of x

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 47 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: PDF
47 lần xem

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp. Dưới đây là Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp do Học viện Nông nghiệp Việt Nam soạn thảo. Thông qua việc tham khảo mẫu này sẽ giúp cho các bạn rút ngắn được thời gian suy nghĩ soạn thảo một biểu mẫu tương tự.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-phieu-dang-ky-de-tai-thuc-tap-tot-nghiep-q8pauq.html

Nội dung


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: …………………………………………………………………………………
Mã sinh viên: …………………………………………………………………………………….
Lớp: ………………………………………………………………………………………………

Tên đề tài: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Nơi thực hiện đề tài : ……………………………………………………………………………
Họ tên giáo viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………
Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

Ngày…….tháng……năm………..
Giáo viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

1071816