Ebook Từ đó khai hoa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 173 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Từ đó khai hoa. Nội dung của cuốn ebook Từ đó khai hoa viết về nhà thơ Mặc Giang, từ những bài thơ và những câu thơ trong tác phẩm của ông nêu lên những cảm nghĩ, cảm nhận về những ý nghĩa sâu sắc cũng như những triết lý nhân sinh quan mà tác giả gửi gắm vào trong những đứa con tinh thần của mình thông qua việc phân tích tác phẩm.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tu-do-khai-hoa-t2nbuq.html

Nội dung


TỪ
 ĐÓ
 KHAI
 HOA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhiều
 tác
 giả
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
 

N H IEÀU TA ÙC G IA Û

TỪ
 ĐÓ
 KHAI
 HOA
 
(Viết
 về
 nhà
 thơ
 Mặc
 Giang)
 

 

 


 


 

Coá Ñoâ, 4/ 2011

_________________________________________________________________________________________
1

TỪ
 ĐÓ
 KHAI
 HOA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhiều
 tác
 giả
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
 

LỜI TRI ÂN
Chuùng toâi xin chaân thaønh caùm ôn Sö coâ Thích nöõ
Höông Trí vaø Thích nöõ Töø Quang ñaõ ñöa noäi dung
saùch TỪ ĐÓ KHAI HOA cho pheùp aán toáng.
Chuùng toâi, nhöõng ngöôøi chòu traùch nhieäm in saùch
naøy chaân thaønh tri aân caùc taùc giaû trong nöôùc vaø nöôùc
ngoaøi coù baøi ñaêng trong taäp saùch naøy. Vaø cuõng xin
caùo loãi laø vì giôùi haïn khieâm toán cuûa beà daøy quyeån
saùch, neân khoâng theå ñöa tất cả caùc baøi vieát cuûa quyù vò
vaøo heát trong taäp naøy.
Ngoaøi ra quyù vò naøo coù baøi in trong taäp naøy (hoaëc coù baøi nhöng
chöa in trong taäp naøy), neáu coù gì sai laàm laøm phaät yù thì cuõng xin
quyù vò ñaïi hyû ñaïi xaû cho. Chaân thaønh tri aân.

_________________________________________________________________________________________
2

TỪ
 ĐÓ
 KHAI
 HOA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhiều
 tác
 giả
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
 

MỤC LỤC
trang
Cần một tấm lòng ........................................................................... 5
TQ, một Sinh viên miền Trung Việt Nam
Tâm Như Bất thối qua Viên Giác.................................................... 7
Ân Học Sinh
Thầy ơi! Sáng giá chùa làng............................................................ 12
Lê Quang Thái
Thử bàn về hình tượng tư duy trong thơ Mặc Giang....................... 14
Nguyễn Thị Quyên
Một cái nhìn về thơ Mặc Giang........................................................ 22
Không Nguyện
Giao cảm…....................................................................................... 46
Hiếu Quang
Nào Có Ra Đi.................................................................................... 47
Kiên Giang
Tiếp chuyện với nhà thơ Mặc Giang................................................. 48
Trần Ngọc Bảo Luân
Quê hương muôn thuở ...................................................................... 51
Quốc Anh
Ngược gió hương bay....................................................................... 59
Hồng Ân
Tạ ơn người...................................................................................... 61
Hiền Đông
Rộng mở nguồn tâm......................................................................... 72
Lê Thị Thu Hồng
Tình Dân Lạc Việt - Tấm Lòng Bậc Đại Thiền Sư.......................... 75
Lu Hà
Hóa Thân.......................................................................................... 77
Thích Nữ Từ Ân
Hãy bước Ra Khỏi Vỏ Ốc Mặc Cảm................................................ 80
Hoa Quỳ
Quê Hương Nguồn Cội.................................................................... 83
Mộng Bình Sơn
Bến đỗ bình yên .............................................................................. 84
Bạch Thu
Hoa song đường .............................................................................. 87
Mộng Bình Sơn
Một nguồn thơ bất tuyệt .................................................................. 88
Giáo Sư Bửu Ý
Lòng Thành...................................................................................... 90
Hoàng Thu
Mở cửa nguồn tâm ........................................................................... 92
Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn
_________________________________________________________________________________________
3

TỪ
 ĐÓ
 KHAI
 HOA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhiều
 tác
 giả
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
 

Sự dàn trải tài tình, … trong"Quê hương còn đó"............................ 93
TK Thiện Hữu
Không bán thơ ................................................................................. 103
Ngọc Túy - Hương Tâm
Đọc Nhịp bước đăng trình và Mở cửa nguồn tâm ........................... 110
Lê Quang Thái
Đọc Thơ Mặc Giang “Thấy tưởng thường, nhưng Hay, Lạ và Đặc Biệt!”
........................................................................................................... 112
Ngô Lâm
Đôi Lời Tâm Sự................................................................................. 114
Giáo-sư Đào Hoàng-Nga - Bác-sĩ Hà Ngọc-Thuần
Duyên thơ kỳ ngộ.............................................................................. 115
Phạm Quang Ngọc
Thơ Mặc Giang như những dòng sông.............................................. 118
Lý Thừa Nghiệp
Tìm hiểu bút hiệu Mặc Giang, thi sĩ Mặc Giang và ......................... 120
Trừng Sỹ
Thấm đậm trong lòng dân gian.......................................................... 126
Lê Quang Thái
Vài cảm nghĩ về mẹ nhân đọc tập thơ "Hoa Song Đường"............... 129
Hương Tâm
Thơ Mặc Giang qua vài thành tựu nghệ thuật................................... 134
Hương Trí
Khơi dậy sóng tâm tư ....................................................................... 142
Như Tịnh
Từ đó khai hoa................................................................................... 144
Thế Hải
Hành trình quê mẹ............................................................................. 149
(Lời giới thiệu của Lý Việt Dũng)
Mạc Giang không bán thơ đâu.......................................................... 151
Thế Huyền
Nguồn gốc hình tượng rồng Việt trong kiến trúc …......................... 157
Như Tịnh Quang Thái
Gõ cửa giọt không............................................................................. 162
Hương Tâm
Thay Phần Kết…………………………………............................... 170
Cuộc thi viết online "Mùa hè quê tôi" năm………………………... 171
Khuyết danh
2007 – kỉ yếu về một mùa hè khó phai…………………………...... 172

_________________________________________________________________________________________
4

TỪ
 ĐÓ
 KHAI
 HOA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhiều
 tác
 giả
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
 

CẦN MỘT TẤM LÒNG
Tháng 4 năm 2008
TQ, một Sinh viên miền Trung, Việt Nam
“Mong em hiểu, đừng cho tôi nói trước. Nói cho em, tôi biết nói những gì.
Viết cho em, quả thật khó quá đi…” (Nối một nhịp cầu của nhà thơ Mặc Giang).
Cũng vậy, điều mà tôi đang muốn nói cùng các bạn quả thật rất khó đối với tôi, bởi
từ lâu tôi rất ngại khi phải nói đến lời khuyên nhắc, ý kiến hay sự phán xét đến với
mọi người, đây chính là cái mâu thuẫn giữa cái tôi đáng ghét.
Bài học đầu đời mà tôi được học đó chính là “đời sống cần có một tấm lòng ”.
Một buổi chiều mưa lúc tôi đang ngồi trong lớp học (lớp 7), cô giáo bước vào lớp
với khuôn mặt mang theo nỗi buồn trĩu nặng, cô nói: “các em à, Thúy Kiều tự vận
còn có sư Tam Hợp bảo Giác Duyên nhờ người cứu sống. Nhưng hôm nay, không
ai có thể cứu sống một con người tài hoa được bao nhiêu người yêu mến, Trịnh
Công Sơn với hàng trăm ca khúc hay vừa qua đời!”. Dứt lời cô cất lên “đi đâu
loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, gọi suốt trăm
năm một cõi đi về…” rồi cô hát tiếp “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để
làm gì em biết không ? để gió cuốn đi …”. Điều này đã làm tôi suy nghĩ nhiều rồi
tìm tới với âm nhạc của ông. Tôi học được ở ông nhiều lắm, từ những ca khúc đầu
đời như là “Ướt Mi”. Ông đã hát cho thân phận người con gái nghiêng bóng đong
đời, rồi “làm sao em biết bia đá không đau? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Trong Diễm Xưa, “áo xưa dù nhàu, cũng xin
bạc đầu gọi mãi tên nhau”; trong Hạ Trắng, và trên hết là “sống trong đời sống cần
có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi” !
Tôi cứ băn khoăn suy nghĩ nhiều bởi không hiểu tại sao đời sống cần có một tấm
lòng mà chỉ để gió cuốn đi ?! Thử hỏi, nếu đời sống không có một tấm lòng thì làm
sao thi sĩ Mặc Giang viết lên được những bài “Trẻ thơ bên cạnh cuộc đời”, “Em bé
không biết nói”, “Em bé mồ côi”, “Em bé nhà nghèo”, “Tôi là một người mù”, “Tôi
là một người câm”, …cho đến “Tôi là người đạp xích lô, xe thồ , tắcxi… đến người
phu quét đường ”… biết bao nhiêu là hình ảnh nói về con người và thân phận vậy
mà mấy ai nhìn rõ điều đó. Thử hỏi, nếu nhà thơ không có một tấm lòng cho đời,
cho người thì làm gì ông có thể viết lên được những bài thơ đó, ông đã viết rất rõ,
rất cụ thể và chi tiết từng con người, từng cuộc đời gắn liền với thân phận! Ôi Mặc
Giang, một con người với trái tim nhận hậu ông đã dâng tặng cho đời. Tôi nghĩ,
cuộc đời này sẽ không còn thấy những đường kiếm mưu đồ hay những lưỡi dao bén
nhon của sự tỵ hiềm khi họ bắt gặp dòng thơ-ca của ông. Một cuộc đời sống giữa
chốn nhân sinh, nếm vị ngọt của niềm vui, vị đắng của tủi nhục, cả mặn chát của
nước mắt, thử hỏi còn gì cho anh, còn gì cho em và còn gì cho tôi? Câu trả lời sẽ là
“không còn gì, không còn gì, chỉ còn lại trái tim” phải vậy không các bạn! Trái tim
âu chẳng phải là tấm lòng hay một chút tình thương ban trải giữa cuộc đời này hay
sao? Ngay từ bây giờ các bạn cần phải học lòng bao dung, độ lượng các bạn ạ!
Cuộc đời này có nhiều nơi để cho chúng ta học hỏi lắm! Mỗi đêm, các bạn có thể
nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn
_________________________________________________________________________________________
5

1115667