Thông báo số 3117/TB-BNN-ĐMDN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Thông báo số 3117/TB-BNN-ĐMDN. THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-bao-so-3117-tb-bnn-dmdn-3om2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012 Số: 3117/TB-BNN-ĐMDN THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM Ngày 13/6/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng thẩm định), chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Tổng công ty). Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định của Ban đổi mới và Quản lý DNNN, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Cục Chăn nuôi, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT và Tổng công ty. Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Phương án Tái cơ cấu, báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau: Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty về cơ bản đã đề cập được các nội dung chủ yếu, tuy nhiên đây là vấn đề mới đối với Tổng công ty trong khi xây dự ng Phương án; Phương án của Tổng công ty cần thể hiện rõ nét, cụ thể để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của Tổng công ty nhà nước. Tổng công ty cần bám sát nội dung, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm đã được Bộ phê duyệt để thể hiện mục tiêu, định hướng chiến lược trong Phương án; kế hoạch 5 năm và Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty là cơ sở để tổ chức lại các đơn vị thuộc Tổng công ty và công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh; việc bổ sung thêm đơn vị hoặc giảm bớt đầu mối cần phải làm rõ trong Phương án; cần rà soát lại các lĩnh vực: ngành nghề kinh doanh, đầu tư, tài chính; nghiên cứu kỹ mục tiêu, định hướng và rà soát số liệu tại các biểu bảng cho phù hợp và chính xác; việc thoái vốn, bán bớt 1 phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả. Giao Ban Đổi mới và Quản lý DNNN rà soát, nghiên cứu kỹ, hướng dẫn kiểm tra Tổng công ty chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Phương án theo góp ý của Hội đồng thẩm định để trình Bộ phê duyệt. Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện.
  2. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN Nơi nhận: - Bộ trư ởng (để b/c); - Thứ trư ởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c); - Các Vụ: Tài chính, KH; - Cục Chăn nuôi; - Công đoàn ngành NN và PTNT; - Lưu: VP, ĐMDN (3). Nguyễn Hữu Điệp
693973