Quyết định số 1580/QĐ-BNN-TT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1580/QĐ-BNN-TT. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1580-qd-bnn-tt-n3q2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T RIỂN NÔNG THÔN Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012 Số: 1580/QĐ-BNN-TT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, chủ Bằng bảo hộ có quyền đề nghị được khắc phục lý do bị đình chỉ cho Cục Trồng trọt để phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG T HỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - B ộ trưởng (báo cáo); - Vụ pháp chế; - Vụ Khoa học Công nghệ và MT; - Thanh tra B ộ; Bùi Bá Bổng - Tạp chí NN & PTNT; - Lưu VT, TT và VPBH.
  2. DANH SÁCH GIỐNG CÂY TRỒNG BỊ ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ (Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-BNN-TT ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Thời gian Loài Chủ Bằng bảo hộ giống T ác giả giống cây đình chỉ T ên Số Bằng Lý do đình chỉ TT cây giống cây trồng trồng tính từ trồng ngày Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ Công ty TNHH Syngenta Công ty TNHH 1 09.VN.2008 W ax 44 Ngô 09/05/2011 Việt Nam Syngenta Việt Nam phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ VPĐD Monsanso Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ DKC Công ty Monsanto Thái Lan 2 92.VN.2011 Ngô 02/12/2011 – VPĐD tại Tp HCM phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ 9301 Thái Lan Công ty Monsanto Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ DEKALB Công ty Monsanto Thái Lan Thái Lan – VPĐD tại 3 07.VN.2008 Ngô 26/04/2012 – VPĐD tại Tp HCM phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ 959 Tp HCM Chủ Bằng bảo hộ không nộp lệ Viện bảo vệ thực vật Viện bảo vệ thực v ật 4 11.VN.2008 LC 93-1 Lúa 20/03/2012 phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ
699681