TQuyết định số 73/QĐ-VSD

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

TQuyết định số 73/QĐ-VSD. Tham khảo tài liệu 'tquyết định số 73/qđ-vsd', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tquyet-dinh-so-73-qd-vsd-4lh2tq.html

Nội dung


  1. TRUNG TÂM LƯU KÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NAM --------------- -------- Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012 Số: 73/QĐ-VSD QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THÀNH VIÊN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/QĐ-VSD NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦATỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Công văn số 1181/UBCK-PTTT ngày 17/4/2012 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận các quy chế hoạt động nghiệp vụ sửa đổi của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Công văn số 1659/UBCK-PTTT ngày 22/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý tài khoản không có số dư chứng khoán để thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký. Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 7 Điều 17 trong Quy chế Thành viên ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-VSD ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau: “7. Sau khi thành viên lưu k ý bị thu hồi hoàn thành việc tất toán toàn bộ tài khoản của khách hàng mở tại tổ chức đó hoặc hoàn tất chuyển khoản toàn bộ chứng khoán lưu ký và các quyền phát sinh liên quan của khách hàng sang thành viên lưu ký khác (không còn số
  2. dư chứng khoán lưu ký và các quyền phát sinh liên quan trên tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên tại VSD) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với VSD và các tổ chức liên quan khác (nếu có), VSD hoàn lại số tiền thành viên lưu ký đã đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán, bao gồm gốc và lãi theo quy định tại Quy chế bù trừ thanh toán chứng khoán do VSD ban hành đồng thời ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đối với thành viên lưu ký đó và thực hiện công bố thông tin ra thị trường.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2012. Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - N hư Điều 3; - UBCKNN (để b/c); - Các SGDCK; - Ban TGĐ; Phương Hoàng Lan Hương - CN VSD; - Lưu HCQT, LK.
687386