Tài liệu miễn phí Bài giảng điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Bài giảng điện tử

Bài giảng Lịch sử 11 - Bài 13: Chính sách khoa học và công nghệ

Bài giảng Lịch sử 11 - Bài 13: Chính sách khoa học và công nghệ trình bày vai trò và nhiệm vụ của khoa học công nghệ; Phương hướng đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ; tạo thị trường cho khoa học và công nghệ; đổi mới tư duy của con người trong thời đại mới...

7/8/2020 7:11:39 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước tìm hiểu vai trò của pháp luật trong lĩnh vực xã hội, quốc phòng an ninh xã hội, nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.

7/8/2020 4:46:59 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 1) tìm hiểu vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

7/8/2020 4:46:52 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 2) trình bày ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân; nhà nước bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

7/8/2020 4:46:46 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1) tìm hiểu quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân; quyền học tập của công dân; quyền sáng tạo của công dân; quyền được phát triển của công dân.

7/8/2020 4:46:37 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 2) tìm hiểu về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền thảo luận và kiến nghị với Nhà nước về các vấn đề chung của xã hội.

7/8/2020 4:46:24 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 1) tìm hiểu quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; ai có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử như thế nào; công dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào.

7/8/2020 4:46:18 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 6: Công dân và các quyền tự do cơ bản (Tiết 3)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 6: Công dân và các quyền tự do cơ bản (Tiết 3) tìm hiểu về quyền tự do ngôn luận; trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.

7/8/2020 4:46:11 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 6: Công dân và các quyền tự do cơ bản (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 6: Công dân và các quyền tự do cơ bản (Tiết 2) tìm hiểu về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân; quyền được đảm bảo an toàn bí mật, thư tín, điện thoại và điện tín; quyền tự do ngôn luận.

7/8/2020 4:46:05 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 6: Công dân và các quyền tự do cơ bản (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 6: Công dân và các quyền tự do cơ bản (Tiết 1) tìm hiểu về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của công dân,

7/8/2020 4:45:59 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo (Tiết 2) trình bày khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo; ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo; chính sách của Đảng, pháp luật, của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

7/8/2020 4:45:52 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo (Tiết 1) tìm hiểu bình đẳng giữa các dân tộc; nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

7/8/2020 4:45:45 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 3: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 3: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội cung cấp các kiến thức về bình đẳng trong lao động, bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 4:45:39 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 4: Quyền của công dân trong một số lĩnh vực đời sống xã hội

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 4: Quyền của công dân trong một số lĩnh vực đời sống xã hội trình bày bình đẳng trong lao động, nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động; trách nhiệm của nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong lao động.

7/8/2020 4:45:33 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 2: Thực hiện pháp luật

Bài giảng “Giáo dục công dân 12 – Bài 2: Thực hiện pháp luật” trình bày khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

7/8/2020 4:45:09 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 1: Pháp luật và đời sống - Phạm Thị Thu Thanh

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 1: Pháp luật và đời sống thông tin về khái niệm và đặc trưng của pháp luật; bản chất của pháp luật; vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 4:45:03 PM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh trình bày vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh; những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng – an ninh.

7/8/2020 11:55:14 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa (Tiết 1) trình bày chính sách giáo dục và đào tạo; nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo; phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục đào tạo.

7/8/2020 11:55:02 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (Tiết 2) tìm hiểu về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; những hình thức cơ bản của dân chủ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 11:54:44 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (Tiết 1) cung cấp các kiến thức về

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (Tiết 1) cung cấp các kiến thức về chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa; đặc trưng hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản; những đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

7/8/2020 11:54:32 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Tiết 2) tìm hiểu nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

7/8/2020 11:54:26 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Tiết 1) trình bày khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 11:54:19 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa trình bày khái niệm cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh; mục đích của cạnh tranh; tính hai mặt của cạnh tranh.

7/8/2020 11:54:07 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (Tiết 3)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (Tiết 3) tìm hiểu về quy luật lưu thông tiền tệ; hậu quả của tình trạng lạm phát; các dạng thị trường phân theo đối tượng mua bán, chức năng thông tin cung cấp.

7/8/2020 11:54:01 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (Tiết 2) tìm hiểu nguồn gốc và bản chất tiền tệ, ý nghĩa của tiền tệ, hình thái tiền tệ, bản chất tiền tệ; các chức năng của tiền tệ.

7/8/2020 11:53:54 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (Tiết 1)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (Tiết 1) với các nội dung khái niệm giá trị hàng hóa; điều kiện sản phẩm trở thành hàng hóa hóa; hàng hóa có nhiều giá trị sử dụng; lượng giá của hàng hóa;

7/8/2020 11:53:48 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại với các nội dung ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường; sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số; những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa, đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo

7/8/2020 11:41:15 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (Tiết 2) trình bày lòng yêu nước; trách nhiệm xây dựng tổ quốc; trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

7/8/2020 11:41:03 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 2)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 2) với các nội dung cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người; trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng.

7/8/2020 11:40:56 AM +00:00

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 1) – Phan Thị Vân Trinh

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10 - Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 1) được biên soạn bởi giáo viên Phan Thị Vân Trinh. Bài giảng với các nội dung cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người; trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng.

7/8/2020 11:40:50 AM +00:00