Xem mẫu

ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> HUYỆN BẮC TRÀ MY<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Số: 532/QĐ-UBND<br /> <br /> Bắc Trà My, ngày 21 tháng 03 năm 2014<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,<br /> công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ<br /> ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY<br /> <br /> Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;<br /> Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính<br /> phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ<br /> trang;<br /> Căn cứ các Nghị định: 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ, Nghị<br /> định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ, Nghị định số 17/2013/NĐCP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số<br /> 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/ 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán<br /> bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;<br /> Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội<br /> vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc<br /> lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;<br /> Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh<br /> Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính,<br /> đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở<br /> hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;<br /> Căn cứ Công văn số 4772/UBND – NC ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh<br /> Quảng Nam về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối<br /> với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;<br /> Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bắc Trà My,<br /> QUYẾT ĐỊNH:<br /> Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nâng bậc lương trước<br /> hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện<br /> nhiệm vụ.<br /> <br /> Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ<br /> huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn<br /> cứ quyết định thi hành.<br /> Nơi nhận:<br /> - Sở Nội vụ tỉnh (b/c);<br /> - TT HĐND, UBND huyện;<br /> - Như Điều 3;<br /> - Cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;<br /> - UBND xã, thị trấn;<br /> - Lưu: VT, NV.<br /> <br /> TM. ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> CHỦ TỊCH<br /> <br /> Trần Anh Tuấn<br /> <br /> 2<br /> <br /> ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> HUYỆN BẮC TRÀ MY<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> QUY CHẾ<br /> Về việc Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,<br /> công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ<br /> (Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2014<br /> của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My)<br /> Chương I<br /> QUY ĐỊNH CHUNG<br /> Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng<br /> 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:<br /> a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn,<br /> nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ<br /> cấp huyện đến xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và trong các đơn vị sự<br /> nghiệp công lập thuộc UBND huyện Bắc Trà My, gồm:<br /> - Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện thuộc diện xếp<br /> lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3<br /> Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;<br /> - Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập<br /> xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ;<br /> - Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy<br /> định tại điểm 3 khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10<br /> năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với<br /> cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên<br /> trách ở cấp xã (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).<br /> b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo bảng lương do<br /> Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy<br /> định hiện hành của pháp luật.<br /> c) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ<br /> tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc<br /> thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của<br /> Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số<br /> 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc<br /> quy định hội có tính chất đặc thù.<br /> Các đối tượng tại các điểm a, b, c khoản này sau đây gọi chung là cán bộ,<br /> công chức, viên chức và người lao động.<br /> 3<br /> <br /> 2. Đối tượng không áp dụng:<br /> a) Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương<br /> theo nhiệm kỳ.<br /> b) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao<br /> động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và khoản 1<br /> Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa<br /> đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.<br /> c) Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định<br /> tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.<br /> Điều 2. Nguyên tắc áp dụng<br /> 1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính<br /> dân chủ, công bằng, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn<br /> thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị.<br /> 2. Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc<br /> trong thực hiện nhiệm vụ hai lần liền kề liên tiếp trong cùng ngạch hoặc cùng chức<br /> danh.<br /> 3. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng<br /> bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong<br /> một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động<br /> trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn<br /> vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán<br /> bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người<br /> lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.<br /> Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối<br /> tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực<br /> hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có<br /> thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn<br /> một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn hoặc chế độ được xét nâng bậc<br /> lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.<br /> Chương II<br /> QUY ĐỊNH CỤ THỂ<br /> Điều 3: Tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn<br /> 1. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn<br /> a) Đối với cán bộ, công chức:<br /> - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm<br /> vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;<br /> <br /> 4<br /> <br /> - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách,<br /> cảnh cáo; giáng chức, cách chức.<br /> b) Đối với viên chức và người lao động:<br /> - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm<br /> vụ trở lên;<br /> - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách,<br /> cảnh cáo, cách chức.<br /> 2. Điều kiện nâng lương trước thời hạn: Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều<br /> 1 Quy chế này, đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu chưa xếp<br /> bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng<br /> 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để<br /> được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn<br /> nếu lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền<br /> công nhận bằng văn bản.<br /> Điều 4. Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do<br /> lập thành tích xuất sắc<br /> 1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời<br /> điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6<br /> năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ<br /> cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu<br /> trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng<br /> bậc lương trước thời hạn.<br /> Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các<br /> thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong<br /> khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét<br /> nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.<br /> 2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất<br /> đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao<br /> nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người thành<br /> tích như nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành<br /> tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này.<br /> Ví dụ: Ông Nguyễn Trà My đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập<br /> thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 3,00 ngạch<br /> chuyên viên (mã số 01.003) lên bậc 4 hệ số lương 3,33 ngạch chuyên viên từ ngày<br /> 01 tháng 01 năm 2010. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông Nguyễn Trà My được<br /> Thủ tướng Chính phủ Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho thành tích công tác<br /> gia đoạn 2005-2009 (thành tích này của ông Nguyễn Trà My được ký sau ngày 01<br /> tháng 01 năm 2010 được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau).<br /> Theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn thì thành tích được tặng thưởng Bằng<br /> khen của Thủ tướng Chính phủ được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng,<br /> 5<br /> <br />