of x

Quyết định số 2502/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 39 | Page: 2 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
39 lần xem

Quyết định số 2502/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-2502-qd-ubnd-lpm2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ tới các bạn tài liệu Quyết định số 2502/QĐ-UBND.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Thủ tục tố tụng mang đến cho mình.Xin mời đọc giả đang cần cùng xem ,Thư viện Quyết định số 2502/QĐ-UBND thuộc chuyên mục ,Văn Bản Luật,Thủ tục tố tụng được giới thiệu bởi bạn thutuctotung đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Văn Bản Luật,Thủ tục tố tụng , có tổng cộng 2 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, bộ luật hình sự, luật việt nam, viện kiểm sát nhân dân, chuyên đề luật ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH, bên cạnh đó VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T HÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012 Số: 2502/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, cho biết thêm Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;, nói thêm là Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về tuyển dụng, ngoài ra và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;, tiếp theo là Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14
  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T HÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012 Số: 2502/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp v à chế xuất Hà Nội (có phụ lục kèm theo). Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp v à chế xuất Hà Nội, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH Nơi nhận:
  2. - Nơi Điều 3; - V ăn phòng Chính phủ; - B ộ Kế hoạch và Đ ầu tư; Nguyễn Thế Thảo - B ộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính; - Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; - Chủ tịch, các PCT UBND TP; - CVP/PVP UBND TP; - CT, VX, TH, HCTC; - C ông báo, Website; - Lưu: VT, KSTTHC. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
693991

Sponsor Documents