1 ảnh hưởng của nha chu đối với sinh non – sinh nhẹ cân một nghiên cứu bệnh chứng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.35 M | File type: PDF
of x

1 ảnh hưởng của nha chu đối với sinh non – sinh nhẹ cân một nghiên cứu bệnh chứng. Nội dung của bài viết trình bày về bệnh nha chu và những yếu tố nguy cơ gây sinh non ‐ sinh nhẹ cân và xác định nguy cơ của bệnh nha chu đối với sản phụ lên tình trạng sinh non ‐ sinh nhẹ cân.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/1-anh-huong-cua-nha-chu-doi-voi-sinh-non-sinh-nhe-can-mot-nghien-cuu-benh-chung-8qhbuq.html

Nội dung


Nghiên cứu Y học 

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014

1 ẢNH HƯỞNG CỦA NHA CHU ĐỐI VỚI SINH NON – SINH NHẸ 
CÂN MỘT NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG 
Vũ Trần Bảo Châu*, Ngô Thị Quỳnh Lan*  

TÓM TẮT 
Mở đầu: Bệnh nha chu là một bệnh tương đối thường gặp và được xem là một trong những yếu tố nguy cơ 
gây sinh non‐sinh nhẹ cân, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu trong nước về vấn đề này. 
Mục tiêu: Xác định nguy cơ của bệnh nha chu lên tình trạng sinh non‐sinh nhẹ cân (SN‐SNC) 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh chứng với tỉ lệ 1 bệnh/2 chứng. Nhóm bệnh 
gồm  67  sản  phụ  sinh  con  non  tháng  (tuổi  thai  dưới  37  tuẩn)  sinh  nhẹ  cân  (cân  nặng 1107474

Tài liệu liên quan


Xem thêm