Đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh thông qua dạy học phân hóa: giúp mọi trẻ em đạt và vượt chuẩn

Trong bài viết Đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh thông qua dạy học phân hóa: giúp mọi trẻ em đạt và vượt chuẩn, tác giả đưa ra các ví dụ thực tế về cách phân loại nội dung, quá trình và sản phẩm học tập cho phù hợp với học sinh. Bài viết cũng đề cập đến các kỹ thuật phân nhóm, phương pháp đánh giá và bài học phân theo trình độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:05:31 AM +00:00

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên như thế nào để đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

Bài viết phân tích và giúp trả lời được những câu hỏi hỏi sau đây: Bản chất của dạy học tích hợp là gì? những năng lực (hay hệ thống kỹ năng) nào cần có của người giáo viên để dạy tích hợp? Chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên như thế nào để đáp ứng yêu cầu của việc dạy học tích hợp? Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:05:24 AM +00:00

Đào tạo theo học chế tín chỉ ở khối ngành Mỹ thuật - Những nghịch lý và tiến trình

Bài viết Đào tạo theo học chế tín chỉ ở khối ngành Mỹ thuật - Những nghịch lý và tiến trình phân tích những bất cập hiện nay đang diễn ra trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở khối ngành mĩ thuật, từ đó, đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả mô hình đào tạo này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:05:18 AM +00:00

Đào tạo nhân lực ngành Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết nghiên cứu tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến hoạt động kinh doanh trong ngành tài chính – ngân hàng, nhận diện những yêu cầu về nhân lực ngành tài chính – ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, từ đó bàn luận về một số vấn đề đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:05:11 AM +00:00

Đào tạo nhân lực ngành bảo hiểm đáp ứng yêu cầu hội nhập và cách mạng 4.0

bài viết cho thấy ngành bảo hiểm phải đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp về thị phần và nhân lực, thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn và chất lượng cao. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường đại học (có đào tạo ngành bảo hiểm) phải có các biện pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:05:05 AM +00:00

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch cũng phải có những bước thay đổi mạnh mẽ trong việc xây dựng lại chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ mới và gắn đào tạo với doanh nghiệp và xã hội. Do vậy, bài viết cung cấp thực trạng và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đề xuất để đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:58 AM +00:00

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh trong giai đoạn hiện nay: Vai trò của các trường đại học

Bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như nghiên cứu lý thuyết, phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi... để chỉ vai trò của trường đại học đối với đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu quốc gia khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với các trường đại học trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động khởi nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:51 AM +00:00

Đào tạo ngành quản trị nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích bản chất, đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới thị trường lao động và chuẩn đầu ra ngành Quản trị Nhân lực. Bài viết cũng đề cập tới thách thức, yêu cầu và định hướng đối với đào tạo quản trị nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:45 AM +00:00

Đào tạo kế toán khi áp dụng IFRS tại Việt Nam

Bài viết phân tích cho thấy, nên tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo ở các cấp học sẽ có nhiều ưu điểm hơn là những khóa học độc lập và yếu tố quan trọng, để tích hợp thành công IFRS vào chương trình đào tạo là giúp người học và cả người dạy hiểu được lợi ích của việc áp dụng IFRS, tạo động lực cho quá trình dạy và học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:38 AM +00:00

Đào tạo kế toán đáp ứng nhu cầu thực hiện IFRS

Bài viết trình bày những khía cạnh liên quan đến hoạt động đào tạo kế toán, trong bối cảnh áp dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), thông qua phân tích những điểm cơ bản của kế toán, dựa trên nguyên tắc – nền tảng của IFRS. Đồng thời, chỉ rõ những điểm khác nhau giữa kế toán dựa trên nguyên tắc và kế toán dựa trên quy tắc, cũng như hàm ý của hai cách tiếp cận kế toán này trong đào tạo kế toán nói chung và giảng dạy IFRS nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:32 AM +00:00

Đào tạo chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS) cơ hội và thách thức đối với các trường Đại học Việt Nam

Bài viết này, nhằm đánh giá tổng quan tình hình tiếp cận đào tạo kế toán quốc tế tại các cơ sở đào tạo, các trường đại học hiện nay. Phân tích các cơ hội, thách thức đặt ra và khuyến nghị về triển khai đào tạo chuẩn mực quốc tế về Báo cáo tài chính ở các trường đại học thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:26 AM +00:00

Đánh giá tác động của môn học PD (Project Design) đến sinh viên VJIT

Phương pháp học theo dự án đã được áp dụng tại viện công nghệ Việt Nhật (VJIT) trong môn học Thiết kế dự án (PD: Project Design). Bài báo Đánh giá tác động của môn học PD (Project Design) đến sinh viên VJIT sẽ thảo luận về môn học PD và đánh giá tác động của môn học tới sinh viên VJIT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:19 AM +00:00

Đánh giá sự tác động các yếu tố tới nợ xấu tại hệ thống NHTM Việt Nam

Bài viết đã thực hiện ước lượng tác động của 11 yếu tố bao gồm các yếu tố vĩ mô và vi mô tới tỷ lệ nợ xấu các NHTM, đồng thời kết hợp với thực trạng xử lý nợ xấu ngân hàng để đưa ra các hàm ý chính sách cho hệ thống NHTM Việt Nam và các cơ quan quản lý như: Phối hợp thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách phù hợp nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát ở mức vừa phải; giảm chi phí dự phòng rủi ro của các NHTM; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:12 AM +00:00

Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân kinh tế trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

Bài báo này nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân kinh tế Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Dựa trên phương pháp phân tích dữ liệu như phân tích Cronbach's alpha, phân tích EFA, và phân tích hồi quy bội; tác giả nhận diện được một hệ thống thang đo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân kinh tế Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM bao gồm 6 nhân tố: Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Thái độ làm việc, Khả năng thích ứng, Kiến thức và Giá trị tạo ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:06 AM +00:00

Đánh giá rủi ro vốn cổ phần dưới tác động của sự thay đổi trong quy định về minh bạch niêm yết

Bài viết cho thấy số mục các thông tin phải công bố định kỳ và bất thường tăng l n, thời gian phải công bố đảm bảo tính kịp thời hơn cũng như những quy chế xử phạt nặng hơn làm rủi ro vốn cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết giảm xuống. Một xu hướng được thấy rõ trên cả 2 sàn là tỷ lệ các doanh nghiệp có beta âm ngày càng tăng, đồng thời tỷ lệ các doanh nghiệp có beta lớn hơn 1 ngày càng giảm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:59 AM +00:00

Đánh giá rủi ro sức khỏe của dư lượng Glyphosate trong các trang trại trồng nho tỉnh Bình Thuận

Bài viết cho thấy glyphosate chưa gây độc cấp tính đối với người sử dụng, nhưng việc tích tụ glyphosate trong nho, đất và nước vượt giới hạn cho phép của Châu Âu từ 5 – 200 lần. Con đường xâm nhập glyphosate vào cơ thể người dân có khả năng gây ra rủi ro ung thư ở mức cao là qua đường sử dụng nước ngầm, chiếm 98,3 - 99,3% rủi ro tổng cộng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:51 AM +00:00

Đánh giá rủi ro cho du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro

Trên cơ sở các yếu tố rủi ro được xác định và đánh giá, đề tài đã đề xuất một số giải pháp để trước mắt hạn chế các rủi ro và về lâu dài quản lý các rủi ro một cách hiệu quả hơn, đảm bảo các nguyên tắc cho việc phát triển du lịch sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:45 AM +00:00

Đánh giá mức độ xanh hóa của cộng đồng dân cư và hệ thống nhà hàng - Khách sạn tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích, lựa chọn các tiêu chí đánh giá và thực hiện đánh giá mức độ xanh hóa của cộng đồng dân cư và hệ thống nhà hàng - khách sạn trên địa bàn Quận 3 từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy mức độ xanh hóa của của cộng đồng dân cư và hệ thống nhà hàng - khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:38 AM +00:00

Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đường rạch 2,2 mm kết hợp cắt dịch kính 23G

Bài viết Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đường rạch 2,2 mm kết hợp cắt dịch kính 23G cho thấy phẫu thuật phaco đường rạch 2,2mm kết hợp cắt dịch kích 23G là một phương pháp phẫu thuật an toàn và hiệu quả, ít biến chứng đối với bệnh nhân có bệnh lý dịch kính võng mạc kèm theo đục thể thủy tinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:32 AM +00:00

Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi niệu quản bằng laser tại bệnh viện tỉnh Hà Nam từ 1/2018 đến 10/2018

Bài viết Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi niệu quản bằng laser tại bệnh viện tỉnh Hà Nam từ 1/2018 đến 10/2018 được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng laser tại bệnh viện tỉnh hà Nam; nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng laser. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:25 AM +00:00