of x

Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
2 lần xem

Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi. Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi sau đây giúp các bạn biết được những thông tin chính cần có của một tờ Đơn xin chuyển lịch thi. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này và những bạn chuyên ngành soạn thảo văn bản hành chính thì đây là tài liệu hữu ích.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-chuyen-lich-thi-k8pauq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ tới bạn đọc thư viện Mẫu Đơn xin chuyển lịch thiTài liệu Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi thuộc thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi don-tu đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi, Đơn xin chuyển lịch thi, Nội dung đơn xin chuyển lịch thi, Soạn thảo đơn xin chuyển lịch thi, Soạn thảo văn bản hành chính, Biên bản giáo dục : Mẫu Đơn xin chuyển lịch thi sau đây giúp những bạn biết được các thông báo chính cần có của một tờ Đơn xin chuyển lịch thi, tiếp theo là Với những bạn quan tâm đến lĩnh vực này và các bạn chuyên ngành biên soạn thảo văn bản hành chính thì đây là tài liệu có ích, cho biết thêm HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐƠN XIN CHUYỂN LỊCH THI Kính gửi: Ban Quản lý huấn luyện, ý nữa Bộ môn:, cho biết thêm Họ và tên:……………………, ý nữa Mã sinh viên/học viên…………, cho biết thêm Sinh ngày:…………………………………,còn cho biết thêm Lớp:………………………………,còn cho biết thêm Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Quản lý huấn luyện cho tôi được chuyển lịch thi, bên cạnh đó học phần:, tiếp theo là Mã học phần:…………………Tên học phần:…………………………………,còn cho biết thêm Ngày thi:……………………, bên cạnh đó Tiết bắt đầu:………Giảng đường:…………, bên cạnh đó Sang ngày thi:………………Tiết bắt đầu:………Giảng đường:………………, cho biết thêm Lý do:…………………………………………………………………………, kế tiếp là ……………………………………………………………………………………, nói thêm là Tôi
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN LỊCH THI

Kính gửi:

Ban Quản lý đào tạo.
Bộ môn:.................................................................................

Họ và tên:…………………….......................Mã sinh viên/học viên…………
Sinh ngày:…………………………………..Lớp:………………………………
Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Quản lý đào tạo cho tôi được chuyển lịch thi
học phần:
Mã học phần:…………………Tên học phần:…………………………………
Ngày thi:……………………......Tiết bắt đầu:………Giảng đường:…………
Sang ngày thi:………………Tiết bắt đầu:………Giảng đường:………………
Lý do:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tôi xin chấp hành mọi quy định của Học viện.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày

tháng
năm 201…
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

1071810

Sponsor Documents