of x

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4: Special education

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 4 | Page: 31 | FileSize: 0.12 M | File type: DOC
4 lần xem

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4: Special education. Để có thể đạt được hiệu quả cao cho tiết học của unit 4 Special education môn Tiếng Anh lớp 10, mời bạn hãy tham khảo một số giáo án hay của bài. Thông qua bài học, học sinh được tìm hiểu thêm một số hệ thống giáo dục đặc biệt, qua các tiết học, học sinh được bổ sung thêm vốn từ vựng và phát triển một số kĩ năng Tiếng Anh cần thiết. Hy vọng với những giáo án được biên soạn chi tiết, bố cục rõ ràng sẽ giúp giáo viên củng cố được những kiến thức trọng tâm của bài cho học sinh.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-10-unit-4-special-education-hla7tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ tới các bạn bài Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4: Special educationThư viện Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 4: Special education thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử được chia sẽ bởi giaoandientu đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Giáo án điện tử , có tổng cộng 31 trang , thuộc file DOC, cùng thể loại Giáo án Tiếng Anh 10 unit 4,Giáo án điện tử Tiếng Anh 10,Giáo án lớp 10 Tiếng Anh,Giáo án điện tử lớp 10,Unit 4 Special education,Combine two sentences with which,Sympathize to the disabled children : Để có thể đạt được hiệu quả cao cho tiết học của unit 4 Special education môn Tiếng Anh lớp 10, mời bạn hãy tham khảo một số giáo án hay của bài, kế tiếp là Thông qua bài học, học sinh được tham khảo thêm một số hệ thống giáo dục đặc trưng, qua những tiết học, học sinh được bổ sung thêm vốn từ vựng và phát triển một số kĩ năng Tiếng Anh cần thiết, thêm nữa Hy vọng với các giáo án được soạn yếu tố, bố cục rõ ràng sẽ giúp giáo viên củng cố được các kiến thức trọng điểm của bài cho học sinh, cho biết thêm Giáo án Tiếng Anh 10 UNIT 4: SPECIAL EDUCATION Period LESSON 1: READING I,còn cho biết thêm Objectives: - Students know more about the study of disabled children - Students know about special education and the Braille Alphabet, cho biết thêm II-Language focus: 1, nói thêm Grammar: - Used to + infinitive - The +adjectives -Which as a conector, kế tiếp là 2, nói thêm là Vocabulary: - Vocabulary concerning special education, thêm nữa III- Skill: Reading: - Reading comprehension: to match words in column A with their meaning, kế tiếp là in column B, to choose the best answers, bên cạnh đó IV, bên cạnh đó Teaching aids: board, textbook, chalk, nói thêm là V, kế tiếp là Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 1
 1. Giáo án Tiếng Anh 10 UNIT 4: SPECIAL EDUCATION Period LESSON 1: READING I. Objectives: - Students know more about the study of disabled children - Students know about special education and the Braille Alphabet. II-Language focus: 1.Grammar: - Used to + infinitive - The +adjectives -Which as a conector. 2.Vocabulary: - Vocabulary concerning special education. III- Skill: Reading: - Reading comprehension: to match words in column A with their meaning in column B, to choose the best answers. IV. Teaching aids: board, textbook, chalk. V. Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 1. Warm-up:
 2. 3ms - Aims: Sts get used to the topic. - Ask sts to match an adjective in A with its meaning in B: A B - Look at the board and listen to 1. deaf a. unable to see. the teacher. 2. dumb b. unable to hear. 3. blind c. unable to use a part of of their body normally. 4. disabled d. unable to speak - Work in groups to match an adjective in A with its meaning in - Ask sts to work in groups to match B. the items. - One st presents the ideas. - Ask one st from one group to present the ideas. 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c - Ask other sts to give remarks. - Listen to the teacher's remarks. - Check and ask sts to read the - Listen and repeat. adjectives in A aloud. 2. Before you read: - Aims: to prepare information and - Work in groups to list out. vocabularies for the topic. Eg: get up, wash my face, have - Ask sts to work in groups of three or breakfast, go to school by bike,
 3. four to list out their daily activities. listen to the teachers, write the lessons, talk to friends, play - Ask some sts from different groups to soccer, watch TV , etc. report their ideas. - Point out some activities. 12 Eg: go to school by bike, listen to ms - Write the list on the board ask sts to the teachers, write the lessons, point out what activities would be talk to friends, play soccer, watch difficult for disabled people to do. TV, etc. - The message: - Ask sts to study the Braille Alphabet " We are the world" and then work in pairs to work out the message below the alphabet. - Introduce some new words: + retarded ( adj) : less developed than - Copy the words into their normal. notebooks. + Proper schooling(phr): enough and good study at schooling. + Opposition(n): opposing ideas/ disagreeing ideas(viewpoints). Opposed to ( adj) + Make efforts (v): try, attempt. + To be proud of..... (phr): = To take pride in.....
 4. + add( v) : + ; subtract ( v ) : - + finger (n) ( demonstration ) - Ask sts to listen and read the words - listen and repeat. again then ask some sts to read again. - Listen and check. - some sts stand up to read the 3.While you read: words again. - Aims: Read the passage for information to do the tasks. + Task 1: Matching. - Ask the sts to read the passage individually and do Task 1: the words in A appear in the reading passage. - Read the passage and do the Match them with their definition in B. task individually. - Encourage sts to guess the meaning of the words in the context. - Tell sts to compare their answers - Share their answers with their with a partner. partners. 20’ - Call on some sts to read their answers - Some sts give out their answers. aloud in front of the class. 1. – c; 2 – e; 3 – a;4 - b ; 5 - d. - Give correct answers and explain all -Listen and self-correct the the words carefully to make sure the exercise. students understand the meaning of the
 5. words - Copy down + Task 2:Multiple choice. - Ask the students to read the passage more carefully and complete the sentences by circling the corresponding letter A, B, C, or D. - Move around to conduct the activity. - Students do the work - Ask sts to share the answers with individually their partners. - Compare their answers with - 5-6 students are required to give their partners. answers in front of the class(1 students/ 1 time/ 1 answer). - 5-6 students do orally while others listen to them. - Listen and help the sts to do the exercise correctly 1. D 2. B 3. A 4. C 5. D - Self-correct the work 8ms - Give explanation to some words/ phrases or expressions if needed 4. After you read: - Aims: Give the summary of the topic. - Read the summary passage carefully. - Ask sts to work individually and read the summary of the passage carefully. - Do the task individually. - Encourage them to guess the missing
 6. words. - Have sts complete the summary. - Note: Sts may not be familiar with - 10 students give answers orally this kind of exercise. T should provide 1. disabled 2. read help when necessary. 3. write 4. efforts - Call on some sts to read the completed summary aloud in front of 5. opposition 6. time-consuming the class. 7. maths 8. arms 2ms - Give feedback and correct answers: 9. figures 10. proud 5. Homework: - self-correct - Asks students to learn by heart the new words. -Prepare part B. VI-EXPERIENCES:
 7. UNIT 4: SPECIAL EDUCATION Period LESSON 2: SPEAKING I. Objectives - Sts can talk about someone’s school life and actively engage in an interview II-Language focus: 1.Grammar: - Used to + infinitive - The +adjectives -Which as a conector. 2.Vocabulary: - Vocabulary concerning special education. III- Skill: Speaking: - Making an interview : Matching - Asking and answering about school life of a student. - Reporting on results. IV. Teaching aids - textbook, chalk, board. V. Procedures Time Teacher’s activities Students’ activities 1. Warm-up
 8. 3ms Aims: Sts recall the words on school. - Asks sts to work in groups and make - Work in groups. a list of words relating to school. The - Suggested words: words must be correctly spelled and related to the topic. Subjects: English, maths, literature,........... - Ask some groups to report. Tests, breaks, homework, teacher, - The group with the longest list will students,.....Secondary school , be the winner. high school....... 2.Before you speak: Aims: Sts can match the words, give Sts answer: the correct answers - My favourite subjects are Math, - Asks sts some questions: 15 English.... ms + What are your favourite subjects? - I don’t like .......... + Which one don’t you like? - It takes me about ........ + How much time do you prepare for your lessons every day? - Work in pairs to fill the right + Task 1: Fill in blanks with the right questions into the blanks. questions - Some sts give their answers - Asks sts to study the questions in the interview carefully and work in pairs. A - 4 ; B - 1 ; C - 2 ; D -6; - Ask some sts to give their answers in E-3;F-5;G-7
 9. front of the class. - Two sts read the interview aloud - Listen and give the correct answers. - Ask sts to work in pairs and carry out the interview using the right questions . 3. While you speak: Aims: Sts can ask and answer about school life of their partner. - Work in pairs , ask and answer the questions on board using his or + Task 2 her own information to answer the - Write the questions in task 1 on questions. 15 board and ask sts to work in pairs ,ask - The student in role of the ms and answer about their school life interviewer takes notes the using the questions on board. information of the partner in their - Go round to help sts when notebook. necessary. T can play the role of the - One pair stand up to present their interviewee to help sts if necessary. interview. S1: Which lower- secondary - Ask one pair to present in front of school did you go to? the whole class. S2: I went to Nguyen Luong Bang lower- secondary school in Thanh Mien District. ........................ - Listen and ask other sts to give
 10. remarks. - Give remarks. 4. After you speak: 10m Aims: Sts can tell about their - Work individually using the s partner’s school life. example in the textbook as the beginning: + Task 3: " Hanh went to Lequi don lower – - Ask some sts to tell the whole class school......" what they know about their partner using the notes from the interview. - Ask other sts to listen to their classmates and comment on presenters’ work. - Listen and make necessary corrections. 5 Homework: 2ms Write a paragraph about their partner's study at school( about 150 words) VI-EXPERIENCES: UNIT 4: SPECIAL EDUCATION
 11. Period LESSON 3: LISTENING I. Objectives: - Sts know about a special photography club. II-Language focus: 1.Grammar: - Used to + infinitive - The +adjectives -Which as a conector. 2.Vocabulary: - Vocabulary concerning special education - Verbs to describe everyday activities - Vocabulary on photography III- Skill: Listening: Sts develop the following skills:- marking True/false statements, filling in the gaps - retelling the story. IV. Teaching aids: textbook, chalk, board. V. Procedures: Time Teacher’s activities Students’ activities 1. Homework checking: 5ms Two sts talk about their school. Others listen and give remarks
 12. 2. Before you listen: Aims: to focus sts on the topic and review/ introduce the words in the listening text. - Work in groups to discuss the a. Ask sts to discuss the following questions. questions in groups: + Have you ever taken part in a club? What kind of club is it? + What are the club activities? - Some sts present. + What do you think of the club activities? - Ask sts to present. b. Introduce some words related to photographs: - 'photograph (n) = photo - pho'tography (n) : the art of taking 15m photos. s - photog'raphic (adj) - pho'tographer (n): the person whose job is to take photos. - photo'genic(n): looking more - Read the words after T and some beautiful in photos read individually
 13. - Ask sts to read the words after T - Work in pairs read the text and do and calls on some sts to read the task individually - Some sts give answers and give - Ask sts to read the text carefully remarks and use the given words to fill in the gaps. Sts work in pairs. - Ask some sts to give answers and give remarks . * Introduce some new words/ phrases - sur'roundings (n): everything around you/ the place - Copy the words and phrases. where you live - 'sorrow (n): sadness - mute (v): = dumb (unable to speak) - exhi'bition (n) an exhibition of - Listen and repeat. paintings/ photos ... - Read the words in pairs and correct ex'hibit (v) each other’s mistakes. - 'labourer (n): a person who does - Some individuals read the words hard work (with his aloud hands and body)
 14. - 'stimulate(v): = encourage(v) - Read the words and ask sts to repeat. - Ask sts to read the words in pairs. - Ask some sts to read the words again. 3. While you listen: +Task 1 Aims: Practice listening for specific information by deciding if the given statements are true or false. - Introduce the talk about a very - Listen to the T special photography club: The Vang Trang Khuyet Club. T asks sts to listen and tick on the box to indicate True or False statements. - Ask sts to have a look at the statements and read them in pairs - Work in pairs to read the statement. and make sure they understand the statements. - Ask sts to listen to the tape/T and tick the box to indicate if the - Listen and do the task.
 15. statements are true or false. T reads/plays the tape twice. - Compare their answers - Ask sts to compare their answer in - Give their answers. pairs. - Check sts’ answer. Key: 1-T; 2-F; 3-T; 4-F; 5-T. - Read/ play the tape once again, stop the tape where necessary and conduct the correction. - Check their answers and then + Task 2 correct their work if they have the wrong answers. - Ask sts to listen to the talk again and fill in the gaps with the suitable word. - Encourage sts to fill in / guess the 20 most suitable words to fill in the ms gaps - Read the conversation / play the tape twice. - Ask sts to compare their answer in pairs. - Check sts’ answers. - Read/ play the tape once again, - Listen to the tape / the teacher and 5ms stop the tape where necessary and do the task
 16. conduct the correction. - Compare their answers. IV. After you listen:( for advanced - Give their answers. students} 1. photography 6. simple - Ask sts to work in groups and tell 2. 19 7. peaceful each other about the photography club. Sts may need to use the 3. exhibition 8. chickens following suggested questions: 4. 50 9. stimulated - Who are the members? 5. beauty 10. escape - What are they doing? - Check their answers, say it aloud, - How many photos are on and then correct their work if they display? have the wrong answers. - What are the photos about? - What does the passion help Sts ask and answer in groups. them? - Move round to check the activities and to make sure that sts are working effectively. - Ask one or two sts to present in 1ms front of the whole class. - Give remarks. IV. Homework:
 17. - Write a short paragraph about the One/ two pairs present. Vang Trang Khuyet Club/ another club. VI-EXPERIENCES:
 18. UNIT 4: SPECIAL EDUCATION Period LESSON 4: WRITING I. Objectives: - Students can write a letter of complaint. II-Language focus: 1.Grammar: - Used to + infinitive - The +adjectives -Which as a conector. 2.Vocabulary: - Vocabulary concerning special education. III- Skill: Writing: - Reading: read the advertisement. - Speaking: work in pairs to complete the dialogue. - Writing: complete a letter of complaint using the suggested information. IV. Teaching Aids: - board, textbook, chalk. V. Procedures: Time Teacher's activities Students' activities 1. Warm-up: 3ms - Aims: to introduce the topic and
 19. to raise sts' interest in the topic. - Ask sts: " What kind of letter do - Listen to the teacher's question. you write when you feel angry about something or unhappy with something?" - Suggest: " A letter of complaint or - " a letter of complain" a thank-you letter?" - " Have you ever written a - "Yes/ No" complaint letter?" - " Do you know how to write a complaint letter?" - Introduce the topic of the lesson. 2. Before you write: - Aims: to help sts to prepare vocabulary and information before - Read the advertisement in pairs . they write. 20ms + Ask sts to work in pairs and read the advertisement. - Copy these words into theit - Explain some new words: notebooks. + native teacher (n): teacher from English - speaking counties( England, The USA,
 20. Australia...) + free (a): cost nothing + air-con'ditioned (a): to be equipped with air- conditioner. - Listen and read after the teacher. - Ask sts to listen and repeat and - Some sts stand up and read aloud, then some sts stand up to read other sts listen and give remarks. again. - Move round to conduct the activity and to help sts if necessary. - Ask some questions to make sure - Answer teacher's questions: that sts understand the advertisement. S1: No, there are only native T: Do Vietnamese teachers teach in teachers. this center? S2: No more than 20 students. T: How many students are there in S3: No, they are free. a class? S4: Yes, all the rooms are air- T: Do you have to pay for books conditioned. and cassette tapes? S5: They start at 5.30 p.m and finish T: Are there air- conditioners in the at 8.30p.m classrooms. T: What time do the classes start and finish?
911571

Sponsor Documents