Ebook Nhịp bước đăng trình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 145 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Nhịp bước đăng trình. Ebook Nhịp bước đăng trình là tuyển tập thơ của nhà thơ Mặc Giang, viết về sự bình định độ nhân tính của tâm, là ánh mắt dõi soi con đường sáng để cải tạo, làm mới mình trong thâm tình định hướng trên sóng biển đời lồng lộn, như một sự gặp gỡ thâm thiết của tâm, và cố nhiên là không ồn ào náo nhiệt như lẽ thường.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-nhip-buoc-dang-trinh-u2nbuq.html

Nội dung


nhòp böôùc
ñaêng trình
thơ

MAËC GIANG

nhòp böôùc
ñaêng trình
thơ

4

NHÒP BÖÔÙC ÑAÊNG TRÌNH

MAËC GIANG

5

Lôøi giôùi thieäu
Toâi coâng vieäc cuõng khoâng phaûi beà boän laém. Tuy
nhieân lai rai trong ngaøy, luùc naøo cuõng coù vieäc töø xa
hoaëc gaàn, töø ñôn giaûn ñeán khoâng ñôn giaûn ñeå giaûi
quyeát hoaëc laø taïi truù xöù, hoaëc laø thaân haønh… Coâng
vieäc nay laïi theâm nöõa roài! Hoâm kia, coù ngöôøi mang
ñeán cho toâi taäp thô cuûa nhaø thô Maëc Giang, nhôø
toâi cho vaøi haøng giôùi thieäu. Nhöng khoâng vì theá
maø toâi khoâng nhaän.
Toâi cuõng coù bieát sô veà thi só Maëc Giang. Soá laø
naêm ngoaùi trang website Lieãu Quaùn vaø Noäi san
Lieãu Quaùn coù ñaêng taûi moät vaøi thoâng tin vaø moät
soá baøi thô cuûa Maëc Giang. Beân caïnh ñoù, Noäi san
Lieãu Quaùn cuõng nhö moät vaøi taäp san khaùc taïi Hueá
cuõng coù ñaêng baøi cuûa vaøi vò vieát veà thô Maëc Giang.
Chæ môùi ñoïc qua moät soá thô cuûa thi só Maëc Giang,
toâi nghó ñeán con ñöôøng khieán neàn vaên hoùa Vieät
Nam ñöùng vöõng vaø khôûi saéc, vì trong thô Maëc Giang
coù raát nhieàu ñieàu töông quan lieân heä ñeán neáp suy
tö vaø caùch öùng xöû raát Vieät Nam, raát truyeàn thoáng.

6

NHÒP BÖÔÙC ÑAÊNG TRÌNH

Maø vaên hoùa laø caàn phaûi phoå caäp, giao löu, tieáp caän
vaø phaùt huy….Do vaäy, nhaän vieát lôøi giôùi thieäu taäp
thô NHÒP BÖÔÙC ÑAÊNG TRÌNH, toâi khoâng nghó
laø hoaøn toaøn chæ vieát cho rieâng nhaø thô Maëc Giang
maø laø cho chung, ñeå caùc baïn ñoïc coù cô hoäi thuaän
duyeân tieáp xuùc vôùi moät trong nhöõng taùc phaåm vaên
hoïc cuûa neàn vaên hoùa nöôùc nhaø.
Nhaân ñaây, toâi cuõng nghó veà giaù trò ñôn giaûn
nhaát cuûa thô. Vaäy thô laø gì ? “Thô laø tieáng noùi hoàn
nhieân nhaát cuûa taâm hoàn con ngöôøi tröôùc cuoäc ñôøi,
tröôùc nhöõng gì dieãn ra xung quanh mình, laø tieáng
noùi taâm hoàn thi nhaân tröôùc con ngöôøi vaø ñaát
trôøi…Thô laø ñoàng ñieäu”. Nghóa laø thô ñaõ ñöôïc ñoàng
hoaù bôûi nhöõng caûm xuùc, hay chính nhöõng caûm xuùc
chaân thaønh chaép caùnh cho thô. Moät phen thô ñöôïc
boäc loä töùc laø moät laàn caûm xuùc ñöôïc thieát laäp baèng
tình caûm ñôn sô nhöng thaân thieát, gaén lieàn vôùi con
ngöôøi vaø theá cuoäc.
Qua thô cuûa nhaø thô Maëc Giang, chuùng ta seõ
thaáy khaùi nieäm veà thô vöøa neâu laø hoaøn toaøn phuø
hôïp. Bôûi vì sao ? Vì taäp thô naøy goàm ba ñieàu raát
gaà n guõ i , raá t deã nhaä n bieá t , ñoù laø CHIA SEÛ ,
CHUYEÅN HOÙA vaø TÌNH QUEÂ. Thi nhaân chia seû,
xoùt thöông vaø caûm thoâng nhöõng cuoäc ñôøi cuøng khoå
trong xaõ hoäi; hoaëc laø thay hoï noùi leân taâm tö, nguyeän
voïng, öôùc mô thaàm kín…Cuõng trong chieàu höôùng
döïng xaây moät phaåm giaù, moät nhaân caùch toát, thi só

MAËC GIANG

7

Maëc Giang ñaõ teá nhò môû ra moät höôùng giaûi quyeát
taát caû nhöõng baát oån veà tö töôûng, taâm tính cuõng
nhö loái haønh xöû. Ñeå sau cuøng töï hoaøn thieän chính
mình, hoaøn thieän tha nhaân, hoaøn thieän xaõ hoäi baèng
tình thöông vaø söï hieåu bieát, caûm thoâng.
Nay traân troïng giôùi thieäu taùc phaåm thô NHÒP BÖÔÙC
ÑAÊNG TRÌNH cuûa nhaø thô Maëc Giang ñeán vôùi baïn
ñoïc gaàn, xa.
Hueá, muøa haï naêm 2008
Hoøa thöôïng Thích Haûi AÁn
Tröôûng ban Ñieàu haønh
Trung taâm VHPG Lieãu Quaùn

Lôøi giôùi thieäu
Toâi coâng vieäc cuõng khoâng phaûi beà boän laém. Tuy
nhieân lai rai trong ngaøy, luùc naøo cuõng coù vieäc töø xa
hoaëc gaàn, töø ñôn giaûn ñeán khoâng ñôn giaûn ñeå giaûi
quyeát hoaëc laø taïi truù xöù, hoaëc laø thaân haønh… Coâng
vieäc nay laïi theâm nöõa roài! Hoâm kia, coù ngöôøi mang
ñeán cho toâi taäp thô cuûa nhaø thô Maëc Giang, nhôø
toâi cho vaøi haøng giôùi thieäu. Nhöng khoâng vì theá
maø toâi khoâng nhaän.
Toâi cuõng coù bieát sô veà thi só Maëc Giang. Soá laø
naêm ngoaùi trang website Lieãu Quaùn vaø Noäi san
Lieãu Quaùn coù ñaêng taûi moät vaøi thoâng tin vaø moät
soá baøi thô cuûa Maëc Giang. Beân caïnh ñoù, Noäi san
Lieãu Quaùn cuõng nhö moät vaøi taäp san khaùc taïi Hueá
cuõng coù ñaêng baøi cuûa vaøi vò vieát veà thô Maëc Giang.
Chæ môùi ñoïc qua moät soá thô cuûa thi só Maëc Giang,
toâi nghó ñeán con ñöôøng khieán neàn vaên hoùa Vieät
Nam ñöùng vöõng vaø khôûi saéc, vì trong thô Maëc Giang
coù raát nhieàu ñieàu töông quan lieân heä ñeán neáp suy
tö vaø caùch öùng xöû raát Vieät Nam, raát truyeàn thoáng.

Lôøi noùi ñaàu
Treân moïi neûo ñöôøng ñôøi, tieáng goïi tha thieát hieåu
bieát, laéng nghe, caûm thoâng… bao giôø cuõng rung leân
töøng nhòp vaén daøi, traøo tuoân theo doøng caûm xuùc.
Caùi caûm xuùc maø con ngöôøi saün saøng ñoùn nhaän nhö
moät chaát xuùc taùc, gaén boù, traûi daøi theo nhòp tim,
hôi thôû, hoaëc theo tieáng thôû daøi, möøng giaän, yeâu
gheùt; ñeå töø ñoù coù theå toâ boài ñaép xaây tình thaân giöõa
ngöôøi vôùi ngöôøi ngaøy moät khaéng khít vöõng beàn.
Theá cho neân trong nhöõng coõi ñôøi chung, vaãn toàn
taïi vónh haèng coõi ñôøi rieâng, hay chính trong caùi
phoå quaùt ñaõ haøm taøng caùi rieâng bieät ñaëc thuø. Ñoù
laø lyù do taïi sao toâi coù theå ngoài xuoáng beân anh, beân
chò vaø beân em... trong caùi daùng ñieäu, taâm traïng öu
tö cuûa moät ngöôøi anh em... Ñeå laøm gì? Ñeå beânh vöïc,
voã veà nhau trong töøng caûnh ngoä rieâng bieät, trong
töøng cuoäc ñôøi vôùi taâm traïng thaàm kín cuûa rieâng
anh, rieâng chò vaø rieâng em. Noùi chi cho nhieàu cuõng
baèng khoâng, chi baèng gôûi loøng mình treân trang thô
chöa raùo möïc, treân töøng cung baäc nhòp troåi cuûa tieáng
voïng thôøi gian. Ñöa loøng mình ñeán vôùi nhöõng maûnh

G3: D\thu ha\thay thai\dan.p65

1115668

Tài liệu liên quan


Xem thêm