Thông báo số 2982/TB-BNN-VP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 3 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Thông báo số 2982/TB-BNN-VP. THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 5 NĂM 2012. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-bao-so-2982-tb-bnn-vp-85o2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012 Số: 2982/TB-BNN-VP THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 5 NĂM 2012 Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5/2012. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng Cục, Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ Thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản & Nghề muối và Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Sau khi nghe Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản báo cáo kiểm điểm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5/2012, dự kiến kế hoạch tháng 6/2012 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau: Trong tháng 5/2012 và những ngày đầu tháng 6/2012, các đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, đặc biệt là việc triển khai Luật An toàn thực phẩm. Ngoài việc xử lý các công việc có tính chất hệ thống, các đơn vị cũng có nhiều cố gắng trong việc xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm: Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, cải thảo nhiễm formandehyd… Tuy nhiên thực tế cho thấy các đơn vị thuộc Bộ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản. Trong những ngày còn lại của tháng 6 và trong tháng 7/2012, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau: 1. Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 1.1. Cục Chăn nuôi: Trong tháng 6/2012 trình Thông t ư ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng ở Việt Nam; khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT về quy định kiểm tra sử dụng chất cấm (nhóm beta agonist) trong chăn nuôi để ban hành trong tháng 7/2012; 1.2. Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Vụ Tài chính đề xuất bổ sung, sửa đổi Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT phần nội dung về kinh phí thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đảm bảo nguồn lực cho các đơn vị tham gia thực hiện;
  2. 1.3. Cục Trồng trọt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Thông t ư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/12 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 1.4. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về phân t ích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT; 1.5. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Bộ tại cuộc họp giao ban hàng tháng về công tác QLCL VTNN, ATTP nông lâm thủy sản; 1.6. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện triển khai Luật An toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ NN&PTNT theo kế hoạch đã được phê duyệt. 2. Về tăng cường năng lực hoạt động: 2.1. Thanh tra Bộ: - Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành ở các địa phương; - Khẩn trương hoàn thiện việc lập danh sách những cán bộ tham gia công tác thanh tra chuyên ngành ở các Tổng Cục, Cục thuộc Bộ và lập kế hoạch đào tạo, tập huấn cho các cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành; hướng dẫn các địa phương thực hiện công việc này. 2.2. Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành hoàn thiện văn bản quy định về thu phí và lệ phí đảm bảo nguồn lực cho các đơn vị tham gia thực hiện. 2.3. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm: Chỉ định các phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn; kiểm tra, đánh giá định kỳ và kiểm chứng các Phòng thử nghiệm đã được chỉ định. 3. Về triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP trong thực tiễn: 3.1. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: - Trình Bộ văn bản đôn đốc các tỉnh chưa thực hiện triển khai Thông tư 14; Chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 14 tại các tỉnh đã triển khai;
  3. - Làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để rút kinh nghiệm từ các mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi nhằm hoàn thiện Đề án mà Chính phủ đã giao. 3.2. Thanh tra Bộ: Trong tháng 6 và tháng 7/2012, tập trung thanh kiểm tra công tác giết mổ, tái kiểm tra các cơ sở giết mổ đã được kiểm tra xếp loại C thời gian qua; 3.3. Cục Quản lý Chất lượng, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y tiếp tục xử lý các hồ sơ đăng ký nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật, thực vật của các nước nhập khẩu vào Việt Nam theo Thông tư 25, Thông tư 13; 3.4. Các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành tiếp tục xử lý các sự cố mất ATTP: Thủy sản nhiễm dư lượng Ethoxyquin; Táo nhiễm dư lượng chất cấm do sử dụng túi bọc quả; sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi; truy xuất các lô hàng thịt thối;… Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trư ởng (để b/c); - TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c); - Các Vụ: KHCN &MT, KH, TCCB, PC, TC; - Thanh tra Bộ; - Các Tổng cục: LN, TS; Nguyễn Minh Nhạn - Các Cục: QL CLNLTS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM. - Lưu: VT, TH.
697182