Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Kế hoạch công tác của Thư viện năm học 2020-2021

Mẫu Kế hoạch công tác của Thư viện năm học 2020-2021 là tài liệu hỗ trợ đắc lực cho cán bộ Thư viện trường học trong quá trình lập kế hoạch cho năm học, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

3/19/2021 12:50:56 AM +00:00

Mẫu Biên bản về việc bàn giao công tác thiết bị

Mẫu Biên bản về việc bàn giao công tác thiết bị được biên soạn nhằm hỗ trợ cho nhân viên Thư viện - Thiết bị ở các trường học trong công tác bàn giao công việc hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/19/2021 12:50:00 AM +00:00

Mẫu Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số: 01-1/TNDN)

Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc kèm theo tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp số .../TNDN. Được ban hàn kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

3/18/2021 6:46:40 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 02/GHAN)

Mẫu Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

3/18/2021 6:46:34 PM +00:00

Mẫu Biên bản làm việc (Mẫu số: 02/KTTT)

Mẫu Biên bản làm việc (Mẫu số: 02/KTTT) về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:46:28 PM +00:00

Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu (Mẫu số: 01/TNKDCK)

Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu (Mẫu số: 01/TNKDCK) kèm theo hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

3/18/2021 6:46:22 PM +00:00

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Mẫu số: 01/NTNN)

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Mẫu số: 01/NTNN) dành cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 6:46:16 PM +00:00

Mẫu Thông báo việc giải trình (Mẫu số: 01/KTTT)

Mẫu Thông báo việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:46:09 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc hạch toán (Mẫu số: 01/NOPT)

Mẫu Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp NSNN. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:46:03 PM +00:00

Mẫu Quyết định về ấn định số thuế phải nộp (Mẫu số: 01/AĐTH)

Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp (Mẫu số: 01/AĐTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:57 PM +00:00

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu số 01B/TNDN)

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu số 01B/TNDN) dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:51 PM +00:00

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu số 01A/TNDN)

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu số 01A/TNDN) dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:44 PM +00:00

Tờ khai thuế môn bài (Mẫu số: 01/MBAI)

Tờ khai thuế môn bài (Mẫu số: 01/MBAI) được ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:38 PM +00:00

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số: 01/GTGT)

Mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số: 01/GTGT) dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:32 PM +00:00

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số: 01/TĐ-GTGT)

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số: 01/TĐ-GTGT) dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:26 PM +00:00

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số: 03/TNDN)

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số: 03/TNDN) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:19 PM +00:00

Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 01-1/THKH)

Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 01-1/THKH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:12 PM +00:00

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu số: 02/TK-SDDPNN)

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu số: 02/TK-SDDPNN) dùng cho tổ chức. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:06 PM +00:00

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (Mẫu số: 01/TTĐB)

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (Mẫu số: 01/TTĐB) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:45:00 PM +00:00

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu số: 01/TK-SDDPNN)

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu số: 01/TK-SDDPNN) dùng cho hộ gia đình, cá nhân. Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:44:54 PM +00:00

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu số: 01/TNDN)

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (Mẫu số: 01B/TNDN) dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:44:47 PM +00:00

Tờ khai thuế khoán (Mẫu số: 01/THKH)

Tờ khai thuế khoán (Mẫu số: 01/THKH) áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

3/18/2021 6:44:41 PM +00:00

Tờ khai phí bảo vệ môi trường (Mẫu số: 01/BVMT)

Tờ khai phí bảo vệ môi trường (Mẫu số: 02/BVMT) được Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:44:35 PM +00:00

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (Mẫu số: 02/BVMT)

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (Mẫu số: 02/BVMT) được ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:44:29 PM +00:00

Mẫu Thông báo việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-13)

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13) dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

3/18/2021 6:44:22 PM +00:00

Mẫu Thông báo việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3)

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu Thông báo việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3) dưới đây, nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

3/18/2021 6:44:16 PM +00:00

Mẫu Thông báo việc thay đổi mẫu con dấu (Phụ lục II-9)

Mẫu Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-9) với nội dung như sau: Mẫu con dấu; Số lượng con dấu; Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:44:10 PM +00:00

Mẫu Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21)

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-21) với nội dung như sau: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh; Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 6:44:04 PM +00:00

Mẫu Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục III-4)

Mẫu Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4) với nội dung như sau: Thời gian tạm ngừng; Lý do tạm ngừng. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 6:43:58 PM +00:00

Mẫu Thông báo việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8)

Mẫu Thông báo việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8) với nội dung như sau: Mẫu con dấu; Số lượng con dấu; Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

3/18/2021 6:43:52 PM +00:00