of x

Quyết định số 431/QĐ-HQTH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 431/QĐ-HQTH. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-431-qd-hqth-5442tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Quyết định số 431/QĐ-HQTH.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Đầu tư đưa vào cho mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Thư viện Quyết định số 431/QĐ-HQTH trong chủ đề ,Văn Bản Luật,Đầu tư được giới thiệu bởi user dau-tu đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Văn Bản Luật,Đầu tư , có tổng cộng 2 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có khuyến khích đầu tư, quy chế thẩm tra, giấy chứng nhận đầu từ, quản lý đầu tư, quản lý tài chính, dự án đầu tư ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH THANH HÓA --------------- ------- Thanh Hóa, ngày 14 tháng 08 năm 2012 Số: 431/QĐ-HQTH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một, cho biết thêm số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định số 1
  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH THANH HÓA --------------- ------- Thanh Hóa, ngày 14 tháng 08 năm 2012 Số: 431/QĐ-HQTH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan. Căn cứ công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật; Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 4 phần I Quy trình kiểm tra bằng máy soi đối với hành lý, hàng hóa của người xuất nhập cảnh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục
  2. Hải quan cửa khẩu Na Mèo thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-HQTH ngày 7/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa như sau: Thời gian lưu trữ dữ liệu thực hiện theo Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan cụ thể: Thời gian lưu trữ của các hình ảnh soi chiếu thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian là 5 năm; đối với hình ảnh soi chiếu liên quan đến vi phạm hành chính hải quan thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về Lưu trữ hồ sơ hải quan. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ; Chánh văn phòng; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo và các đơn vị có liên quan thuộc Cục Hải quan t ỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Cục GSQL-TCHQ (thay b/c); - Lưu: VT, NV (4b). Nguyễn Văn Huệ
717879

Sponsor Documents