of x

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 2: School talks

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 19 | FileSize: 0.66 M | File type: PPT
4 lần xem

Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 2: School talks. Giúp học sinh biết làm thế nào để đánh vần chính xác hai âm tiết /˄/ và /a/ trong một từ hoặc một câu, xin giới thiệu đến bạn bài giảng unit 2 School talks. Thông qua bài giảng, học sinh được rèn luyện về cách phát âm, được hướng dẫn cách bắt đầu và kết thúc một cuộc trò chuyện, đồng thời thảo luận về các hoạt động hàng ngày ở trường. Sau khi học xong unit 2 School talks, học sinh sẽ được trau dồi thêm một số kĩ năng Tiếng Anh và biết thêm một số từ vựng.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-anh-10-unit-2-school-talks-rnb7tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến cộng đồng thư viện Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 2: School talksThư viện Bài giảng Tiếng Anh 10 Unit 2: School talks thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi baigiangdientu đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 19 trang , thuộc file PPT, cùng chủ đề Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 2,Bài giảng lớp 10 môn Tiếng Anh,Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10,Bài giảng điện tử lớp 10,Unit 2 School talks,Gerund and To-infinitive,Questions with Wh : Giúp học sinh biết làm sao để đánh vần chính xác hai âm tiết /˄/ và /a/ trong một từ hoặc một câu, xin giới thiệu tới bạn bài giảng unit 2 School talks, cho biết thêm Thông qua bài giảng, học sinh được rèn luyện về cách phát âm, được hướng dẫn cách bắt đầu và chấm dứt một cuộc chuyện trò, song song luận bàn về những hoạt động hàng ngày ở trường, ý nữa Sau khi học xong unit 2 School talks, học sinh sẽ được trau dồi thêm một số kĩ năng Tiếng Anh và biết thêm một số từ vị, cho biết thêm LESSON 1:READING Answer the following questions: 1, nói thêm What subjects do you learn at school? 2, bên cạnh đó What subject do you like best? Why? I, kế tiếp là BEFORE YOU READ *Answer the question When you meet your friends, which of these topics do you often talk about ? • Sports and games • Holidays, ý nữa • Entertainment • Films, nói thêm • Health problems • Weather, cho biết thêm • Hobbies • Work and study Example: I often talk about work & study 1, bên cạnh đó Vocabulary: - corner shop (n): cửa hàng ở góc phố, ý nữa - stuck (adj): bị tắc, bị kẹt, kế tiếp là Eg: We were stuck in traffic for over an hour, nói thêm là - attitude (n): quan điểm, thái độ, bên cạnh đó Eg: He has a friendly attitude to/towards
 1. LESSON 1:READING
 2. Answer the following questions: 1. What subjects do you learn at school? 2.What subject do you like best? Why?
 3. I. BEFORE YOU READ *Answer the question When you meet your friends, which of these topics do you often talk about ? • Sports and games • Holidays • Entertainment • Films • Health problems • Weather • Hobbies • Work and study Example: I often talk about work & study
 4. 1. Vocabulary: - corner shop (n): cửa hàng ở góc phố - stuck (adj): bị tắc, bị kẹt Eg: We were stuck in traffic for over an hour - attitude (n): quan điểm, thái độ Eg: He has a friendly attitude to/towards her questions - narrow (adj): chật, hẹp - crowded (adj) with : đông đúc Eg: Our school is crowded with new pupils - to worry (v) about : Lo lắng - traffic (n): xe cộ, giao thông
 5. II. WHILE YOU READ  Task1: Fill in the blank with one of the words in the box below. There are more words than needed. language worry subjects crowded bike ride traffic enjoy narrow learn 1.Young children_________helping with household tasks. 2. We were stuck in heavy _______for more than an hour. 3. I think you do not have to ________about your weight. 4. It was two weeks before Christmas and the mall was __________ with shoppers. 5. If two people speak the same ________, they usually have similar attitudes and opinion.
 6.  Task 2: Work in pairs. Read the small talks again and find out who... Name 1. enjoys teaching Miss Phuong 2. has to get up early Phong 3. lives far from school Phong 4. loves working with children Miss Phuong 5. loves learning English Phong 6. rides a bike to school everyday Phong Phong 7. studies at a high school Miss Phuong 8.teaches English at a high school 9.worries about someone else’s safety Mr. Hong Ha
 7.  Task 3: LUCKYfollowing questions Answer the ANIMAL DOG HORSE TIGER CAT PIG ELEPHANT
 8. 1. Where does Phong study? At Chu Van An school.
 9. 2. What subjects does he (Phong) study? Maths, Physics, History, Biology, Chemistry, Literature, geography and so on
 10. 3. Why does he want to learn English? He wants to learn English because it’s an international language
 11. 4. What does Miss Phuong say about her teaching profession? She says that teaching is hard work, but she enjoys it because she loves working with children.
 12. 5. Why does Mr. Ha worry about his son’s safety? Because his son has to ride his bike in narrow and crowded streets on the way to school.
 13. LUCKY ANIMAL
 14. Task 3: Answer the following questions 1. Where does Phong study? At Chu Van An school. 2. What subjects does he study? Maths, Physics, History Biology, Chemistry, Literature, Geography and so on 3. Why does he want to learn English? He wants to learn English because it’s an international language 4. What does Miss Phuong say about her teaching profession? She says that teaching is hard work, but she enjoys it because she loves working with children. 5. Why does Mr. Ha worry about his son’s safety? Because his son has to ride his bike in narrow and crowded streets on the way to school.
 15. Work in groups. Talk about : 1.What subjects you like best and why? 2.What you like or dislike doing at school?. 3.What you worry about at school?.
 16. I like English best because it is very interesting to learn. In class, we can exchange ideas and discuss various topics in English. Besides, we play a lot of exciting and useful games. At home, I can watch many TV programs such as films, games shows and talk shows in English. It is very interesting to watch TV shows and learn English at the same time.
 17. Rewrite the paragraph Prepare speaking lesson.
912949

Sponsor Documents