Quyết định số 740/2012/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 2 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 740/2012/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-740-2012-qd-ubnd-swk2tq.html

Nội dung


  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hà Giang, ngày 02 tháng 5 năm 2012 Số: 740/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá; Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải về quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ Thông tư số 129/2010/TT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ Thông báo số 77/TB-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về thông báo Kết luận phiên họp UBND tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 48/TTr-STC ngày 16 tháng 3 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang (mức giá này là mức giá tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), cụ thể như sau: 1. Xe ô tô vận tải hành khách bằng ghế ngồi trên xe: ĐVT: Đồng/ghế/chuyến-xe Cự ly tuyến Bến xe loại 3, 4 Bến xe loại 5, 6 TT I Tuyến nội tỉnh 1.500 1.400 II Tuyến liên tỉnh trong nước:
  2. Tuyến từ 151 km đến 300 km 1 1.600 Tuyến từ 301 km đến 500 km 2 1.700 Tuyến trên 500 km 3 1.800 2. Xe ô tô vận tải hành khách bằng giường nằm được quy đổi một giường nằm bằng 1,2 ghế xe và tính mức thu theo ghế xe quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Số ghế xe và số giường trên xe để tính mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo số ghế, số giường trên xe ghi trong sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao cho Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý Bến xe khách Hà Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đàm Văn Bông
691658