Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Thỏa thuận sử dụng chữ ký số của đại lý hải quan (Song ngữ)

Mẫu Thỏa thuận sử dụng chữ ký số của đại lý hải quan (Song ngữ) hỗ trợ cho cá nhân, tập thể và doanh nghiệp trong việc ký kết văn bản thỏa thuận về việc sử dụng chữ kỹ số của đại lý hải quan được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

5/21/2021 12:22:16 PM +00:00

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí (Mẫu số: 01A/TNDN-DK)

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí (Mẫu số: 01A/TNDN-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:30:04 AM +00:00

Mẫu Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan (Mẫu số: 07/KPTQ)

Mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu số: 07/KPTQ) dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan nhằm liệt kê thông tin đơn vị bán hàng, người mua hàng, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá và thành tiền sản phẩm bán ra. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:56 AM +00:00

Mẫu Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế (Mẫu số: 01/BCTL-DK)

Mẫu Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế (Mẫu số: 01/BCTL-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:49 AM +00:00

Mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu số: 02GTTT3/001)

Mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu số: 02GTTT3/001) do Cục Thuế phát hành nhằm liệt kê thông tin đơn vị bán hàng, người mua hàng, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá và thành tiền sản phẩm bán ra. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:42 AM +00:00

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành (Mẫu số: 02GTTT3/001)

Mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu số: 02GTTT3/001) do Cục Thuế phát hành nhằm liệt kê thông tin đơn vị bán hàng, người mua hàng, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá và thành tiền sản phẩm bán ra. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:35 AM +00:00

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (Mẫu số: 02/TAIN-DK)

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (Mẫu số: 02/TAIN-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:28 AM +00:00

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khí thiên nhiên (Mẫu số: 01B/TNDN-DK)

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khí thiên nhiên (Mẫu số: 01B/TNDN-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:21 AM +00:00

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (Mẫu số: 01/TAIN-DK)

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (Mẫu số: 01/TAIN-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:13 AM +00:00

Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí (Mẫu số: 01/PL-DK)

Mẫu Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí (Mẫu số: 01/PL-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:05 AM +00:00

Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí (Mẫu số: 02-1/PL-DK)

Mẫu Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí (Mẫu số: 02-1/PL-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:58 AM +00:00

Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (Mẫu số: 03-3C/TNDN)

Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ (Mẫu số: 03-3C/TNDN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:48 AM +00:00

Phụ lục Thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Mẫu số: 09-4/PL-TNCN)

Phụ lục Thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Mẫu số: 09-4/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:39 AM +00:00

Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công (Mẫu số: 09-1/PL-TNCN)

Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công (Mẫu số: 09-1/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:32 AM +00:00

Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh (Mẫu số: 09-2/PL-TNCN)

Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh (Mẫu số: 09-2/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:26 AM +00:00

Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 09-3/PL-TNCN)

Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 09-3/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:19 AM +00:00

Mẫu Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 01-1/THKH)

Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 01-1/THKH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:11 AM +00:00

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp (Mẫu số: 02-2/BK-ĐC)

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp (Mẫu số: 02-2/BK-ĐC) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:02 AM +00:00

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Mẫu số: 02-1/BK-XS)

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Mẫu số: 02-1/BK-XS) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:55 AM +00:00

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm (Mẫu số: 02-1/BK-BH)

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm (Mẫu số: 02-1/BK-BH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:48 AM +00:00

Mẫu Văn bản giải trình của đơn vị (Mẫu số: D01b-TS)

Mẫu văn bản giải trình của đơn vị (D01b-TS) được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:41 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Mẫu số: 07/CC)

Mẫu Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Mẫu số: 07/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:34 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (Mẫu số: 07-1/CC)

Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (Mẫu số: 07-1/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:28 AM +00:00

Mẫu Thông báo đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu số: 25/ĐK-TCT)

Mẫu Thông báo đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu số: 25/ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:21 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 18/MGT-TNCN)

Mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 18/MGT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:14 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 01/GHAN)

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 01/GHAN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:08 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số: 01/GHK)

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số: 01/GHK) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:01 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị cung cấp thông tin (Mẫu số: 01-1/CC)

Mẫu Văn bản đề nghị cung cấp thông tin (Mẫu số: 01-1/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:55 AM +00:00

Mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số: 24/ĐK-TCT)

Mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số: 24/ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:48 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế (Mẫu số: 13-MST)

Mẫu Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế (Mẫu số: 13-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:40 AM +00:00