Bài giảng dược lý

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 71 | Page: 61 | FileSize: 2.23 M | File type: PPT
of x

Bài giảng dược lý. Dược lý học là một môn khoa học nghiên cứu nguyên lý và những quy luật tác động lẩn nhau giửa thuốc và hệ thống sống của sinh vật Dược lực học: mô tả thuốc tác động trên cơ thể người Dược động học : tương tác giửa thuốc và cơ thể.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-duoc-ly-7xx5tq.html

Nội dung


 1. VITAMIN ­ La hơp chât hưu cơ, sư dung 1 lượng nhỏ cho  ̀ ̣ ́ ̃ ̉ ̣ hoạt động bình thường cơ thể ­ Khac vơi chât khoang, mơ, acid amin, hormon ́ ́ ́ ́ ̃ ­ Chi đinh: khi cơ thê thiêu, giup cho vit khac, cơ  ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ quan, mô trong cơ thê hoan thanh chưc năng  ̉ ̀ ̀ ́ sinh hoc ̣
 2. VITAMIN  Thiêu vit ́ ­ Trong thưc phâm ̣ ̉ ­ Do sư hâp thu cơ thể ̣ ́ ­ Dung k đươc du đa hâp thu ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ­ Nhu câu tăng, cung câp k đủ ̀ ́ ­ Do dung thuôc:estrogen, antacid ̀ ́  Khang vitamin ́
 3. VITAMIN A- RETINOL  A co nhiêu trong dâu gan ca,bơ sữa, lòng đỏ  ́ ̀ ̀ ́ trứng   Trong thưc vât co CAROTEN ̣ ̣ ́  Dê bi oxyhoa thanh aldehyd­ hoat tinh cao nhât  ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́ tai thị giác, acid – co tac dung cac mô khac ̣ ́ ́ ̣ ́ ́
 4. VITAMIN A- RETINOL  Trong thưc ăn ơ dang ester ́ ̉ ̣  90% dư trư ơ gan ̣ ̃ ̉  Vao tuân hoan găn RBP (do gan tông hơp) ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̣  Đên mô đich dang 11cis retinal tac dung tai  ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ vong mac, acid retinoic tac đông tai mô khac ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ́
 5. VITAMIN A- RETINOL  Tác dụng ­ Găn vơi opsin tao thanh rhodopsin, nhay cam vơi  ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ anh sang co cương đô thâp ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ­ Bao vê cơ câu va chưc năng biêu mô trong cơ thể ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ­ Hổ trợ điều trị ung thư do caroten có tính chống  oxy hóa, A tăng cường chức năng hệ miển dịch
 6. VITAMIN A- RETINOL  Tac dung khac ́ ̣ ́ ­ Cân cho sư tăng trương xương ̀ ̣ ̉ ­ Caroten la chât chông oxyhoa tôt thương phôi  ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ hơp vơi vit E, vit C trung hoa gôc tư do co hai  ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ trong cơ thể
 7. VITAMIN A- RETINOL  Nguyên nhân thiêu: ́ ­ Kem hâp thu, ́ ́ ­  Nghiên rươu ̣ ̣ ­ Chê đô ăn ́ ̣  Tre suy dinh dương hay thiêu vit A ̉ ̃ ́
 8. VITAMIN A- RETINOL  Triêu chưng thiêu ̣ ́ ́ ­ Trên măt: Quang ga, viêm loet giac mac ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ­ Trên da, niêm mac: tăng sưng hoa biêu mô,  ̣ ̀ ́ ̉ viêm da, vây nên ̃ ́ ­ Trên tông trang: dê nhiêm trung hô hâp, tiêt  ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ niêu; chan ăn, châm lơn ̣ ́ ̣ ́
 9. VITAMIN A- RETINOL  Thưa câp: tăng ap lưc nôi so (do tăng tiêt  ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ dich nao tuy) gây nhưc đâu, chong măt,  ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̣ buôn nôn ̀  Man: chan ăn, mêt moi, dê kich thich,da khô,  ̃ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ́ rung toc…. ̣ ́
 10. VITAMIN A- RETINOL  Chi đinh ̉ ̣ ­ Phong ngưa khô măt, quang ga, giup cơ thê  ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ tăng trương ̉ ­ Tri bênh do thiêu­ trên măt, da ̣ ̣ ́ ́ ­ Hô trơ điêu tri ung thư ̉ ̣ ̀ ̣ ­ Phong chông lao hoa ̀ ́ ̃ ́
 11. VITAMIN A- RETINOL  Lưu y khi sư dung ́ ̉ ̣ ­ Di dang thai nhi co thê thây khi ba me uông vit  ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ A trong thơi gian mang thai nhât la 3 thang đâu  ̀ ́ ̀ ́ ̀ thai ky liêu 25.000UI/ngay ̀ ̀ ̀ ­ Liêu an toan PN mang thai, cho con bu la  ̀ ̀ ́ ̀
 12. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Trên thưc vât co tiên vit D la ergosterol –  ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ergocalciferol –D2  Trên đông vât co tiên vit D la  ̣ ̣ ́ ̀ ̀ 7­dehydrocholesterol – Cholecalciferol –D3 Còn có gan cá, mỡ, bơ, lòng đỏ trứng
 13. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Hâp thu tư ruôt non co sư hiên diên acid mât ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣  Vao mau găn vơi protein huyêt tương ̀ ́ ́ ́ ́  Dư trư chu yêu mô mỡ ̣ ̃ ̉ ́  Co sư tai hâp thu lai ́ ̣ ́ ́ ̣
 14. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Tiên chât vit D không co hoat tinh ̀ ́ ́ ̣ ́  Dang hoat tinh trong cơ thê la calcitriol ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ­ Hydroxy hoa ơ gan tao thanh calcifediol – la  ́ ̉ ̣ ̀ ̀ dang lưu thông chu yêu trong cơ thê  ̣ ̉ ́ ̉
 15. VITAMIN D­ CALCIFEROL ­ Hydroxy hoa ơ thân tao thanh calcitriol – la  ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ dang co hoat tinh trong cơ thể ̣ ́ ̣ ́ ­ Enzym chuyên hoa la hydroxylase­kich  ̉ ́ ̀ ́ hoat [Ca] thâp,PTH, prolactin,estrogen ̣ ́
 16. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Vit D duy tri nông đô Ca2+ va P trong mau ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ­ Tăng sư hâp thu Ca tư ruôt  ̣ ́ ̀ ̣ ­ Huy đông Ca va P tư xương ̣ ̀ ̀ ­ Tăng tai hâp thu Ca, P thân ́ ́ ̣
 17. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Vit D con dươc xem như la hormon ̀ ̣ ̀ ­ Tông hơp trên da ̉ ̣ ­ Đên cơ quan đich tac dung thông qua re đăc  ́ ́ ́ ̣ ̣ hiêu ̣ ­ Hydroxylase đươc điêu hoa thông qua Ca  ̣ ̀ ̀ trong mau ́
 18. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Tac đông khac ́ ̣ ́ ­ Ưc chê sư tăng sinh, biêt hoa tê bao ac tinh­  ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ hương điêu tri ung thư ́ ̀ ̣ ­ Ưc chê sư tăng PTH huyêt ơ bênh nhân cương  ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ tuyên cân giap do suy thân man ́ ̣ ́ ̣ ̃ ­ Biêt hoa tê bao biêu bi­ cơ sơ tri vây nên ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ­ Caxi hoa sun đang tăng trương ́ ̣ ̉
 19. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Thiêu câp:ha Ca huyêt ́ ́ ̣ ́  Thiêu lâu dai:  ́ ̀ ­ Coi xương tre em ̀ ̉ ­ Loang xương ngươi lơn ̃ ̀ ́
 20. VITAMIN D­ CALCIFEROL  Thuôc chông co giât lam giam tac dung vit  ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ D do: ­ Lam giam hâp thu Ca tư ruôt, huy đông Ca  ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ tư xương ̀ ­ Tăng chuyên hoa vit D thanh chât bât hoat ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣
848525