Thông báo số 239/TB-BTC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Thông báo số 239/TB-BTC. Tham khảo tài liệu 'thông báo số 239/tb-btc', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-bao-so-239-tb-btc-45o2tq.html

Nội dung


  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012 Số: 239/TB-BTC THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XĂNG, DẦU Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối: 1. Thực hiện giảm giá bán các chủng loại xăng dầu trong nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu; cụ thể: - Giá xăng giảm 800 đồng/lít, cụ thể: giá xăng RON 92 từ 22.700 đồng/lít giảm xuống còn 21.900 đồng/lít. - Giá dầu điêzen giảm 700 đồng/lít, cụ thể: giá điêzen 0,05S từ 21.200 đồng/lít giảm xuống còn 20.500 đồng/lít ; - Giá dầu hỏa giảm 700 đồng/lít, cụ thể: giá dầu hỏa từ 21.100 đồng/lít giảm xuống còn 20.400 đồng/lít; - Giá dầu madut giảm 650 đồng/kg, cụ thể: giá dầu madut từ 18.900 đồng/kg giảm xuống còn 18.250 đồng/kg; Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường. 2. Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế 300 đồng/lít,kg như quy định hiện hành.
  2. 3. Thời gian có hiệu lực của Thông báo này áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra kể từ 14 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2012. Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ Nơi nhận: - Lãnh đạo B ộ Tài chính (báo cáo), - Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo), - Vụ TTTN, Cục QLTT, Vụ XNK (BCT); - Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; - Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC), - Các phương tiện thông tin đại chúng; Nguyễn Tiến Thỏa - Lưu: VT, QLG.
697178