Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước

Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:02:01 AM +00:00

Mẫu Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu và thưởng vượt dự toán thu ngân sách

Mẫu Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu và thưởng vượt dự toán thu ngân sách dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:01:51 AM +00:00

Mẫu Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục ngân sách nhà nước

Mẫu Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục ngân sách nhà nước dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:01:43 AM +00:00

Mẫu Quyết toán chi ngân sách địa phương

Mẫu Quyết toán chi ngân sách địa phương dùng cho Ủy ban nhân dân cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trên trực tiếp, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:01:33 AM +00:00

Biểu mẫu: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các đơn vị thuộc ngân sách các cấp theo hình thức rút dự toán

Biểu mẫu: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các đơn vị thuộc ngân sách các cấp theo hình thức rút dự toán dùng cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư thuộc ngân sách các cấp báo cáo cơ quan kho bạc nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:01:27 AM +00:00

Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách địa phương

Biểu mẫu: Ước thực hiện chi ngân sách địa phương dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:01:20 AM +00:00

Biểu mẫu: Tình hình cân đối ngân sách địa phương

Biểu mẫu: Tình hình cân đối ngân sách địa phương dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:01:12 AM +00:00

Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước

Biểu mẫu: Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước dùng cho cơ quan thuế, hải quan báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:01:03 AM +00:00

Biểu mẫu: Tình hình cân đối ngân sách nhà nước

Mẫu bảng Tình hình cân đối ngân sách nhà nước dùng cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:00:54 AM +00:00

Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 48)

Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 48) được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:00:48 AM +00:00

Mẫu Thuyết minh tổng hợp phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm

Mẫu Thuyết minh tổng hợp phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính, được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:00:38 AM +00:00

Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm (Mẫu biểu số 36)

Mẫu Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong năm được lập ra để dự toán tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, dự toán chi ngân sách nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:00:30 AM +00:00

Mẫu Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi kế hoạch năm và dự kiến kế hoạch năm

Mẫu Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi kế hoạch năm và dự kiến kế hoạch năm dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:00:20 AM +00:00

Mẫu Dự toán chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) năm

Mẫu Dự toán chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) năm dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:00:11 AM +00:00

Sơ đồ vị trí, dấu vết thương tích trên thân thể người bị nạn

Sơ đồ vị trí, dấu vết thương tích trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 12/TNĐB) được ban hành theo Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 7:00:01 AM +00:00

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn (Mẫu số 32 Thông tư 60)

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý đơn là mẫu phiếu đề xuất được cán bộ đề xuất lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để đề xuất về việc xử lý đơn của người dân gửi tới. Mẫu phiếu đề xuất nêu rõ thông tin cá nhân của người gửi đơn, nội dung của đơn, hướng giải quyết đơn, những đề xuất nêu ra... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:59:55 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

Mẫu Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (Mẫu số 14) được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:59:45 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại (Mẫu số 12) được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:59:32 AM +00:00

Mẫu Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp

Mẫu Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp (Mẫu số 60/BB-TLGTTVPT) được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:59:24 AM +00:00

Mẫu Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Mẫu Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 50/BB-TGTVPTGPCC) được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:59:17 AM +00:00

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (Mẫu số 38/QĐ-TLHĐĐGTS)

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (Mẫu số 38/QĐ-TLHĐĐGTS) được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:59:08 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Biểu số: 03/TTr)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (Biểu số: 03/TTr) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:59 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền (Biểu số: 03/KQGQ) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:51 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Biểu số: 02/QLNN)

Biểu mẫu: Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Biểu số: 02/QLNN) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:42 AM +00:00

Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26)

Mẫu Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Mẫu số TP-CC-26) được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:34 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08)

Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-08) được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:25 AM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được lập ra để theo dõi công thức bài thuốc, quy trình sản xuất dạng đóng gói, ngày sản xuất, ngày đóng gói, người kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:17 AM +00:00

Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh được lập để thống kê tỷ lệ hao hụt của thuốc so với trước khi chế biến. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 3837/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:10 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04)

Biểu mẫu: Tổng số truy vấn tên miền .vn trên hệ thống DNS Quốc gia (Biểu VNNIC-04) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:58:03 AM +00:00

Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09)

Biểu mẫu: Số lượng ấn định tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế (Biểu TS-09) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:57:57 AM +00:00