Thông tư số 23/2012/TT-BNNPTNT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Thông tư số 23/2012/TT-BNNPTNT. THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 81/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 25/12/2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tu-so-23-2012-tt-bnnptnt-05o2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Số: 23/2012/TT-BNNPTNT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 81/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 25/12/2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24/3/2004; Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3 "Quy định về quản lý" trong các quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-10: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-11: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-12: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-13: 2009/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT. 1. Bãi bỏ điểm 3.1. "Chứng nhận hợp quy”. 2. Điểm 3.2. "Công bố hợp quy” được sửa đổi như sau: “3.2. Công bố hợp quy
  2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn". Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/8/2012. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KHCN; Bộ Công Thương; B ộ Tài chính; - Tổng cục Hải quan; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; Diệp Kỉnh Tần - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo Chính phủ; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, CN.
697174