Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Savannakhet, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung quản lý nhà nước về hoạt động Xuất nhập khẩu. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động Xuất nhập khẩu tại tỉnh Savannakhet. Đề xuất quản lý để hoàn thiện việc quản lý nhà nước về hoạt động Xuất nhập khẩu tại tỉnh Savannakhet trong thời gian tới.

10/19/2021 6:56:23 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng Liên doanh Việt Lào, chi nhánh tỉnh Khăm Muộn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học về đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên trong tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt, chi nhánh Tỉnh Khăm Muộn. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng liên doanh Lào – Việt, chi nhánh Tỉnh Khăm Muộn.

10/19/2021 6:56:04 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu bia Larue tại Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu bia Larue tại Đà Nẵng Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu bia Larue.

10/19/2021 6:55:37 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách xã qua hệ thống Kho Bạc Nhà Nước Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu thực trạng hoạt động KSC NSX tại KBNN Minh Hóa, làm rõ những kết quả, những hạn chế trong hoạt động KSC NSX tại KBNN Minh Hóa và đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện KSC NSX tại KBNN cấp huyện, góp phần phục vụ công tác quản lý, điều hành việc sử dụng kinh phí NSX trên địa bàn huyện đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

10/19/2021 6:55:14 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, từ đó nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

10/19/2021 6:54:48 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm đánh giá thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hiệp Đức; đưa ra được các giải pháp, nhằm giúp Kho bạc Nhà nước huyện kiểm soát hiệu quả chi vốn đầu tư XDCB tránh thất thoát, lãng phí trong chi Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hiệp Đức.

10/19/2021 6:54:29 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu World, Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu World. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động bán hàng tại đơn vị.

10/19/2021 6:54:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Đại học Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Trường đại học Quảng Nam. Từ đó rút ra những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị; xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Đại học Quảng Nam trong thời gian đến.

10/19/2021 6:53:54 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở Kon Tum, đề tài đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

10/19/2021 6:53:37 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu công tác quản lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Hải châu nhằm đề xuất những giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu lực quản lý nợ thuế cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương trong những năm tới.

10/19/2021 6:53:23 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đắk Hà

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đắk Hà trong thời gian tới.

10/19/2021 6:53:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình, Phòng giao dịch Quảng Trạch

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình, PGD Quảng Trạch trong giai đoạn 2017 – 2019, trên cơ sở đó đề xuất được các khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại PGD đến năm 2025.

10/19/2021 6:52:38 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Sekong - CHDCND Lào

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu công tác lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Sekong - CHDCND Lào. Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Sekong - CHDCND Lào. Đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Sekong - CHDCND Lào.

10/19/2021 6:52:17 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn, tổng hợp, phân tích và nhận diện vấn đề đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

10/19/2021 6:51:46 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hiệp Đức, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những thành công, hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam những năm tới.

10/19/2021 6:51:27 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

10/19/2021 6:51:12 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.

10/19/2021 6:50:49 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và qua đó đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngoc, Thị xã Điên Bàn, Tỉnh Quảng Nam, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

10/19/2021 6:50:26 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động giám sát của Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đề xuất các khuyến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động giám sát của Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Tp.Đà Nẵng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân thuộc phạm vi giám sát của Chi nhánh này.

10/19/2021 6:50:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá mức độ và chất lượng CBTT về BCBP trên cả ba loại báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính cuối niên độ, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính quý 2 của các CTNY trên HNX. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng CBTT về BCBP.

10/19/2021 6:49:37 PM +00:00