cµng nhËn ra tÇm quan träng cña nguån lùc con ng­êi ,®ã chÝnh lµ nguån tµi s¶n quý b¸u cña doanh nghiÖp .Nguån nh©n lùc lµ mét trong 3 yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n nhÊt cu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .Nh­ng th«ng th­êng khi nh¾c ®Õn nguån nh©n lùc lµ chóng ta nghÜ ngay tíi nh÷ng ng­êi c«ng nh©n s¶n xuÊt ,nh÷ng ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô ma quªn ®i mét bé phËn nguån nh©n lùc v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú c«ng ty nµo ,®ã chÝnh lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý .Tuy hä kh«ng ph¶i lµ ng­êi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh­ng hä gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh sù ho¹t ®éng cña c«ng ty .Bé m¸y qu¶n lý ®­îc vÝ nh­ nh÷ng ng­êi cÇm l¸i h­íng con thuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh ®i ®óng h­íng ,®¹t hiÖu qu¶ cao .C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña mét tæ chøc kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn mµ lµ kh¶ biÕn .Nã tuú thuéc vµo sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi.Khi c¸c yÕu tè nµy thay ®æi sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin th× sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nµy cµng m¹nh .ChÝnh v× thÕ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lu«n lu«n cÇn ®­îc hoµn thiÖn .Sù hoµn thiÖn nµy sÏ gióp cho tæ chøc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ,tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn ,n©ng cao kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lµ mét C«ng ty trùc thuéc Bé biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n ,phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña §¶ng,C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n lµ mét c«ng ty cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong ngµnh in ,lu«n thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ N­íc giao phã .Tuy nhiªn do viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ N­íc ,c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ch­a cã sù thay ®æi ®Ó thÝch øng nªn cßn nhiÒu bÊt cËp trong c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty .V× vËy trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh . Chuyªn ®Ò gåm 3 ch­¬ng : Ch­¬ng 1 :C¬ së lý luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . Ch­¬ng 2 :Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n . Ch­¬ng 3 :Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng Ty In T¹p chÝ Céng S¶n . MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh­ng do h¹n chÕ vÒ thêi gian ,tr×nh ®é , nguån sè liÖu nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt .Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c c« chó trong toµn C«ng Ty ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy .Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch­¬ng 1:C¬ së lý luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . I.C¸c kh¸i niÖm . 1.Qu¶n lý . Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cña chñ thÓ lªn ®èi t­îng qu¶n lý nh»m ®¹t môc tiªu ®Æt ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr­êng . Qu¶n lý bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn : -Ph¶i cã mét chñ thÓ qu¶n lý t¹o ra t¸c ®éng vµ mét ®èi t­îng qu¶n lý nhËn t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý t¹o ra . -Ph¶i cã môc tiªu x¸c ®Þnh cho c¶ ®èi t­îng vµ chñ thÓ .Môc tiªu nµy lµ c¨n cø ®­Ó chñ thÓ qu¶n lý t¹o ra t¸c ®éng . -Chñ thÓ ph¶i thùc hµnh viÖc r¸c ®éng . 2.Tæ chøc . Tæ chøc th­êng ®­îc hiÓu nh­ lµ tËp hîp cña hai hay nhiÒu ng­êi cïng ho¹t ®éng trong nh÷ng h×nh th¸i c¬ cÊu nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc ®Ých chung . C¸c tæ chøc ®ang tån t¹i trong x· héi v« cïng phong phó vµ ®a d¹ng .Cã thÓ cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh tæ chøc kh¸c nhau tuú theo tiªu thøc ph©n lo¹i,nh­ng chung quy l¹i mét tæ chøc th­êng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : -Mäi tæ chøc ®­Òu mang tÝnh môc ®Ých .Tæ chøc hiÕm khi mang trong m×nh mét môc ®Ých tù th©n mµ lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc ®Ých nhÊt ®Þnh .§©y lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt cña bÊt kú tæ chøc nµo .MÆc dï môc ®Ých cña c¸c tæ chøc kh¸c nhau cã thÓ kh¸c nhau ,nh­ng kh«ng cã môc ®Ých th× tæ chøc dÏ kh«ng cã lý do ®Ó tån t¹i . -Mäi tæ chøc ®Òu ho¹t ®éng theo nh÷ng c¸ch thøc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých –c¸c kÕ ho¹ch .ThiÕu kÕ ho¹ch nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÒu Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cÇn ph¶i lµm ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých ,kh«ng tæ chøc nµo cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn hiÖu qu¶ . -Mäi tæ chøc ®Òu ho¹t ®éng trong mèi quan hÖ t­¬ng t¸c víi c¸c tæ chøc kh¸c .Mét doanh nghiÖp sÏ cÇn vèn ,nguyªn vËt liÖu ,n¨ng l­îng ,m¸y mãc ,th«ng tin...... tõ c¸c nhµ cung cÊp ,cÇn ho¹t ®éng trong khu«n khæ qu¶n trÞ vÜ m« cña Nhµ N­íc ,cÇn hîp t¸c hoÆc c¹nh tranh víi doanh nghiÖp kh¸c ,cÇn c¸c hé gia ®×nh vµ tæ chøc mua s¶n phÈm cña hä . -Cuèi cïng ,mäi tæ chøc ®Òu cÇn nh÷ng nhµ qu¶n trÞ ,chÞu tr¸ch nhiÖm liªn kÕt,phèi hîp nh÷ng con ng­êi bªn trong vµ bªn ngoµi tæ chøc cïng nh÷ng nguån lùc kh¸c ®Ó ®¹t môc ®Ých víi hiÖu qu¶ cao .Vai trß cña nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cã thÓ râ nÐt ë tæ chøc nµy h¬n tæ chøc kh¸c nh­ng thiÕu hä tæ chøc sÏ gÆp lóng tóng . 3.C¬ cÊu tæ chøc . C¬ cÊu tæ chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña tæ chøc ,biÓu thÞ sù x¾p ®Æt theo mét trËt tù nµo ®ã cña c¸c bé phËn trong tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng . 4.Bé m¸y qu¶n lý . Bé m¸y qu¶n lý lµ mét tæ chøc con trong mét tæ chøc ,lµ c¬ quan ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña toµn bé tæ chøc .Bé m¸y qu¶n lý bao gåm :mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng cïng víi c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý ®­îc liªn kÕt theo mét sè nguyªn t¾c ,quy t¾c nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh . 5.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh dùa trªn c¸c chøc n¨ng ,nhiÖm vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh cña bé m¸y qu¶n lý ®Ó x¾p xÕp vÒ lùc l­îng ,bè trÝ vÒ c¬ cÊu ,x©y dùng vÒ m« h×nh vµ gióp cho toµn bé hÖ thèng qu¶n lý ho¹t ®éng nh­ mét chØnh thÓ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 6.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ mét tæng thÓ c¸c bé phËn hîp thµnh ,c¸c bé phËn nµy cã mèi liªn hÖ mËt h÷u c¬ phô thuéc lÉn nhau ®­îc chuyªn m«n ho¸ ,thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc qu¶n trÞ nhÊt ®Þnh víi nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ môc tiªu chung cña tæ chøc . 7.Lao ®éng qu¶n lý . Lao ®éng qu¶n lý lµ hät ®éng hay nãi c¸ch kh¸c lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý trong mçi tæ chøc nhÊt ®Þnh . Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý :  C¨n cø theo cÊp qu¶n lý : - Qu¶n lý doanh nghiÖp :Gi¸m ®èc ,Phã gi¸m ®èc ,KÕ to¸n tr­ëng . - L·nh ®¹o doanh nghiÖp :Tr­ëng phßng ,Phã phßng vµ t­¬ng ®­¬ng . - Viªn chøc chuyªn m«n nghiÖp vô :c¸c nh©n viªn .  C¨n cø theo chøc n¨ng ,nhiÖm vô : - Lao ®éng cña c¸n bé l·nh ®¹o :lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu tæ chøc ,cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý ,tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh . - Lao ®éng cña c¸c chuyªn gia :lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u vÒ c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n trong qu¶n lý ,lµm nhiÖm vô chuÈn bÞ vµ ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n ,quyÕt ®Þnh cho c¸n bé l·nh ®¹o. - Lao ®éng cña c¸c nh©n viªn nghiÖp vô :lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c sù vô ,chñ yÕu phôc vô th«ng tin vµ gióp viÖc cho c¸n bé l·nh ®¹o vµ chuyªn gia .  C¨n cø vµ ph¹m vi bao qu¸t cña nhiÖm vô : Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Lao ®éng qu¶n lý tæng hîp :chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ c¸c mÆt cña tæ chøc .§ã th­êng lµ lao ®éng cña cÊp tr­ëng . - Lao ®éng qu¶n lý chøc n¨ng :ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét hoÆc mét sè lÜnh vùc trong ho¹t ®éng cña tæ chøc .§ã lµ lao ®éng cña c¸c cÊp phã vµ c¸c bé phËn qu¶n lý chøc n¨ng . - Lao ®éng t¸c nghiÖp cô thÓ lµ lao ®éng cña nh©n viªn qu¶n lý thõa hµnh nh­ :c¸c nh©n viªn kiÓm tra ,®¸nh gi¸ ...  C¨n cø theo lÜnh vùc chuyªn m«n : Lao ®éng qu¶n lý kinh tÕ ,qu¶n lý x· héi , qu¶n lý an ninh quèc phßng ... II-Mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 1.Nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 1.1 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý g¾n víi ph­¬ng h­íng ,môc ®Ých cña hÖ thèng . Ph­¬ng h­íng,môc ®Ých cña hÖ thèng quy ®Þnh c¸ch thøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña hÖ thèng .ChÝnh nã quy ®Þnh c¸c bé phËn hîp thµnh trong tæ chøc c¶u hÖ thèng .ChÝnh v× thÕ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i g¾n víi môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña hÖ thèng .Cã g¾n víi môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng th× bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng míi hiÖu qu¶ . 1.2 Chuyªn m«n ho¸ vµ c©n ®èi . Theo nguyªn t¾c nµy th× tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i x¸c ®Þnh râ ph¹m vi ,chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong hÖ thèng vµ ph¶i ®¶m b¶o sù c©n ®èi ,lo¹i trõ nh÷ng chøc n¨ng ,nhiÖm vô chång chÐo ,trïng lÆp ,thiÕu ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm râ rµng .MÆt kh¸c sè l­îng c¸c cÊp qu¶n lý ph¶i hîp lý ®Ó phï hîp víi thùc tÕ . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.3 Linh ho¹t vµ thÝch nghi víi m«i tr­êng . Theo nguyªn t¾c nµy th× tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kh«ng ®­îc b¶o thñ ,tr× trÖ ,quan liªu mµ lu«n ph¶i linh ho¹t ,thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi hay biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè t¸c ®éng .Tuy nhiªn cÇn ph¶i hiÓu ®óng sù thay ®æi ë ®©y kh«ng ph¶i lµ thay ®æi toµn bé mµ ®ã chØ lµ nh÷ng biÕn ®æi nhá trong c¬ cÊu ®Ó thÝch nghi víi m«i tr­êng míi ,®Ó kh«ng bÞ m«i tr­êng ®µo th¶i .Sù linh ho¹t ®­îc thÓ hiÖn trong viÖc thݪt kÕ c¸c bé phËn phï hîp víi Ýt ®Çu mèi trung gian ,sè l­îng cÊp qu¶n lý phï hîp vµ ®¶m b¶o cho mçi bé phËn mét møc ®é tù do s¸ng t¹o ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ ph¸t triÓn ®­îc tµi n¨ng cña c¸n bé ,c«ng nh©n viªn chøc trong tõng bé phËn . Nãi nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ c¬ cÊu tæ chøc chÞu sù chi phèi cña m«i tr­êng mµ trong mét chõng mùc cña sù thay ®æi nã t¸c ®éng vµo m«i tr­êng theo nh÷ng h­íng nhÊt ®Þnh phï hîp víi môc ®Ých cña m×nh . 1.4 B¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ qu¶n lý. HiÖu qu¶ vµ hiÖu lùc lu«n lµ môc ®Ých vµ môc tiªu tiÕn tíi cña bÊt kú tæ chøc nµo .Mçi tæ chøc lu«n ®Æt ra cho m×nh nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t tíi .V× thÕ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i : -T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt ë cÊp cao nhÊt ,ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ë c¸c cÊp ,khiÕn cho hä tËn t©m tËn lùc víi c«ng viÖc vµ phèi hîp chÆt chÏ víi nhau trong c«ng viÖc .Dùa trªn nguyªn t¾c n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh biªn chÕ tæ chøc vµ chÕ ®é qu¶n lý .§¶m b¶o phèi hîp gi÷a c¸c cÊp mét c¸ch tèt nhÊt ,ph¶i lùa chän ph­¬ng thøc truyÒn tin ,trao ®æi nghiÖp vô trong doanh nghiÖp mét c¸ch nhanh nhÊt vµ ph©n c«ng hîp lý ®Ó mçi bé phËn ,mçi c«ng viÖc ®Òu cã ng­êi phô tr¸ch . - G¾n c¸c cÊp qu¶n lý thµnh mét d©y xÝch ,Tr¸ch nhiÖm ,quyÒn h¹n gi÷a c¸c bé phËn ,c¸c cÊp râ rµng ,g¾n bã víi nhau .Mçi cÊp chØ cã mét Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ng­êi ra lÖnh,tr¸nh m©u thuÉn vµ lµm tæn hao c«ng søc vµ ph¶i t¨ng c­êng sù hîp t¸c trong doanh nghiÖp . -Gän nhÑ ,ph¶i cã ®Þnh biªn râ rµng ,tæ chøc c«ng viÖc vµ biÖn ph¸p kiÓm tra . 1.5 TÝnh hÖ thèng . TÝnh hÖ thèng ®­îc thÓ hiÖn ë : -TÝnh tËp hîp :C¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp do nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­ nh©n lùc ,vËt l­c, th«ng tin ... hîp thµnh . -TÝnh liªn hÖ :C¸c yÕu tè t¹o nªn tËp hîp ®ã lu«n cã mèi liªn hÖ víi nhau .Trong tæ chøc ,c¸c yÕu tè lu«n t¸c ®éng qua l¹i ,bæ xung cho nhau trong mét chØnh thÓ thèng nhÊt .YÕu tè nµy chÞu sù chi phèi cña c¸c yÕu tè kh¸c vµ ng­îc l¹i .§«i khi sù t¸c ®éng cã thÓ dÉn ®Õn xung ®ét ,tuy nhiªn sù xung ®ét ®ã l¹i lµ c¬ së ®Ó t¹o ra mét c¸i míi thÝch hîp h¬n ,®¶m b¶o tæ chøc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ . -TÝnh môc ®Ých :Mäi tæ chøc ®Òu cã mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh ,râ rµng .Môc ®Ých cña tæ chøc lµ c¸i mµ mäi ng­êi trong tæ chøc ®Òu cè g¾ng ®Ó ®¹t tíi .Tuy nhiªn tuú tõng tæ chøc kh¸c nhau mµ môc ®Ých còng kh¸c nhau (mét tæ chøc tham gia s¶n xuÊt th× môc ®Ých lµ ®¹t lîi nhuËn tèi ®a cßn c¸c tæ chøc phóc lîi x· héi th× môc ®Ých lµ phôc vô ®­îc nhiÒu c¸c c«ng t¸c x· héi ) ,nh­ng trong mäi tæ chøc th× môc ®Ých ho¹t ®éng lu«n ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ro rµng . -TÝnh thÝch øng víi m«i tr­êng :Mäi tæ chøc lu«n chÞu sù t¸c ®éng cña hai m«i tr­êng lµ m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi .Trong ®ã m«i tr­êng bªn ngoµi h×nh thµnh nªn m«i tr­êng bªn trong cña doanh nghiÖp ,t¸c ®éng lªn m«i tr­êng bªn trong vµ ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp ®Õn doanh nghiÖp .Song doanh nghiÖp chØ cã thÓ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng bªn trong mµ kh«ng thÓ (hoÆc chÝ Ýt ) t¸c ®éng lµm biÕn ®æi m«i tr­êng bªn ngoµi ,mµ nã chØ thay ®æi Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cho thÝch øng víi tr­íc nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng bªn ngoµi ,tõ ®ã ®iÒu chØnh vµ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng bªn trong . -TÝnh chØnh thÓ :C¸c yÕu tè tæ chøc nªn doanh nghiÖp kÕt hîp víi nhau mét c¸ch h÷u c¬ ,ph¸t huy hiÖu qu¶ cña mét chØnh thÓ ,®ã kh«ng ph¶i lµ dµn tr¶i hoÆc céng l¹i mét c¸ch gi¶n ®¬n . §Ó ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c trªn ,c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i :T¨ng c­êng ®­îc mèi liªn hÖ däc vµ ngang ,mçi bé phËn trong tæ chøc võa ph¶i phôc tïng sù l·nh ®¹o thèng nhÊt võa ph¶i cã tÝnh linh ho¹t ,chñ ®éng ,tÝch cùc ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cña chØnh thÓ .Sù phôc tïng thÓ hiÖn sù chÊp hµnh néi quy ,quy ®Þnh tõ trªn ®­a xuèng t¹o nªn mét chØnh thÓ thèng nhÊt .Tuy nhiªn sù phôc tïng trªn c¬ së sù linh ho¹t bëi lÏ kh«ng ph¶i lóc nµo mäi sù vËt còng nh­ nhau mµ lu«n biÕn ®éng ,v× thÕ trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c bé phËn cÇn cã sù linh ho¹t ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n . 2.Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc . ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng yªu cÇu sau : - TÝnh môc tiªu :mét cÊu tæ chøc ®­îc coi lµ cã kÕt qu¶ nÕu thùc sù trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña tæ chøc . - TÝnh tèi ­u :Trong c¬ cÊu tæ chøc cã ®Çy ®ñ c¸c ph©n hÖ ,bé phËn vµ con ng­êi (kh«ng thõa mµ còng kh«ng thiÕu )®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt .Gi÷a c¸c bé phËn vµ cÊp tæ chøc ®Òu thiÕt lËp ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ hîp lý víi sè cÊp nhá nhÊt . --TÝnh tin cËy :C¬ cÊu tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c ,kÞp thêi ,®µy ®ñ cña tÊt c¶ th«ng tin ®­îc sö dông trong tæ chøc ,nhê ®ã ®¶m b¶o phèi hîp tèt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong tæ chøc . - TÝnh linh ho¹t :§­îc coi lµ mét hÖ tÜnh c¬ cÊu tæ chøc ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong tæ chøc còng nh­ ngoµi m«i tr­êng . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - TÝnh hiÖu qu¶ :C¬ cÊu tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc víi chi phÝ thÊp nhÊt . 3.Mét sè kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 3.1 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn . C¬ cÊu theo thùc tuyÕn lµ mét m« h×nh tæ chøc qu¶n lý ,trong ®ã nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh vµ gi¸m s¸t trùc tiÕp ®èi víi cÊp d­íi vµ ng­îc l¹i ,mçi ng­êi cÊp d­íi chØ nhËn sù ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc mét ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp cÊp trªn . C¬ cÊu theo trùc tuyÕn ®­îc minh häa qua s¬ ®å sau : Ng­êi l·nh ®¹o A Ng­êi l·nh Ng­êi l·nh ®¹o B1 ®¹o B2 Ng­êi l·nh Ng­êi l·nh Ng­êi l·nh Ng­êi l·nh ®¹o C1 ®¹o C2 ®¹o C3 ®¹o C4 §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña lo¹i h×nh nµy lµ :Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong tæ chøc bé m¸y ®­îc thùc hiÖn theo trùc tuyÕn .Ng­êi thõa hµnh chØ nhËn mÖnh lÖnh tõ mét ng­êi phô tr¸ch trùc tiÕp .Lµ mét m¾t xÝch trong Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp d©y chuyÒn chØ huy ,mçi nhµ qu¶n trÞ víi quyÒn h¹n trùc tuyÕn cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho cÊp d­íi trùc tiÕp vµ nhËn sù b¸o c¸o cña hä . Trong thùc tÕ ,trùc tuyÕn cßn ®­îc dïng ®Ó chØ c¸c bé phËn cã mèi quan hÖ trùc tiÕp víi viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña tæ chøc nh­ bé phËn thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ dÞch vô ,s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm .Ng­êi ®øng ®Çu bé phËn trùc tuyÕn ®­îc gäi lµ nhµ qu¶n trÞ trùc tuyÕn hay qu¶n trÞ t¸c nghiÖp . C¬ trùc tuyÕn cã ­u ®iÓm lµ t¹o thuËn lîi cho viÖc ¸p dông chÕ ®é thñ tr­ëng ,tËp trung ,thèng nhÊt ,lµm cho tæ chøc nhanh nh¹y linh ho¹t víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng vµ cã chi phÝ qu¶n lý doang nghiÖp thÊp .MÆt kh¸c theo c¬ cÊu nµy nh÷ng ng­êi chÞu sù l·nh ®¹o rÊt ®Ï thùc hiÖn mÖnh lÖnh v× cã sù thèng nhÊt trong mÖnh lÖnh ph¸t ra .Tuy nhiªn c¬ cÊu theo trùc tuyÕn l¹i h¹n chÕ viÖc sö dông c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao vÒ tõng mÆt qu¶n lý vµ ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn ®Ó chØ ®¹o tÊt c¶ c¸c bé phËn qu¶n lý chuyªn m«n .Nh­ng trong thùc tÕ th× kh¶ n¨ng cña con ng­êi cã h¹n nªn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®­a ra mang tÝnh rñi ro cao . Do ®ã c¬ cÊu nµy th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ cã quy m« nhá vµ viÖc qu¶n lý kh«ng qu¸ phøc t¹p . 3.2 C¬ cÊu theo ch­c n¨ng . C¬ cÊu theo chøc n¨ng lµ lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc trong ®ã tõng chøc n¨ng qu¶n lý ®­îc t¸ch riªng do mét bé ph©n mét c¬ quan ®¶m nhËn .C¬ cÊu nµy cã ®Æc ®iÓm lµ nh÷ng nh©n viªn chøc n¨ng ph¶i lµ ng­êi am hiÓu chuyªn m«n vµ thµnh th¹o nghiÖp vô trong ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å c¬ cÊu theo chøc n¨ng : Ng­êi l·nh ®¹o A Kh©u chøc Kh©u chøc n¨ng A1 n¨ng A2 Ng­êi l·nh Ng­êi l·nh Ng­êi l·nh ®¹o B1 ®¹o B2 ®¹o B3 C¬ cÊu nµy cã ­u ®iÓm lµ :Thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ c¸c ch­c n¨ng qu¶n lý ,thu hót ®­îc c¸c chuyªn gia cã kiÕn thøc s©u vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n vµo c«ng t¸c qu¶n lý ,tr¸nh ®­îc sù bè trÝ chång chÐo chøc n¨ng ,nhiÖm vô gi÷a c¸c bé phËn .Thóc ®Èy sù chuyªn m«n ho¸ kü n¨ng nghÒ nghiÖp ,n©ng cao chÊt l­îng vµ kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò .Cac quyÕt ®Þnh ®­a ra cã ®é rñi ro thÊp h¬n so víi c¬ cÊu trùc tuyÕn .Tuy nhiªn c¬ cÊu theo chøc n¨ng lµm cho cÊp d­íi ph¶i phôc tïng nhiÒu ®Çu mèi chØ ®¹o kh¸c nhau cña cïng mét c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn do ®Ô lµm suy yÕu chÕ ®é thñ tr­ëng ,c¸c nhµ qu¶n lý trë thµnh c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc hÑp . 3.3 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn –chøc n¨ng . C¬ cÊu nµy lµ sù kÕt hîp cña c¬ cÊu theo trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu theo chøc n¨ng .Theo ®ã ,mèi quan hÖ gi÷a cÊp d­íi vµ cÊp trªn lµ mét ®­êng th¼ng cßn c¸c bé phËn chøc n¨ng chØ lµm nhiÖm vô chuÈn bÞ nh÷ng lêi chØ dÉn ,nh÷ng lêi khuyªn vµ kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trùc tuyÕn . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å c¬ cÊu theo trùc tuyÕn –chøc n¨ng : Ng­êi l·nh ®¹o A Kh©u chøc Kh©u chøc n¨ng A1 n¨ng A2 Ng­êi l·nh Ng­êi l·nh ®¹o B1 ®¹o B2 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn chøc n¨ng sÏ thu hót c¸c chuyªn gia vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n ,do ®ã gi¶m bít g¸nh nÆng cho nhµ qu¶n lý .Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy sÏ lµm cho sè c¬ quan chøc n¨ng trong tæ chøc t¨ng lªn do ®ã lµm cho bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh ,nhiÒu ®Çu mèi vµ ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lu«n ®iÒu hoµ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ®Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng kh«ng ¨n khíp ,côc bé cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng . 3.4 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn –tham m­u . C¬ cÊu nµy cã ®Æc ®iÓm lµ ng­êi l·nh ®¹o ra mÖnh lÖnh vµ chÞu hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh ,khi gÆp c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p ng­êi l·nh ®¹o ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia ë bé phËn tham m­u gióp viÖc . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å trùc tuyÕn –tham m­u : Tæng gi¸m ®èc Trî lý TG§ P.TG§ P.TG§ s¶n P.TG§ tµi Marketing xuÊt chÝnh Qu¶n trÞ Qu¶n trÞ s¶n Qu¶n trÞ vËt nh©n sù xuÊt t­ Qu¶n ®èc A Qu¶n ®èc B Qu¶n ®èc C Quan hÖ trùc tuyÕn th«ng th­êng Quan hÖ tham m­u C¬ cÊu nµy cho phÐp ng­êi l·nh ®¹o tËn dông ®­îc nh÷ng tµi n¨ng ,chuyªn m«n cña c¸c chuyªn gia ,gi¶m bít sù phøc t¹p cña c¬ cÊu tæ chøc .Nh­ng nã ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i t×m vµ tuyÓn chän ®­îc nh÷ng chuyªn gia giái trong c¸c lÜnh vùc vµ ®­¬ng nhiªn chi phÝ ®Ó chän ®­îc nh÷ng chuyªn gia nµy lµ rÊt lín . 3.5 C¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu . Trong c¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu ,c¸c ngµnh cã quan hÖ ®Õn viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh –môc tiªu ®­îc liªn kÕt l¹i vµ cã mét c¬ quan ®Ó Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp qu¶n lý thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh gäi lµ ban chñ nhiÖm ch­¬ng tr×nh môc tiªu .Ban chñ nhiÖm ch­¬ng tr×nh –môc tiªu cã nhiÖm vô ®iÒu hoµ phèi hîp c¸c thµnh viªn ,c¸c nguån dù tr÷ ,gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ lîi Ých ... nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®· x¸c ®Þnh . S¬ ®å c¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu .(A lµ c¬ quan thõa hµnh ) Ng­êi l·nh ®¹o chung Ngµnh ,®Þa Ng­êi l·nh ®¹o Ngµnh ,®Þa ph­¬ng ch­¬ng tr×nh ph­¬ng A1 A2 ¦u ®iÓm cña lo¹i h×nh nµy lµ :§¶m b¶o sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh ,c¸c ®Þa ph­¬ng tham gia ch­¬ng tr×nh theo mét môc tiªu nhÊt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i thµnh lËp thªm mét bé m¸y míi .C¬ quan qu¶n lý ch­¬ng tr×nh tæ chøc gän nhÑ .Sau khi hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh ,c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch qu¶n lý ch­¬ng tr×nh gi¶i thÓ ,c¸c ngµnh ,®Þa ph­¬ng vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng . Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®ã lµ sù n¾m b¾t th«ng tin ,tr×nh ®é x©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ sù ®iÒu hµnh cña ban chñ nhiÖm.MÆt kh¸c c¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu dÔ x¶y ra xung ®ét gi÷a môc tiªu ch­¬ng tr×nh vµ môc tiªu cña tæ chøc . 3.6 C¬ cÊu ma trËn . C¬ cÊu ma trËn lµ kiÓu c¬ cÊu qu¶n lý hiÖu qu¶ ,hiÖn ®¹i .C¬ cÊu nµy ®­îc x©y dùng b»ng c¸ch kÕt hîp c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ ch­¬ng tr×nh – môc Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tiªu .ViÖc qu¶n lý theo tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc :Nghiªn cøu khoa häc ,kh¶o s¸t ,thiÕt kÕ ,s¶n xuÊt ,cung øng ...®­îc x©y dùng phï hîp víi c¬ cÊu trùc tuyÕn .ViÖc qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc tæ chøc phï hîp víi c¬ cÊu ch­¬ng tr×nh – môc tiªu .Trong c¬ cÊu nµy ,cac c¸n bé qu¶n trÞ theo chøc n¨ng vµ theo s¶n phÈm ®Òu cã vÞ thÕ ngang nhau .Hä chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o cho cïng mét cÊp l·nh ®¹o vµ cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thuéc lÜnh vùc mµ hä phô tr¸ch . S¬ ®å c¬ cÊu theo ma trËn trong kü thuËt : Tæng gi¸m ®èc PTG§ PTG§ kü PTG§ tµi PTGs¶n marketing thuËt chÝnh xuÊt Tr­ëng phßng Tr­ëng Tr­ëng Tr­ëng phßng thiÕt kÕ phßng c¬ khÝ phßng ®iÖn thuû lùc A B A :Chñ nhiÖm cña ®Ò ¸n 1. B :Chñ nhiÖm cña ®Ò ¸n 2 . Trong c¬ cÊu ma trËn nh©n viªn trong tæ chøc chÞu sù l·nh ®¹o cña hai ng­êi l·nh ®¹o :Gi¸m ®èc bé phËn chuyªn m«n vµ l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh .Trong ch­¬ng tr×nh nµy ng­êi l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh lµm viÖc víi chuyªn Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gia kh«ng d­íi quyÒn m×nh ,hä trùc thuéc quyÒn cña ng­êi l·nh ®¹o trùc tuyÕn ,Ng­êi l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh c¸i g× vµ khi nµo ph¶i lµm theo ch­¬ng tr×nh cô thÓ ,cßn nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o trùc tuyÕn th× quyÕt ®Þnh ai sÏ thùc hiÖn vµ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo c«ng t¸c nµy hoÆc c«ng t¸c kh¸c . §Ó h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc ma trËn ,khi x¸c ®Þnh c¬ cÊu theo chiÒu ngang cÇn ph¶i lùa chän vµ bæ nhiÖm ng­êi l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh vµ cÊp phã cña hä theo tõng quan hÖ ,phï hîp víi c¬ cÊu ch­¬ng tr×nh .X¸c ®Þnh vµ bæ nhiÖm nh÷ng ng­êi thùc hiÖn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong mçi bé phËn chuyªn m«n hãa ,tæ chøc phßng ,ban chuyªn m«n ho¸ ®Ó qu¶n lý ch­¬ng tr×nh .Tæ chøc c¸c mèi liªn hÖ vµ c¸c luång th«ng tin . ¦u ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc theo ma trËn lµ :gi¶m bít c«ng viÖc cña ng­êi l·nh ®¹o cÊp trªn b»ng c¸ch giao cho cÊp qu¶n lý trung gian quyÒn ra quyÕt ®Þnh trong ®iÒu kiÖn duy tr× sù thèng nhÊt gi÷a c«ng t¸c phèi hîp vµ kiÓm tra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc kü thuËt chñ chèt ë cÊp trªn .B¶o ®¶m tÝnh mÒm dÎo vµ linh ho¹t ®Ó sñ dông c¸c nguån lùc khi thùc hiÖn mét sè ch­¬ng tr×nh trong ph¹m vi tæ chøc :Xo¸ bá nh÷ng kh©u vµ c¬ cÊu trung gian trong viÖc qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ mÆt nghiÖp vô .T¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng­êi l·nh ®¹o ®èi víi ch­¬ng tr×nh nãi chung còng nh­ víi tõng yÕu tè cña ch­¬ng tr×nh .C¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ linh ho¹t ®iÒu ®éng nh©n sù gi÷a c¸c bé phËn ,®em l¹i kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm – dù ¸n ,thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c bé phËn trong tæ chøc ,cho phÐp tæ chøc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i .MÆt kh¸c c¬ cÊu ma trËn cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n bæ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c chuyªn gia vµ tËn dông ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ nhê quy m« th«ng qua viÖc cung cÊp cho tæ chøc nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng nhÊt vµ sö dông hä nh»m mang l¹i hiÖu qña cao . Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy cßn mét sè h¹n chÕ :khi tæ chøc ¸p dông m« h×nh c¬ cÊu theo ma trËn lµm cho nh©n viªn d­íi quyÒn l©m vµo t×nh tr¹ng bèi rèi khi ph¶i nhËn nh÷ng mÖnh lÖnh tr¸i ng­îc nhau tõ hai cÊp qu¶n lý Lª Duy T­íng - QTNL 43B
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp .MÆt kh¸c khi cã sù trïng l¾p vÒ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ s÷ t¹o ra c¸c xung ®ét .H¬n n÷a ®©y lµ mét lo¹i h×nh c¬ cÊu phøc t¹p vµ kh«ng bÒn v÷ng ,nã dÔ bÞ thay ®æi tr­íc nh÷ng t¸c ®éng cña m«i tr­êng . C¸ch tæ chøc theo ma trËn mang l¹i triÓn väng lín cho nhiÒu tæ chøc trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng thay ®æi nhanh víi nhiÒu yÕu tè bÊt ®Þnh .§iÓm mÊu chèt lµm cho c¬ cÊu ma trËn ph¸t huy t¸c dông lµ sù râ rµng trong mèi quan hÖ quyÒn h¹n gi÷a c¸c c¸n bé qu¶n trÞ vµ c¬ chÕ phèi hîp. C¬ cÊu ma trËn chØ ¸p dông khi : -Tæ chøc gÆp ph¶i ¸p lùc tõ bªn ngoµi trong viÖc tËp trung nh÷ng nç lùc ®¸p øng nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng tõ bªn ngoµi vµ sù ho¹t ®éng bªn trong tæ chøc . - Tæ chøc gÆp ph¶i ¸p lùc vÒ n¨ng lùc xö lý th«ng tin cao . - Tæ chøc gÆp ph¶i ¸p lùc vÒ chia sÎ nguån lùc . 4. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng c¬ cÊu tæ chøc lu«n chÞu sù t¸c ®éng rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ :khoa häc c«ng nghÖ ,chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ...C¸c yÕu tè nµy ®­îc tËp hîp thµnh 2 nhãm chÝnh lµ yÕu tè kh¸ch quan vµ yÕu tè chñ quan .Khi c¸c yÕu tè nµy thay ®æi sÏ lµm cho tæ chøc ph¶i tù ®iÒu chØnh c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp b»ng c¸ch gi¶i thÓ ,bæ xung ,s¸t nhËp hoÆc thªm mét sè bé phËn ... 4.1 Nhòng yÕu tè kh¸ch quan . Nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan lµ nh÷ng yÕu tè mµ tæ chøc kh«ng thÓ thay ®æi còng nh­ dù ®o¸n vµ kiÓm so¸t ®­îc nã .C¸c yÕu tè nµy gåm : -Nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ hÖ thèng tæ chøc vµ sù ph©n cÊp cña nã . Lª Duy T­íng - QTNL 43B
645489

Tài liệu liên quan


Xem thêm