Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1098/qđ-ctubnd', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1098-qd-ctubnd-dpm2tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2012 Số: 1098/QĐ-CTUBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 23 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 60/TTr- SLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 23 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế (Phụ lục 1) và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ (Phụ lục 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH
  2. Lê Hữu Lộc PHỤ LỤC 1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND ngày 01/06/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ Tên thủ tục hành chính STT I Lĩnh vực Việc làm Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 2 Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam 3 II Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp Thủ tục hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp một lần 4 Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp 5 Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 6 Giải quyết chế độ giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất 7 nghiệp Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề 8 Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp 9 Tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 10 III Lĩnh vực Dạy nghề Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh 11 Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh 12 Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh 13 Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh 14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề 15
  3. chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp 16 nghề, trung tâm dạy nghề công lập, tư thục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp 17 nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các trường trung cấp nghề, trung 18 tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị đăng ký hoạt động dạy nghề bổ sung) có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các trường trung cấp nghề, trung 19 tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị đăng ký hoạt động dạy nghề bổ sung) có trụ sở chính ngoài địa bàn tỉnh IV Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Trợ cấp đột xuất 20 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hộ i 21 Tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Chăm sóc Người có công 22 Tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Nuôi 23 dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. PHỤ LỤC 2 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND ngày 01/06/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) Tên thủ tục hành chính STT I. An toàn lao động Đăng ký sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao 1 động Đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hàng năm đối 2 với người lao động làm các công việc có tính chất thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng. II. Bảo trợ xã hội Chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở 3
693983