Quyết định số 709/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 709/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 709/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-709-qd-ctn-r0n2tq.html

Nội dung


  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2012 Số: 709/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 97, 98/TTr-CP ngày 03/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 709/QĐ-CTN ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. Chu Hồng Hải, sinh ngày 05/10/1987 t ại Hòa Bình Hiện trú tại: phố Walicow, nhà số 20, căn hộ 406, Vác-sa-va Giới tính: Nam 2. Hồ Diệu Anh, sinh ngày 16/10/1989 t ại Ba Lan Hiện trú tại: phố Plocka, nhà số 17, căn hộ 119, Vác-sa-va Giới tính: Nữ 3. Trần Dũng Anh, sinh ngày 25/11/1981 t ại Hà Nội Hiện trú tại: phố Rymasska, nhà số 11A, quận Marina Mokotow, Vác-sa-va Giới tính: Nam 4. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 31/10/2002 t ại Ba Lan Hiện trú tại: phố Sw. Wincentego, nhà số 38, căn hộ 27, Vác-sa-va Giới tính: Nam 5. Bùi Đức Ban, sinh ngày 18/5/1965 t ại Thái Bình Hiện trú tại: phố Warynskiego 21/4, 80-433 Gdansk Giới tính: Nam 6. Lê Tất Thắng, sinh ngày 01/8/1966 t ại Hà Tĩnh Hiện trú tại: phố Nadrzeczna, 3E, Jabtonowo Giới tính: Nam 7. Vũ Hồng Dương, sinh ngày 14/4/1990 t ại Hà Nội Hiện trú tại: phố Szczotkarska 37A, 01-382 Warszawa Giới tính: Nam
  3. 8. Nguyễn Thị Li Lê, sinh ngày 27/01/1973 t ại Hà Nội Hiện trú tại: phố Warynskiego 21/4, 80-433 Gdansk Giới tính: Nữ
695689